Erozja

działania procesów egzogenicznych, które usuwają glebę i skały z jednego miejsca na skorupie ziemskiej, a następnie przenoszą je do innego miejsca, w którym się znajdują

Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.

Efekty działania erozji edytuj

 • zmiana rzeźby terenu (na przykład ujawnienie monolitu), a czasami także zmiana struktury podłoża,
 • w przypadku erozji skał, efektem jest rozpoczęcie procesów glebotwórczych,
 • w przypadku erozji gleby, efektem jest obniżenie jej wartości, a czasem wręcz jej usunięcie i odsłonięcie skalistego podłoża.

Rodzaje erozji w zależności od działającego czynnika edytuj

 
Erozja skał nadmorskich – widoczne nierównomierne zniszczenie skał wynikające ze zróżnicowanej twardości
 
Erozja morska (Wybrzeże Słowińskie)

erozja lodowcowa (glacjalna) edytuj

to żłobienie terenu przez płynący lodowiec, który:

erozja wodna edytuj

 • erozja deszczowa (ablacja deszczowa) – spłukiwanie luźnej, wierzchniej warstwy terenu (zwłaszcza cząstek gleby) przez wody deszczowe
 • erozja rzeczna – przenoszenie cząstek przez prąd rzeki bądź falowanie wody:
  • W górnym biegu rzeki występują:
   • erozja wgłębna – polega na wcinaniu się rzeki w koryto rzeczne poprzez niszczenie go przez niesiony przez rzekę materiał skalny
    Efekty: tworzenie się dolin głębokich i wąskich V-kształtnych
   • erozja wsteczna – cofanie się źródeł rzeki w kierunku działu wodnego (może doprowadzić do przejęcia początkowego odcinka innej rzeki tzw. kaptaż).
    Efekty: łączenie się dwóch cieków w odcinkach źródliskowych (kaptaż), wyrównywanie się brzegów rzeki i „cofanie się” wodospadów, powstawanie kotłów eworsyjnych
  • W środkowym biegu rzeki:
   • erozja boczna – podmywanie brzegów rzeki, spowodowane nierównomiernym nurtem rzecznym
    Efekty: meandry (zakola rzeczne), starorzecza (meandry odcięte od głównej rzeki wałem ziemi – groblą), łachy (wyspy rzeczne), niszczenie brzegów
   • erozja denna – żłobienie dna rzeki przez płynącą wodę i niesiony przez nią materiał.
    Efekty: powstają terasy zalewowe
  • W dolnym biegu rzeki zwykle nad erozją przeważa akumulacja osadów niesionych przez rzekę
   Efekty: powstawanie form ujść rzecznych: delt i estuariów.
 • erozja morska (abrazja) – niszczenie brzegów przez falowanie i pływy (przypływy i odpływy)

Negatywne skutki:

 1. rolnictwo:
  • zmniejszanie miąższości gleby
  • wymywanie składników pokarmowych
  • pogorszenie struktury gleby
  • straty powierzchni uprawnej (wąwozy, żłobiny itp.)
  • niszczenie roślin uprawnych
 2. gospodarka wodna:
  • pogorszenie stosunków hydrologicznych
  • pogorszenie warunków eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych
  • wzrost spływu powierzchniowego
  • spadek retencji
  • zmiany przepływów rzek
  • wzrost sedymentacji rzecznej (zagrożenie powodziowe)

erozja eoliczna (wiatrowa) edytuj

to przenoszenie cząstek gleby i rozkruszonych skał przez wiatr (deflacja), szlifowanie skał przez niesione przez wiatr ziarna piasku (korazja) oraz deponowanie cząstek na powierzchni gleby (akumulacja) (wydmy).

ruchy masowe edytuj

 

to zespół procesów, z których siłą sprawczą jest przyciąganie ziemskie. Wyróżnia się m.in.:

 • Odpadanie – odrywanie się od litego podłoża i spadanie fragmentów zwietrzałej skały
 • Obrywanie – obrywanie się mas skalnych bądź ziemnych z nawisów, przy czym oderwane elementy przemieszczają się drogą powietrzną.
 • Osuwanie – na ogół szybkie przemieszczanie się w dół stoku mas glebowo-zwietrzelinowych. Osuwanie ma miejsce najczęściej na skutek nadmiernego uwilgotnienia lub zmian w rzeźbie terenu, powodujących zwiększenie nachylenia stoku, w wyniku czego traci on stateczność przyjmując różne płaszczyzny poślizgu.
 • Spływy (soliflukcja) – spływanie nadmiernie uwilgotnionych mas glebowo-zwietrzelinowych po płaszczyźnie poślizgu utworzonej przez nierozmarzniętą jeszcze warstwę gruntu. Zachodzi najczęściej na utworach glebowych o dużej zawartości części ilastych i pyłowych, na stokach o wystawie północnej i spadkach powyżej 30%. Typową formą dla tego rodzaju erozji są jęzory soliflukcyjne.
 • Pełzanie – mechanizm podobny do osuwania, jednak ruch mas ziemnych przebiega wolniej, miąższość przemieszczanej warstwy bywa znacznie większa.
 • Osiadanie – powolne obniżanie się powierzchni terenu wskutek zmniejszenia objętości gruntu. Osiadanie często towarzyszy procesom sufozji.

Rodzaje erozji w zależności od skutku edytuj

 • powierzchniowa – zmywanie i rozmywanie wierzchnich warstw gleby przez wodę lub rozwiewanie przez wiatr,
 • liniowa – rozcinanie gleby przez skoncentrowany spływ wody, prowadzący zazwyczaj do powstawania form żłobinowych, głębokich rozcięć typu wąwozowego,
 • rozbryzgowa – odrywanie i odrzucanie cząstek ziemnych przez krople deszczu i gradu, połączone z ubijaniem i zamulaniem powierzchni gleby,
 • uprawowa – trwałe przemieszczanie gleby ku dołowi stoków pod wpływem działania narzędzi i maszyn rolniczych.

Czynniki wpływające na erozję edytuj

Czynniki przeciwdziałające erozji:

 • Osłona i wiązanie powierzchni gruntu poprzez rosnącą na niej roślinność
 • Zabezpieczanie powierzchni gruntu poprzez systemy korzeniowe (tereny zdegradowane)
 • Osłona i wiązanie powierzchni gruntu poprzez natrysk sklejających mas celulozowych
 • Właściwa uprawa (agrotechnika przeciwerozyjna)
 • Właściwe melioracje wodne

Czynniki sprzyjające erozji:

 • Wycinanie i wypalanie lasów (zwłaszcza wilgotnych lasów równikowych)
 • Źle prowadzone osuszanie terenów
 • Likwidacja miedz w procesie łączenia małych gospodarstw w duże farmy
 • Usuwanie murków, żywopłotów, zakrzewień i zadrzewień śródpolnych
 • Zbyt intensywny wypas zwierząt
 • Zła lokalizacja dróg
 • Uprawa stromych stoków i dolinek śródzboczowych
 • Uprawa wzdłuż stoku

Dokumenty edytuj

Europejska Karta Gleby wymienia erozję jako jeden z elementów przed którym należy chronić glebę[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Wstęp. W: Saturnin Zawadzki (red.): Gleboznawstwo. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1999, s. 17–18. ISBN 830901703-0. (pol.).

Bibliografia edytuj