Wikipedia:Rewizorzy

Rewizor, Oversight czy ukrycie edycji – odnoszą się do ukrywania edycji, nazw użytkownika w historii edycji i rejestrach operacji, czy części poszczególnych wpisów w rejestrach operacji. Dostęp do funkcji mają stewardzi i rewizorzy. Dane ukryte z wykorzystaniem mechanizmu Oversight są dostępne do podglądu i przywrócenia wyłącznie dla użytkowników z wyżej przywołanych grup.

Oversight i ukrycie edycji to pojęcia często używane zamiennie; pierwsze z nich wywodzi się od nazwy rozszerzenia MediaWiki oversight, które zastępowane jest przez bardziej elastyczne mechanizmy ukrywania wersji stron zawarte w oprogramowaniu MediaWiki.

Zasady

edytuj

Wykorzystywanie narzędzia

edytuj

Narzędzia Oversight używa się w czterech przypadkach:

  1. Usuwanie niepublicznych informacji osobistych takich, jak numery telefonów, adresy domowe, miejsca pracy lub tożsamość pseudonimów lub osób niepublicznych, które nie ujawniły publicznie swoich danych; podobnie w przypadku osób publicznych, które nie podały do ogólnej wiadomości swoich danych personalnych.
  2. Usuwanie informacji mogących być zniesławieniem w dwóch przypadkach: a) na wniosek Wikimedia Foundation lub b) w sytuacji jednoznacznej, gdy nie istnieją przesłanki redaktorskie do pozostawienia wersji jako widocznej.
  3. Usuwanie naruszeń prawa autorskiego na wniosek Wikimedia Foundation.
  4. Ukrywanie nazw użytkownika mających charakter ataków z automatycznie generowanych list i dzienników operacji, o ile nie zaburza to historii edycji. Jednoznaczny charakter ataku mają nazwy użytkownika stworzone z intencją oczerniania, grożenia, pomawiania, znieważania, czy dręczenia.

O narzędziu

edytuj

Pierwotnie wykorzystywano rozszerzenie MediaWiki o nazwie Oversight. Z uwagi na to, że rozszerzenie podczas wycofywania poczynionych zmian wymagało bezpośredniego dostępu do bazy danych, w kodzie MediaWiki zaimplementowano bardziej skomplikowany mechanizm zastępujący rozszerzenie. Funkcja nosi nazwę Ukrywanie wersji i prawie wyparła już stosowanie rozszerzenia Oversight.

Działania Oversight są rejestrowane niejawnie, a rejestr widoczny jest tylko dla samych rewizorów oraz stewardów. Przykładowe wpisy w dzienniku przedstawiają się następująco:

Pierwszy wpis to ukrycie wpisanej treści, opisu zmian i nazwy konta, spod którego dokonano edycji; możliwe jest ukrycie dowolnego lub dowolnych z tych trzech składników. Drugi wpis to ukrycie wpisu w rejestrze (możliwe składniki to ukrycie działania w rejestrze, komentarza i nazwy konta). Trzeci wpis często nazywa się ukrywaniem użytkownika, gdyż działanie jemu odpowiadające powoduje ukrycie danego użytkownika na wszystkich publicznych listach operacji, to jest na stronach Specjalna:Użytkownicy, w historii edycji, czy rejestrach. Nazwa użytkownika nie jest jednak automatycznie usuwana z opisów edycji, na przykład w wyniku anulowania jego wkładu.

Działania oversight dokonane z wykorzystaniem starego rozszerzenia Oversight są zapisywane w rejestrze. Widać w nim różnicę pomiędzy edycjami, ale tylko administratorzy serwerów są w stanie odtworzyć tak ukryte edycje. Przykład wpisu w rejestrze rozszerzenia:

Dostęp do funkcji

edytuj
Dostęp do funkcji Oversight włączają stewardzi, na bazie zasad przyjętych w zasadach usługi Checkuser. Niniejsza sekcja opisuje praktyki stewardów oraz kwestie związane z decyzją Fundacji o dostępie do danych niepublicznych.

