Roczniki Gleboznawcze

Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annualkwartalnik naukowy o tematyce gleboznawczej, ukazujący się od 1950 r. Jest to najstarsze z wychodzących dotychczas polskich czasopism o tematyce nauk o glebie i jedno z najstarszych w Europie. W 2013 r. „Roczniki Gleboznawcze” zostały przekształcone w „Soil Science Annual”.

Soil Science Annual
Roczniki Gleboznawcze
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo Polska
Wydawca De Gruyter Open
Organ prasowy Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Rodzaj czasopisma gleboznawcze
Pierwszy numer 1950
Redaktor naczelny Józef Chojnicki
ISSN 2300-4975
Strona internetowa

Na liście ICI Journals Master List 2014 – ICV (Index Copernicus Value) Soil Science Annual ma przyznane 93.69 pkt. Na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW Soil Science Annual ma przyznane 13 punktów za publikację (dane na luty 2016).

Na łamach czasopisma poruszano przede wszystkim tematy genezy i systematyki gleb, geografii i kartografii gleb, gleboznawstwa regionalnego, klasyfikacji i bonitacji gleb, gleboznawstwa leśnego, właściwości fizycznych gleb, chemii gleby (z fizykochemią), mineralogii gleby, mikromorfologii gleby, paleopedologii, biologii gleby, chemii rolnej, techniki rolnej, uprawy roli, wody w glebie, melioracji gleb, erozji gleb, ochrony przyrodniczych warunków rolnictwa i leśnictwa, zanieczyszczenia gleb, historii i aktualnego stanu nauk o glebie. Dodatkowo okazjonalnie publikowano referaty pokonferencyjne lub artykuły biograficzne polskich gleboznawców. Corocznie załączano bibliografię polskich publikacji z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Cztery wydania systematyki gleb Polski ukazały się jako tomy „Roczników Gleboznawczych”.

Czasopismo „Roczniki Gleboznawcze” zostało utworzone w 1949 r. uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Pierwszy zeszyt z datą 1950 ukazał się na początku 1951 r. Artykuły były pisane przede wszystkim w języku polskim z obcojęzycznym streszczeniem (angielskim, rosyjskim, rzadziej też francuskim lub niemieckim). Początkowo czasopismo było drukowane jako rocznik, z czasem ukazywały się dwa lub trzy tomy by od 1976 r. stać się kwartalnikiem. Celem zwiększenia zasięgu oddziaływania czasopisma i jego rozpoznawalności na świecie w 2012 r. nawiązano współpracę z wydawnictwem Versita (od 2014 r. De Gruyter). Zaskutkowało to przekształceniem w 2013 r. „Roczników Gleboznawczych” w „Soil Science Annual” (które jest kontynuatorem „Roczników” z nowym numerem ISSN), zmianą podstawowego języka publikacji na angielski, a formy na elektroniczną (choć SSA jest wciąż też drukowany w formie papierowej) i bezpłatnym udostępnieniem w internecie aktualnych i wszystkich archiwalnych numerów czasopisma. „Soil Science Annual” został również włączony do wielu międzynarodowych baz naukowych.

Redaktorzy naczelni: Marian Górski (1950), Kazimierz Starzyński (1950–1957), Władysław Trzciński (1957–1989), Krystyna Konecka-Betley (1990–1999), Elżbieta Janowska (2000–2007), Danuta Czępińska-Kamińska (2008–2013), Łukasz Uzarowicz (2013–2015), Józef Chojnicki (2015-).

BibliografiaEdytuj