Wiktoryn Konstanty Mleczko

Wiktoryn Konstanty Mleczko herbu Doliwa (zm. 1679) – starosta generalny żmudzki od 1670, pułkownik generalny Księstwa Żmudzkiego od 1656, podstarości żmudzki od 1643, podsędek, sędzia żmudzki od 1652, trukczaszy Jego Królewskiej Mości, rotmistrz i pułkownik wojsk litewskich.

Wiktoryn Konstanty Mleczko
Herb
Doliwa
Rodzina

Mleczko

Data śmierci

1679

Ojciec

Jan Mleczko

Żona

Zofia Isajkowska

Dzieci

Konstancja Mleczko

Był synem Jana Mleczki (zm. 1627) sędziego ziemskiego. W 1648 roku podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy z Księstwa Żmudzkiego[1]. 20 października 1655 roku podpisał ugodę kiejdańską[2].

Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1653 roku, sejm 1667 roku, poseł sejmiku rosieńskiego na sejm 1658 roku, sejm 1661 roku, pierwszy sejm 1666 roku, sejm nadzwyczajny abdykacyjny 1668 roku[3].

Jako poseł na sejm 1661 roku był delegatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[4]. Poseł sejmiku rosieńskiego Księstwa Żmudzkiego na sejm wiosenny 1666 roku[5]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku z Księstwa Żmudzkiego[6], podpisał jego pacta conventa[7].

Żoną Wiktoryna była Zofia Isajkowska, córka Konstancja wyszła za mąż za kasztelana trockiego Jana Władysława Brzostowskiego.[8]

Bibliografia

edytuj
  • Jan Władysław Poczobut Odlanicki, Pamiętnik, Warszawa 1987

Przypisy

edytuj
  1. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  2. Władysław Konopczyński, Kazimierz Lepszy, Akta Ugody Kiejdańskiej 1655 roku, w: Ateneum Wileńskie, r. X, Wilno 1935, s. 205 [33].
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 389.
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 371.
  5. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
  6. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, [b.n.s.]
  7. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
  8. Tadeusz Wasilewski, "Wiktoryn Konstanty Mleczko" [w] Polski Słownik Biograficzny tom. 21 str. 399