Rewizorzy oraz stewardzi muszą mieć ukończone 18 lat, być pełnoletni w rozumieniu prawa właściwego do miejsca zamieszkania oraz zgodzić się na podanie swoich danych osobowych Wikimedia Foundation. Muszą również znać politykę prywatności.

Stewardzi mają dostęp do usługi oversight na wszystkich wiki. Na każdej wiki musi być co najmniej dwóch użytkowników sprawujących funkcję nadzorcy lub może ich nie być wcale. Jest tak, by byli oni w stanie nawzajem kontrolować i potwierdzać zasadność swoich działań. Jeśli na danej wiki zostaje tylko jeden Rewizor, zwykle w wyniku rezygnacji lub odebrania uprawnień drugiemu użytkownikowi, społeczność musi wybrać nowego Rewizora natychmiast lub pozostający Rewizor traci swoje uprawnienia.

Administratorzy są w stanie usuwać pojedyncze edycje zawierające informacje osobiste, które jednak będą widoczne dla administratorów do momentu użycia funkcji Oversight.

Odebranie uprawnień

edytuj
Dostęp do funkcji Oversight jest odbierany przez stewardów zgodnie z regułami przyjętymi z polityki checkuserów. Niniejsza sekcja prezentuje obowiązująca praktykę stewardów.

Uprawnienia są odbierane po okresie 365 dni nieaktywności zgodnie z procedurą opisaną na stronie Wikipedia:Odbieranie uprawnień nieaktywnym użytkownikom. Za aktywność uznaje się wykonanie widocznej w logach akcji związanej z posiadanymi uprawnieniami rewizora, w ciągu ostatnich 365 dni[1]. Weryfikacja aktywności rewizora odbywa się poprzez analizę rejestru operacji. Wniosek o odebranie uprawnienia może złożyć każdy zaufany użytkownik[2].

W przypadku nadużyć narzędzia Oversight, steward lub rewizor natychmiast traci swoje uprawnienia. Ma to zastosowanie w szczególności wtedy, gdy narzędzie wykorzystuje się rutynowo bez wyraźnego powodu (należy w takim przypadku przedstawić linki dokumentujące nieodpowiednie wykorzystanie uprawnienia).

Podejrzenia o nadużycia narzędzia Oversight należy poddać dyskusji. Komitet Arbitrażowy może zdecydować o odebraniu stosownych uprawnień. Uprawnienia odbierają wyłącznie stewardzi. Stewardzi działając autonomicznie mogą zdecydować o nieodebraniu uprawnień, mogą oni jednak udostępnić informacje identyfikujące nadużycie (np. wpisy w rejestrze). Jeśli jest to konieczne, szczególnie w przypadkach rażącego naruszenia polityki prywatności, o odebraniu uprawnień Oversight może zadecydować również Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia.

Lista rewizorów

edytuj
Aktywnymi rewizorami polskiej Wikipedii są
Byli rewizorzy

Pełna lista rewizorów znajduje się także tutaj.

Kontakt
Prosimy o niezgłaszanie wniosków o użycie funkcji Oversight przez Wikipedię (np. na stronach dyskusji użytkowników) czy na publicznych kanałach IRC. Wszystkie wnioski o użycie tej funkcji należy składać kanałami niepublicznymi.
Zaleca się kontakt mailowy na adres rewizorpl gmail.com

Ta strona zawiera fragmenty objaśnienia funkcji Oversight znajdującego się na Meta-Wiki. Tekst został udostępniony na licencji Creative Commons. Zobacz listę autorów.

Skargi na naruszenia zasad poufności

edytuj

Skargi na naruszenia zasad zachowania poufności przez administratorów, biurokratów, checkuserów, rewizorów lub arbitrów można zgłaszać bezpośrednio do Komisji Rzeczników Wikimedia Foundation. Komisja Rzeczników nie zajmuje się rozpatrywaniem sporów merytorycznych, ani naruszeniami innych zasad Wikipedii.

Przypisy

edytuj
  1. Zasada dot. nieaktywności została zmodyfikowana 15 czerwca 2014, na podstawie konsensusu.
  2. Zasada dot. zgłaszania wniosku na meta została zmodyfikowana 15 czerwca 2014, na podstawie konsensusu.