Współczynnik odbicia

wielkość optyczna

Współczynnik odbicia, refleksyjność[1], albedo[1] – stosunek natężenia fali elektromagnetycznej odbitej do natężenia fali padającej

gdzie:

– natężenie fali padającej,
– natężenie fali odbitej.

Współczynnik odbicia jest bezwymiarowy.

W astronomii i geografii edytuj

Osobny artykuł: albedo.

Współczynnik odbicia fal o długości 300–3000 nm[2] lub całego zakresu widzialnego[3] określany jest terminem „albedo”[2][3].

W optyce edytuj

Definicja matematyczna edytuj

Współczynnik odbicia mocy to stosunek strumienia promienistego odbitego do strumienia promienistego padającego:

 

gdzie:

 strumień promienisty odbity przez daną powierzchnię (płaską, półkulistą),
  – strumień promienisty padający na tę powierzchnię.

Oprócz energetycznego współczynnika odbicia mocy można spotkać też amplitudowy współczynnik odbicia (oznaczany małą literą  ), który jest ilorazem zespolonej amplitudy pola elektrycznego fali odbijanej do takiej amplitudy fali padającej. Na nich definiuje się prawa sinusa i tangensa Fresnela. Współczynnik odbicia mocy jest zazwyczaj kwadratem amplitudowego współczynnika odbicia:  

Zależność od kąta padania edytuj

Współczynnik odbicia jest funkcją kąta padania i może zależeć też od długości fali. Dla światła zależność ta wynika ze wzorów Fresnela na współczynnik odbicia Fresnela   Dla polaryzacji s prostopadłej do płaszczyzny padania zależność współczynnika odbicia od kąta padania wyraża wzór:

 

gdzie:

 kąt padania światła,
  – kąt załamania,
  – względny współczynnik załamania drugiego ośrodka (od którego światło się odbija) względem ośrodka pierwszego (w którym światło rozchodzi się początkowo).

Dla polaryzacji   równoległej do płaszczyzny padania współczynnik odbicia wynosi:

 

I ten wzór daje 0 dla kąta Brewstera (pod warunkiem n>1[4]).

Padanie normalne światła edytuj

Dla światła padającego prostopadle do powierzchni, czyli dla światła o kącie padania równym 0, współczynnik odbicia zależy tylko od współczynnika załamania, a oba wzory redukują się do prostej postaci

 

Oznaczając bezwzględny współczynnik załamania pierwszego ośrodka przez   i bezwzględny współczynnik załamania ośrodka odbijającego przez   wzór ten można zapisać w postaci

 

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Komu w Polsce są potrzebne chłodne dachy [online], inzynierbudownictwa.pl, 3 marca 2017 [dostęp 2023-12-22].
  2. a b Teresa Kozłowska-Szczęsna, Promieniowanie pochłonięte na obszarze Polski, „Prace Geograficzne”, 99, 1973, s. 10 [dostęp 2023-12-22].
  3. a b Stanisław Białousz, Michel C. Girard, Współczynnik odbicia spektralnego gleb w pasmach pracy satelity Landsat, „Teledetekcja Środowiska”, 13, 1978, s. 118-130 [dostęp 2023-12-22].
  4. Lektury Bo Serneliusa, strona główna, patrz szczególnie Lecture 12 (ang.).

Bibliografia edytuj

  • Jurgen R. Meyer-Arendt: Wstęp do optyki. Wyd. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.