Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/Werdykt w sprawie Roo72

Jest to łączny werdykt Komitetu Arbitrażowego dotyczący następujących wniosków:

Zasady i zalecenia

Słowo wstępne

Początek konfliktów wokół Roo72 leży w odległej przeszłości, co przyczyniło się m.in. do narośnięcia wokół nich niekorzystnych dla wspomnianego wikipedysty anegdot, a nawet legend. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Roo72, wikipedysta z największą liczbą edycji na polskojęzycznej Wikipedii, nie zawsze był winien stawianych mu zarzutów. Niektórzy wikipedyści/administratorzy miewają podobne konflikty, jednak w porównaniu z Roo72 mają ich proporcjonalnie mniej z uwagi na dużą mniejszą aktywność i mniejszą liczbę edycji w Wikipedii.

Największy problem związany z negatywną aurą, jaka wytworzyła się wokół Roo72, to jego ostrzejsze, aniżeli w przypadku większości pozostałych administratorów, podejście do edycji innych wikipedystów - szczególnie tych, którzy zostali przez niego ukarani. Jest to, niestety, efekt postawy "samotnego strażnika", którą Roo72 przyjął w Wikipedii. To właśnie na mało koncyliacyjny charakter Roo72, na jego przekonanie o własnej wyższości, twardość postrzeganą jako cnotę i odporność na merytoryczne argumenty skarżą się niektórzy wikipedyści. Brak umiejętności robienia sobie przerw w pracy i brak zwyczaju konsultowania swoich decyzji z innymi administratorami powoduje, że Roo72 czasami zapędza się w swoich sporach zbyt daleko, nadużywając narzędzi administracyjnych do osobistych potyczek.

Komitet Arbitrażowy nie znalazł jednak oczywistych przypadków, w których Roo72 świadomie i celowo forsowałby swój punkt widzenia. Jego interwencje nakierowane są zwykle - przynajmniej początkowo - na dochodzenie do neutralnego punktu widzenia. Czasami jednak zbyt bezpardonowe dążenie Roo72 do NPOV przeradza się w działania, które przez innych odbierane jako narzucanie jego punktu widzenia.

Wniosek Lajsikonika

Komitet Arbitrażowy stwierdza, że usunięcie artykułu Saliva przez Roo72 jest wprawdzie dyskusyjne, ale nie może być nazwane "wandalizmem". Podobne kasowania zdarzają się różnym administratorom wielokrotnie, jako że zasady ekspresowego kasowania pozostawiają dość duże pole do interpretacji. Co więcej, takie wątpliwe kasowania zdarzały się również Lajsikonikowi. Przykładem może być np. hasło Koń buloński - skasowane przez niego, jako NPA, bez podania źródła tego NPA. Źródłem była prawdopodobnie prywatna strona [1] i dlatego hasło to nie powinno być kasowane, tylko przejść przez procedurę NPA. Być może zyskalibyśmy na tym dobrego autora, specjalistę od koni. Analogiczny błąd Lajsikonik zarzucił Roo72.

Wikipedysta Lajsikonik powinien był powiadomić Roo72 o niesłusznym - jego zdaniem - skasowaniu artykułu lub go odtworzyć i samemu poprawić. W tym przypadku nałożenie tygodniowej blokady z uzasadnieniem "wandalizmu administracyjnego" wydaje się być "karą" nieadekwatną do "przewinienia".

Z drugiej jednak strony, Roo72 nie powinien samowolnie zdejmować blokad nałożonych na siebie przez innych administratorów, nawet jeśli blokady te w jego ocenie zostały nałożone niesłusznie, lub ich wymiar (tak jak w przypadku wspomnianej wyżej tygodniowej blokady nałożonej przez Lajsikonika) jest zbyt drastyczny w porównaniu z czynem zablokowanego wikipedysty. Może bowiem w ten sposób powstać wrażenie, że administratorzy stawiają się ponad zasadami, albo że są członkami grupy, której wszystko wolno. Administrator nie powinien się więc sam odblokowywać, a gdy uzna, że blokada została nałożona niesłusznie, jej słuszność powinna zostać przedyskutowana w szerszym gronie administratorów (np. na liście dyskusyjnej dla administratorów). Mimo że w żadnej zasadzie Wikipedii nie ma zapisu mówiącego o zakazie samodzielnego zdejmowania blokady przez zablokowanego wikipedystę (oczywiście poza nieuchwalonymi Zasadami blokowania), zasada ta stanowi - naszym zdaniem - niepisaną regułę Wikipedii, opartą o zasadę Wikipedia:Zdrowy rozsądek, która mówi, że duch zasad jest ważniejszy od ich dosłownej treści.

