Polityka w Kole

Kolska scena polityczna i samorządowa. Koło jest gminą miejską i siedzibą władz powiatu kolskiego.

Ratusz - obecna siedziba władz miejskich
Gmach starostwa - dawna siedziba władz miejskich, obecnie powiatowych
Budynek Urzędu Miejskiego - siedziba władz miejskich w okresie odbudowy ratusza

Na czele magistratu stoi burmistrz, od 2002 r. wybierany w wyborach bezpośrednich co 4 lata. Jest on również organem wykonawczym miasta. Stanowi on jednoosobowy zarząd. Funkcję doradczą dla burmistrza miasta stanowi jego zastępca.

Organem uchwałodawczym jest rada miejska składająca się z 21 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich odbywających się co 4 lata. Sesje Rady Miasta odbywają się w sali konferencyjnej kolskiego ratusza.

Miejska Rada Narodowa w Polsce LudowejEdytuj

24 stycznia 1945 r. - cztery dni po wyzwoleniu Koła spod niemieckiej okupacji przez wojska Armii Czerwonej, komendant wojenny mjr Mercen powołał na stanowisko tymczasowego starosty powiatowego – Jana Oliskiewicza. Wówczas to starosta powołał na stanowiska kierowników wszystkich najważniejszych instytucji. Tymczasowym burmistrzem wybrano Teodora Ostrowskiego. Jednak pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej (przekształconej w 1990 r. w Radę Miejską) odbyło się dopiero 15 marca 1945 r. Historycznemu posiedzeniu przewodniczył Zenon Krygier. W tymże roku MRN odbyła 11 posiedzeń. W organizacji struktur administracji lokalnej w Kole do 1950 r. wzorowano się głównie na systemie II Rzeczypospolitej przystosowanym do nowych warunków Polski Ludowej.

W 1946 r. w Miejskiej Radzie Narodowej w Kole zasiadało 21 radnych, z czego: 6 wywodziło się z Polskiej Partii Robotniczej, 5 z Polskiej Partii Socjalistycznej, 2 ze Stronnictwa Ludowego, 5 ze Stronnictwa Demokratycznego oraz 3 bezpartyjnych. Ówczesnym głównym zadaniem rajców było stworzenie warunków do rozwoju istniejących już placówek gospodarczych, powoływanie nowych oraz szczególnie gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

Od dnia 8 października 1949 r. przewodniczącym MRN był Józef Bartosik. Następnie 5 grudnia 1949 r. zastąpił go Stanisław Ogrodziński. W tym roku rada liczyła 24 członków (18 – PZPR, 2 – SL, 3 – SL, 1 – bezpartyjny).

Konstytucja z 22 lipca 1952 r. wprowadziła w życie jednolite założenia systemu powoływania organów władzy lokalnej. Pierwsze wybory powszechne do rady narodowej odbyły się 5 grudnia 1954 r. Mieszkańcy Koła wyłonili 50 swoich przedstawicieli (28 – PZPR, 4 – ZSL, 5 – SD oraz 13 bezpartyjnych). Wśród nich było 6 kobiet. Po przeprowadzonej reformie administracyjnej Miejska Rada Narodowa zajmowała kluczową pozycję w strukturze władzy w mieście. Jej rola jako gospodarza terenu uległa znacznemu zwiększeniu.

Po wyborach 2 lutego 1958 r., w których wyłoniono 45 radnych, na sesji w dniu 14 lutego MRN powołała następujące komisje: Finansów i Budżetu, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Zaopatrzenia Ludności i Rolnictwa, Oświaty i Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Kolejne bezpośrednie wybory MRN miały miejsce co 4-5 lat.

W skład radnych w kadencji 1973 - 1978 wchodziło 60 radnych (26 – PZPR, 5 – ZSL, 6 – SD, 23 – bezpartyjni). Niemal połowa zatrudniona była na co dzień jako pracownik umysłowy, trzecia część to robotnicy. Oprócz nich w radzie zasiadali m.in. nauczyciele, lekarze i rzemieślnicy. Połowa rajców posiadała wykształcenie średnie, 16 – wyższe, a 14 – podstawowe.

