Metaarsenin amonu, NH4AsO2nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu metaarsenawego. Jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym, łatwo ulegającym rozkładowi na powietrzu do amoniaku, tlenku arsenu(III) i wody. Aniony arsenawe tworzą polimeryczne łańcuchy złożone z Ψ-tetraedrów AsO3−3 połączonych wierzchołkami, a orbitale wolnych par elektronowych atomów arsenu są ułożone naprzemiennie (syndiotaktycznie). Kationy amonowe ulokowane są w przestrzeniach pomiędzy łańcuchami (AsO3-)n, a atomy wodoru zaangażowane są w tworzenie silnych wiązań wodorowych z terminalnymi ligandami tlenkowymi.

Metaarsenin amonu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny NH4AsO2
Masa molowa 124,96 g/mol
Wygląd bezbarwne, krystaliczne ciało stałe
Identyfikacja
Numer CAS 58829-95-1
Podobne związki
Inne aniony azotyn amonu
Inne kationy metaarsenin sodu