Wniosek Mathiasrexa

Nałożenie blokady przez Roo72 za tę zmianę Komitet Arbitrażowy uznał za nieadekwatne, gdyż Mathiasrex w momencie nałożenia blokady uzgodnił już w miarę neutralną wersję swojego wpisu. Jednak na krytykę ze strony Komitetu Arbitrażowego zasłużył również Mathiasrex, którego pierwotna wersja wpisu o Juriju Felsztinskim [2] była skrajnie POV, gdyż przedstawiała niesprawdzoną hipotezę jako "szokujące fakty". Próba NPOVizacji tego wpisu spotkała się z ostrą reakcją Mathiasrexa, który nie chciał się pogodzić z uzasadnioną edycją Roo72. Dalsza wojna edycyjna była bezpośrednim efektem nadmiernie nieustępliwej postawy Mathiasrexa. Warto też zwrócić uwagę, że ten sam POV był też forsowany równolegle przez Mathiasrexa w haśle Jurij Felsztinski. W wojnie tej jednak Roo72 posunął się o krok za daleko.

Podobna sytuacja miała miejsce wcześniej w haśle Obwodnica Augustowa, gdy Roo72 zdecydowanie nie miał prawa do blokowania swojego przeciwnika (Stoka): [3] i [4]. Często przypominamy, że uprawnienia administratorskie nie dają prawa do żadnej dodatkowej kontroli redakcyjnej nad projektem. Blokowanie adwersarza w sporze o kształt hasła narusza podstawową zasadę Wikipedii: prymatu kwestii czysto merytorycznych nad jakąkolwiek hierarchią - zwłaszcza w przestrzeni głównej stron. Wyłączenie drugiej strony z dyskusji daje automatyczne (a więc niedopuszczalne, choć tymczasowe) "zwycięstwo". By uniknąć takiego nadużycia, lub posądzenia o nie, Roo72 powinien był, jeśli uznał działanie Stoka za wandalizm, zwrócić się o nałożenie blokady do innego administratora.

Odnośnie do samego sporu merytorycznego o hasło Obwodnica Augustowa, Komitet Arbitrażowy nie stwierdził jednak, aby Roo72 forsował w nim swoje POV. Jego edycje szły raczej w kierunku NPOVIzacji tego hasła, w edycji którego uczestniczyło w momencie konfliktu więcej zwolenników, niż przeciwników budowania obwodnicy.

Na odrębną uwagę zasługują kontrowersje wokół wikipedysty Mathiasrex, którego log blokad jest wyjątkowo długi [5]. Wikipedysta ten był już wielokrotnie blokowany za POV w artykułach - i to przez wielu administratorów. Przykładami na forsowanie POV mogą być edycje Mathiasrexa w artykułach o Janie Olszewskim - gdzie uznanie go za pierwszego premiera III Rzeczypospolitej jest sprawą mocno kontrowersyjną, skoro historycy spierają się o datę, od której należy liczyć powstanie tego państwa. Mathiasrex w haśle o Olszewskim napisał wprost, że był on pierwszym premierem III RP, bez żadnego komentarza na temat kontrowersji wśród historyków na temat tego poglądu. Drugi przykład - przytoczony przez samego Mathiasrexa - to Doktryna Sonnenfeldta, która w jego pierwotnej wersji była opisana tak, jakby istnienie tej doktryny było niezaprzeczalnym faktem, gdy tymczasem na ten temat istnieje wiele rozbieżnych opinii.

Wydaje się, że wikipedysta Mathiasrex miewa duże problemy z odróżnianiem faktów od hipotez i przypuszczeń, i często przyjmuje przypuszczenia, a nawet teorie spiskowe zgodne z osobistymi poglądami, za udowodnione bezsprzecznie fakty.

Kwestia kar nakładanych na zgłaszających

W konfliktach między użytkownikami Wikipedii rzadko kiedy tylko jedna ze stron ponosi całą winę.

