Rafineria ropy naftowej

Rafineria ropy naftowej – podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej.

Na skalę przemysłową rektyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach rektyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej (np. mazut na wazelinę i parafinę) lub poddaje się innym przemianom chemicznym (np. dostosowanie benzyny jako paliwa do silników spalinowych).

Rafineria ropy naftowej
Rafineria w Grangemouth, Szkocja

Procesy rafineryjne można podzielić na dwie kategorie:

Procesy zachowawcze – niepowodujące zmian chemicznych surowca, niewpływające na wydajność produktu, a wpływające na ich jakość:

Procesy destrukcyjne – zmieniające skład chemiczny surowca i wpływające na wydajność produktów:

  • kraking termiczny i katalityczny – zamiana ciężkich frakcji we frakcje lżejsze,
  • koksowanie – rozkład surowca pod wpływem temperatury,
  • piroliza,
  • reforming – polega na aromatyzacji węglowodorów naftenowych; produktem reformingu są benzyny o wysokich liczbach oktanowych,
  • izomeryzacja – otrzymywanie węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach, a przez to zwiększenie liczby oktanowej surowca,
  • uwodornienie – hydrorafinacja, hydrotreating i hydrokraking.

Przy rafineriach istnieją też zazwyczaj oddziały produkujące polimery: polietylen, polipropylen i polistyren. Ubocznymi produktami rafinerii są także rozpuszczalniki organiczne takie jak: eter naftowy, toluen i aceton.

Zobacz też

edytuj