60-osobowy skład Miejskiej Rady Narodowej utrzymał się do 1990 roku. Ostatnim Przewodniczącym był Zdzisław Chruścielski.

Władza lokalna w III RzeczypospolitejEdytuj

W dniu 8 marca 1990 r. ustawa Sejmu Kontraktowego wprowadziła samorządy w miejsce dotychczasowych władz lokalnych. Zgodnie z tą uchwałą mieszkańcy gminy, tworzący z mocy prawa wspólnotę samorządową, uzyskali prawo wpływania na losy swoich „Małych Ojczyzn” w innym zakresie niż miało to miejsce wcześniej. Likwidacji uległo stanowisko Naczelnika Miasta. Organem wykonawczym stały się zarządy gmin, wybierane przez radę.

Pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce odbyły się 20 maja 1990 r. Rada miejska, która liczyła 28 członków, wybrała na przewodniczącego – Stanisława Lebiedzińskiego. W drugiej kadencji, wybranej w dniu 19 czerwca 1994 r., przewodniczącym wybrano Andrzeja Szlagę, którego dwa lata później zastąpił Andrzej Korzeniowski. 11 października 1998 r. wybrano radnych III kadencji. Wówczas obradom przez 4 lata przewodniczył Wojciech Jabłoński.

Począwszy od 2002 r. burmistrz przestał być wybierany przez radę gminy, od tego czasu był wyłaniany w drodze głosowania bezpośredniego przez mieszkańców. Kolejno funkcję burmistrza pełnili: Jan Stępiński, Mieczysław Drożdżewski i Stanisław Maciaszek, który najpierw został zawieszony w pełnieniu funkcji, a następnie zrezygnował z jej pełnienia. W krótkim okresie w 2018 r. funkcję burmistrza pełnił Jan Stępiński powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2018 r. na to stanowisko został wybrany Krzysztof Witkowski.

W 2002 r. na funkcję przewodniczącego rady miejskiej IV kadencji wybrano Urszulę Pękacz z SLD. 12 listopada 2006 r. kolscy wyborcy wyłonili 21 radnych V kadencji. Po zblokowaniu list wyborczych i rozdzieleniu mandatów w radzie miejskiej zasiadło 14 kandydatów prawicowych oraz 7 z komitetów lewicowych. Przewodniczącym został Robert Cesarz (PiS).

Po wyborach w 2010 r. najwięcej - sześć mandatów (z 21) uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej, a przewodniczącą po raz drugi w historii wybrano Urszulę Pękacz, natomiast w kolejnych - w 2014 r. najwięcej mandatów (10) otrzymali kandydaci Towarzystwa Samorządowego, których przedstawiciel - Artur Szafrański, został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na zakończenie kadencji 9 radnych przynależało do klubu "Pokolenie 2018+", 4 - SLD Lewica Razem, 3 - Prawo i Sprawiedliwość, a 5 pozostało niezrzeszonych.

Po wyborach w 2018 r. skład rady miejskiej był następujący: Prawo i Sprawiedliwość - 8 radnych, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 7 radnych, lokalny komitet Katarzyny Hamigi - 4 radnych, niezrzeszeni (wybrani z listy Koalicji Obywatelskiej) - 2 radnych.

W 2018 r. działało przy radzie 7 stałych komisji:

 • Rewizyjna;
 • Prawa i Porządku Publicznego;
 • Budżetu i Finansów;
 • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
 • Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Zdrowia i Opieki Społecznej;
 • Oświaty, Kultury i Sportu.

Rada Miejska obraduje raz w miesiącu – najczęściej w ostatnią środę miesiąca – w sali konferencyjnej ratusza, na I piętrze, pod adresem Stary Rynek 1. Tam również mieści się siedziba Biura Rady Miejskiej.