W Wikipedii nie mamy prokuratury, dlatego obowiązkiem Komitetu Arbitrażowego jest ocenianie związanych z konfliktem działań zarówno wnioskodawcy, jak i osoby będącej przedmiotem wniosku; co za tym idzie, Komitet może formułować wnioski oraz wyznaczać obostrzenia lub inne środki zaradcze wobec wszystkich stron. Wynika to również z faktu, że Komitet zajmuje się nie tyle skargami wysuwanymi przeciw danemu wikipedyście, co raczej opisami zaistniałych konfliktów, których nie udało się polubownie rozstrzygnąć. Należy zatem spodziewać się, że strona zgłaszająca wniosek będzie oceniana przez Komitet w świetle jej udziału w zgłaszanym konflikcie podobnie, jak jego pozostali uczestnicy. Dopiero po takiej analizie i dotarciu do wszystkich źródeł konfliktu arbitraż Komitetu może być obiektywny i bezstronny oraz (oby) skuteczny.

Zasady blokowania i polityka banowania

Komitet Arbitrażowy apeluje o wznowienie dyskusji nad Zasadami blokowania i Polityką banowania i ich jak najszybszym uchwaleniem. W zasadach tych powinien się znaleźć zapis mówiący o tym, że zablokowany administrator bezwzględnie nie ma prawa sam się odblokować, mimo że posiada taką możliwość techniczną.

Środki zaradcze i przymusowe

Roo72:

  1. Zakaz samodzielnego odblokowywania się pod groźbą natychmiastowego odebrania mu uprawnień administratorskich przez któregoś ze stewardów.
  2. Za nieprzemyślane wykorzystywanie narzędzi administracyjnych - a w szczególności funkcji blokowania, kosztem dyskusji - okresowe odebranie uprawnień administratorskich przez któregoś ze stewardów na okres czterech tygodni. Gdyby w przyszłości Roo72 skorzystał z uprawnień administratorskich do udziału w wojnie edycyjnej, Komitet Arbitrażowy w trybie pilnym zadecyduje o odebraniu mu tych uprawnień na trzy miesiące, a w dalszej kolejności - o całkowitym odebraniu mu uprawnień.
  3. Zakaz blokowania Lajsikonika i Mathiasrexa przez rok.
  4. Zapoznanie się i ścisłe przestrzeganie zasad ekspresowego kasowania oraz przejrzenie listy skasowanych przez siebie artykułów i odtworzenie tych skasowanych niezgodnie z regułami.


Lajsikonik:

  1. Zakaz blokowania Roo72 przez rok.
  2. Zakaz blokowania zalogowanych użytkowników przez 7 dni.
  3. Zapoznanie się i ścisłe przestrzeganie zasad ekspresowego kasowania oraz przejrzenie listy skasowanych przez siebie artykułów i odtworzenie tych skasowanych niezgodnie z regułami.


Zalecenie dla użytkowników Roo72 i Lajsikonik:

Obaj wikipedyści wykazali zbyt dużą pewność siebie w podejmowaniu decyzji administracyjnych, a za mało pokory, umiejętności porozumienia się i spokojnego przedstawiania własnych racji. Obaj powinni więc popracować nad umiejętnością wycofywania się z błędnych decyzji i przepraszania za nie, gdyż brak tej umiejętności powoduje często niepotrzebną eskalację konfliktów. Zadaniem administratorów powinno być raczej łagodzenie konfliktów i dlatego umiejętność wycofywania się z klasą ze swoich błędów oraz wybaczania błędów u innych jest, zdaniem Komitetu Arbitrażowego, warunkiem koniecznym dobrego pełnienia funkcji administratora.


Mathiasrex:

  1. Nakaz podawania źródeł do każdego nowego hasła, zgodnie z zasadą weryfikowalności, pod groźbą 24-godzinnej blokady.
  2. Zalecenie podawania źródła, możliwie starannie dobranego i wiarygodnego, do każdej edycji haseł potencjalnie kontrowersyjnych.


Werdykt został podjęty jednomyślnie. Zgodnie z Polityką arbitrażu nabiera on mocy po 24-godzinnym okresie karencji od jego ogłoszenia.


W imieniu Komitetu Arbitrażowego,

Maire 00:51, 23 paź 2007 (CEST), przewodnicząca

Wniosek do stewardów/Request to stewards

On behalf of the Arbitration Committee on the Polish Wikipedia I hereby request an immediate removal of sysop access from the account of User:Roo72 on the said project for the period of four weeks. One point of the Committee’s unanimous verdict in the recently heard case against this user includes the following enforcement: “2. For the use of administrator tools, especially the blocking tool, without proper consideration and instead of discussion – a temporary removal of [Roo72’s] administration tools by a steward for the period of four weeks.” The verdict is enforceable on 24th October 2007 at 00:51 (CEST).

Thank you in advance,

Maire 15:28, 23 paź 2007 (CEST), Chair of the Arbitration Committee

Done.Pathoschild 07:44:33, 24 październik 2007 (UTC)