Wody powierzchniowe

wody śródlądowe (nie wody podziemne)

Wody powierzchniowewody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych, wody przejściowe i wody przybrzeżne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy z uwagi na stan chemiczny można zaliczyć do nich również wody terytorialne[1].

Dzielimy je na:

Do najważniejszych zanieczyszczeń wód powierzchniowych można zaliczyć:

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (CELEX: 32000L0060).