Władze miasta KołaEdytuj

 • 1362
 • 1383
 • 1447[a]-1454
  • starosta kolski: Jan z Garbowa herbu Sulima
 • 1461
  • burmistrz: Piotr
 • 1463-1473
 • 1478
  • burmistrz: Jakub Kwiatkowski
  • wójt: Jan z Kłyszewa
 • 1487
  • burmistrz: Marcin Gawin
 • 1490/1491-1498
 • 1506-1518
 • ?-1674-?
  • burmistrz: Jacobi Winogrocki[b]
 • 1745-1797
 • ?-1809-?
  • burmistrz: Żychliński
 • ?-1818-?
  • burmistrz: Jan Hiller
 • ?-1888-?
  • burmistrz: L. Biedrychowski
 • 1917-1918
 • 1918-1919
  • burmistrz: Michał Ostrowski
 • 1919-1926
 • 1926-1929
  • burmistrz: Władysław Krzycki
 • 1929-1934
  • burmistrz: Stefan Grabowski
 • 1935-1939
 • 1939
 • 1939
  • burmistrz: Waldemar Baumgardt
 • 1939-1940
  • burmistrz: Otton Arnold
 • 1940-?
  • burmistrz: Arthur Draheim
 • 1945
  • komendant miasta (niemiecki): płk. Voigt
 • 1945
  • komendant miasta (radziecki): mjr. Marcen[c]
 • 1945
  • burmistrz: Teodor Ostrowski
  • przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: Zenon Krygier
 • 1945-1949
 • 1949-1950
  • burmistrz: Wiktor Graczyk
  • przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: Stanisław Ogrodziński
 • 1950-1952
  • przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Stanisław Ogrodziński
 • 1952-1956
  • przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Adam Pawlak
 • 1956
  • przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Stanisław Hass
 • 1956-1973
 • 1973
  • przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Tadeusz Paszkiewicz
 • 1973-1978
  • naczelnik: Eugeniusz Sanigórski
  • przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: Ireneusz Waszak
 • 1978-1984
  • naczelnik: Zbigniew Nowak
  • przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: Edmund Janowski
 • 1984-1988
  • naczelnik: Grzegorz Cieślak
  • przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: Antoni Frankowski
 • 1988-1990
  • naczelnik: Zenon Zyznarski
  • przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: Zdzisław Chruścielski
 • 1990-1994
  • burmistrz: Czesława Gutkowska-Kicińska
  • zastępca burmistrza: Wojciech Kraszewski
  • przewodniczący rady miejskiej: Stanisław Lebiedziński
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Kazimierz Kijewski, Andrzej Migus
 • 1994-1998
  • burmistrz: Józef Dużyński
  • zastępca burmistrza: Kazimierz Gauden
  • przewodniczący rady miejskiej: Andrzej Szlaga[1], Andrzej Korzeniowski[1]
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Maciej Goździkowski, Henryk Perzyński
 • 1998-2002
  • burmistrz: Jerzy Przybylski
  • zastępca burmistrza: Florian Olejniczak
  • przewodniczący rady miejskiej: Wojciech Jabłoński
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Tomasz Gajewski, Mariusz Kozajda
 • 2002-2006
  • burmistrz: Jan Stępiński
  • zastępca burmistrza: Zenon Zyznarski
  • przewodniczący rady miejskiej: Urszula Pękacz
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Robert Cesarz, Zygmunt Sołtysiak
 • 2006-2010
  • burmistrz: Mieczysław Drożdżewski
  • zastępca burmistrza: Ewa Bedlechowicz[2]
  • przewodniczący rady miejskiej: Robert Cesarz
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Zenon Nowak[3], Jarosław Świder[3], Mariusz Hanefeld[4]
 • 2010-2014
  • burmistrz: Mieczysław Drożdżewski
  • zastępca burmistrza: -
  • przewodniczący rady miejskiej: Urszula Pękacz
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Teresa Dąbrowska, Artur Szafrański
 • 2014-2018
  • burmistrz: Stanisław Maciaszek[5], Jan Stępiński[6]
  • p.o. burmistrza: Elżbieta Modrzejewska[7], Barbara Szelągowska-Bugajak[8]
  • zastępca burmistrza: Jan Zieliński[9], Daria Skupin[10], Elżbieta Modrzejewska[11]
  • przewodniczący rady miejskiej: Artur Szafrański
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Mariusz Hanefeld, Alicja Wapińska[12].
 • 2018-2023
  • burmistrz: Krzysztof Witkowski
  • zastępca burmistrza: Lech Brzeziński[13]
  • przewodniczący rady miejskiej: Tomasz Sobolewski
  • zastępcy przewodniczącego rady miejskiej: Mariusz Budny, Artur Szafrański

