Hierarchiczne podporządkowanie

Hierarchiczne podporządkowanie - wieloszczeblowy system podporządkowania organów, w którym organy niższych szczebli podlegają organom nadrzędnym w całym zakresie swej działalności oraz pod względem służbowym i personalnym. Oznacza to m.in., że organy wyższych szczebli kierują całokształtem działalności organów podległych, mają prawo wydawania im wiążących poleceń i służbowych instrukcji, pociągania pracowników do odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, uchylenia wydanych decyzji, przejmowania spraw do załatwienia na swoim szczeblu itp.