Skład rady miejskiejEdytuj

Ugrupowanie Kadencja 2002–2006[14] Kadencja 2006–2010[15] Kadencja 2010–2014[16] Kadencja 2014–2018[17] Kadencja 2018–2023[18]
Platforma Obywatelska 5 3 1[19] 2[20]
Prawo i Sprawiedliwość 6 4 3 8
Praworządność-Wiedza-Kompetencje 3 3 3[21]
Sojusz Lewicy Demokratycznej 11[22] 4 6 5 7
Towarzystwo Samorządowe 2 1 4 10
KWW Katarzyny Hamigi 4
KWW Kolska Koalicja Obywatelska 1
KWW Mieszkańców Miasta Koła 1
KWW Nasza Mała Ojczyzna 3
KWW Nasze Miasto 2006 2
KWW Porozumienie Prawicy 1
KWW Porozumienie Samorządowo-Ludowe 2 1[23]

UwagiEdytuj

 1. pierwszy raz wspomniany w źródłach
 2. według strony tytułowej akt miejskich z 1674 r.
 3. lub Mercen

PrzypisyEdytuj

 1. a b od 22 listopada 1996 r.
 2. odwołana z urzędu 25 lutego 2010 r.
 3. a b do 2007 r.
 4. od 2007 r.
 5. zawieszony decyzją prokuratury w dniu 20 września 2017 r., zrzekł się funkcji z dniem 8 października 2018 r.
 6. powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 24 października 2018 r.
 7. pełniła obowiązki w okresie zawieszenia burmistrza przez prokuraturę do zrzeczenia się funkcji przez burmistrza w dniach 21 września 2017 r. - 8 października 2018 r.
 8. pełniła funkcję organu wykonawczego jako sekretarz gminy w dniach 8 - 24 października 2018 r.
 9. pełnił urząd w okresie 18 grudnia 2014 r. - 26 marca 2015 r.
 10. pełniła urząd w okresie 5 sierpnia - 31 grudnia 2016 r.
 11. pełniła urząd od 4 maja 2017 r. do 8 października 2018 r.
 12. zrezygnowała ze stanowiska 25 stycznia 2017 r.
 13. od 1 stycznia 2019 r.
 14. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2018-11-19].
 15. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2018-11-19].
 16. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2018-11-19].
 17. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. samorzad2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2018-11-19].
 18. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2018.pkw.gov.pl. [dostęp 2018-11-19].
 19. KWW Krzysztofa Mazurkiewicza
 20. KKW Koalicja Obywatelska
 21. KWW PWK Przyjazny Samorząd
 22. SLD-UP
 23. KWW Samorządowe Porozumienie pow. Koła

BibliografiaEdytuj

 • P. Łączkowski, M. Pochwicki. Koło. Rozwój miasta 1948-1978. Poznań-Koło 1978
 • Józef Stanisław Mujta. 635 lat miasta Koła. Koło 1997

Linki zewnętrzneEdytuj