Nagroda Shawa

nagroda naukowa

Nagroda Shawa – międzynarodowa nagroda naukowa przyznawana corocznie od 2004 roku. Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach:

Zdjęcie trzech mężczyzn, ubranych w stroje wizytowe, trzymających przed sobą wyścielane czerwonym aksamitem pudełka z medalami. Zdjęcie wykonano podczas uroczystości, w tle widać podświetlone czerwone schody oraz bukiety kwiatów.
Laureaci Nagrody Shawa w dziedzinie astronomii w roku 2006. Od lewej: Saul Perlmutter, Adam Riess i Brian Schmidt.

Premia pieniężna wynosi milion dolarów.

Nagrodę ustanowił w 2002 roku potentat medialny i filantrop z Hongkongu Sir Run Run Shaw (邵逸夫), nazywając ją własnym imieniem. Bywa określana mianem „Nobla Wschodu”[1][2].

Wśród laureatów znalazł się Polak: matematyk Henryk Iwaniec (2015).

NagrodaEdytuj

Przyznawana przez przeznaczoną do tego fundację w Hongkongu (The Shaw Prize Foundation), według słów organizatora:

[Nagroda] przeznaczona jest dla osób fizycznych czynnych w swoich dziedzinach, które niedawno poczyniły uznane i istotne postępy[3], wniosły wybitny wkład w akademickie i naukowe badania lub zastosowania, lub które osiągnęły doskonałość w innych domenach. Poświęcona jest pogłębianiu rozwoju społecznego, ulepszaniu jakości życia i wzbogacaniu ludzkiej duchowej cywilizacji[4].

Uważa się, że nagroda Shawa często poprzedza Nagrodę Nobla[1][5][6].

LaureaciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody Shawa.

AstronomiaEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody Shawa – astronomia.
Rok Laureat[7] Państwo zatrudnienia[8] Uzasadnienie[9] Przypisy
2004 Peebles, JamesJames Peebles   Stany Zjednoczone za swój wkład w kosmologię (for his contributions to cosmology) [10][11]
2005 Marcy, GeoffreyGeoffrey Marcy   Stany Zjednoczone za ich wkład, który doprowadził do odkrycia systemów planetarnych (for their contributions that led to the discovery of planetary systems) [12][13]
Mayor, MichelMichel Mayor   Szwajcaria
2006 Perlmutter, SaulSaul Perlmutter   USA za odkrycie tempa ekspansji przyspieszającego Wszechświata  oraz gęstości energii próżni (for finding the expansion rate of the accelerating universe and the energy density of space) [14][15][16]
Riess, AdamAdam Riess   USA
Schmidt, BrianBrian Schmidt   Australia
2007 Peter Goldreich    Stany Zjednoczone za osiągnięcia w astrofizyce teoretycznej i planetologii (for his achievements in theoretical astrophysics and planetary sciences) [17][18][19]
2008 Genzel, ReinhardReinhard Genzel   Niemcy za wykazanie, że centrum Drogi Mlecznej zawiera supermasywną czarną dziurę (for demonstrating that the Milky Way’s centre contains a supermassive black hole) [20][21]
2009 Frank Hsia-San Shu  (徐遐生)   Stany Zjednoczone za wybitne osiągnięcia życia na polu astronomii teoretycznej (for his outstanding lifelong contributions to theoretical astronomy) [22][23][24]
2010 Bennett, Charles L.Charles L. Bennett   Stany Zjednoczone za ich wkład w eksperyment Wilkinson Microwave Anisotropy Probe [sondę NASA im. Davida Wilkinsona służącą badaniu anizotropii mikrofalowego promieniowania tła], który umożliwił precyzyjne ustalenie podstawowych parametrów kosmologicznych, w tym kształtu, wieku i składu wszechświata (for their contributions to the Wilkinson Microwave Anisotropy Probe experiment, which has enabled precise determinations of the fundamental cosmological parameters, including the geometry, age and composition of the universe) [25]
Lyman Page    Stany Zjednoczone
David Spergel    Stany Zjednoczone
2011 Enrico Costa    Włochy za ich wiodącą rolę w misjach kosmicznych, które umożliwiły przedstawienie kosmologicznego pochodzenia rozbłysków gamma, najjaśniejszych znanych źródeł promieniowania we Wszechświecie (for their leadership of space missions that enabled the demonstration of the cosmological origin of gamma ray bursts, the brightest sources known in the universe) [26]
Gerald Fishman    Stany Zjednoczone
2012  Jewitt, DavidDavid Jewitt   Stany Zjednoczone za ich odkrycie i scharakteryzowanie ciał transneptunowych, archeologicznego skarbu pochodzącego z czasu formowania się Układu Słonecznego i długo poszukiwanego źródła komet krótkookresowych (for their discovery and characterization of trans-Neptunian bodies, an archeological treasure dating back to the formation of the solar system and the long-sought source of short period comets) [27]
Luu, JaneJane Luu   Stany Zjednoczone
2013  Steven Balbus    Wielka Brytania za odkrycie i badania nad niestabilnością magnetorotacyjną  oraz za wykazanie, że ta niestabilność prowadzi do turbulencji i jest skutecznym mechanizmem przekazania momentu pędu astrofizycznym dyskom akrecyjnym (for their discovery and study of the magnetorotational instability, and for demonstrating that this instability leads to turbulence and is a viable mechanism for angular momentum transport in astrophysical accretion disks) [28]
John F. Hawley    Stany Zjednoczone
2014  Daniel Eisenstein    Stany Zjednoczone za ich wkład w pomiar cech wielkoskalowych struktur galaktyk używanych do ograniczenia modelu kosmologicznego, w tym Barionowych Oscylacji Akustycznych oraz zaburzeń przestrzeni wynikających z przesunięcia ku czerwieni (poczerwienienia) (for their contributions to the measurements of features in the large-scale structure of galaxies used to constrain the cosmological model, including baryon acoustic oscillations and redshift-space distortions) [29]
Shaun Cole    Wielka Brytania
John A. Peacock    Wielka Brytania
2015  William J. Borucki    Stany Zjednoczone za danie początku i poprowadzenie misji kosmicznego teleskopu Keplera, który wielce poszerzył wiedzę na temat zarówno pozasłonecznych układów planetarnych, jak i wnętrz gwiazd (for his conceiving and leading the Kepler mission, which greatly advanced knowledge of both extrasolar planetary systems and stellar interiors) [30]
2016  Ronald Drever    Wielka Brytania za zapoczątkowanie i zaprojektowanie Laserowego Obserwatorium Interferometrycznego Fal Grawitacyjnych (LIGO), którego niedawne bezpośrednie wykrycie fal grawitacyjnych otwiera nowe drzwi w astronomii, z pierwszym istotnym odkryciem fuzji pary czarnych dziur o masach gwiazd (for conceiving and designing the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), whose recent direct detection of gravitational waves opens a new window in astronomy, with the first remarkable discovery being the merger of a pair of stellar mass black holes) [31]
Thorne, KipKip Thorne   Stany Zjednoczone
Weiss, RainerRainer Weiss   Stany Zjednoczone
2017  Simon White    Niemcy za jego wkład w rozumienie formowania się struktur Wszechświata. Za pomocą potężnych symulacji numerycznych pokazał jak drobne fluktuacje gęstości we wczesnym Wszechświecie rozwijają się w galaktyki i inne struktury  nieliniowe, silnie wspierając kosmologię płaskiej geometrii Wszechświata, także zdominowaną przez ciemną materię i stałą kosmologiczną (for his contributions to understanding structure formation in the Universe. With powerful numerical simulations he has shown how small density fluctuations in the early Universe develop into galaxies and other nonlinear structures, strongly supporting a cosmology with a flat geometry, and dominated by dark matter and a cosmological constant) [32]
2018  Jean-Loup Puget    Francja za jego wkład w astronomię: od podczerwonej (w podczerwieni) po fal submilimetrowych. Wykrył podczerwone promieniowanie tła dawnych galaktyk tworzących gwiazdy oraz zaproponował w składzie materii międzygwiazdowej cząsteczki węglowodorów aromatycznych. Wraz z misją kosmiczną Obserwatorium Plancka w olbrzymi sposób pogłębił naszą znajomość kosmologii wobec obecności w tzw. pierwszym planie Wszechświata materii międzygwiezdnej. (for his contributions to astronomy in the infrared to submillimetre spectral range. He detected the cosmic far-infrared background from past star-forming galaxies, and proposed aromatic hydrocarbon molecules as a constituent of interstellar matter. With the Planck space mission, he has dramatically advanced our knowledge of cosmology in the presence of interstellar matter foregrounds) [33]
2019  Edward C. Stone    Stany Zjednoczone za jego przewodzenie Programowi Voyager, który przez ostatnie cztery dekady przekształcił nasze rozumienie czterych wielkich planet i zewnętrznego układu słonecznego, a obecnie rozpoczął eksplorację przestrzeni międzygwiezdnej (for his leadership in the Voyager project, which has, over the past four decades, transformed our understanding of the four giant planets and the outer solar system, and has now begun to explore interstellar space) [34]
2020 Blandford, RogerRoger Blandford   Stany Zjednoczone za jego fundamentalny wkład w astrofizykę teoretyczną, szczególnie dotyczącej podstawowego rozumienia aktywnych jąder galaktyk, formacji i kolimacji relatywistycznych strug (dżetów), mechanizmu wydobycia energii z czarnych dziur, a także przyspieszenia cząstek w szokach i odpowiadających im mechanizmom promieniowania (for his foundational contributions to theoretical astrophysics, especially concerning the fundamental understanding of active galactic nuclei, the formation and collimation of relativistic jets, the energy extraction mechanism from black holes, and the acceleration of particles in shocks and their relevant radiation mechanisms) [35]

Nauki przyrodnicze i medycynaEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody Shawa – nauki przyrodnicze i medycyna.
Rok Laureat[7] Państwo zatrudnienia[8] Uzasadnienie[9] Przypisy
2004[36] Cohen, StanleyStanley Cohen   Stany Zjednoczone za ich wkład w klonowanie DNA i inżynierię genetyczną (for their contributions to DNA cloning and genetic engineering) [37]
Herbert W. Boyer    Stany Zjednoczone
Yuet Wai Kan    Stany Zjednoczone za jego pracę nad polimorfizmem DNA i jego wpływem na genetykę człowieka  (for his works on DNA polymorphism and its influence on human genetics)
2004[36] Sir Richard Doll    Wielka Brytania za jego wkłąd we współczesną epidemiologię raka (for his contributions to modern cancer epidemiology)
2005 Sir Michael Berridge    Wielka Brytania za jego prace nad sygnalizacją wapniową  w regulacji aktywności komórkowej (for his works on calcium signalling in the regulation of cellular activity) [38][39]
2006 Xiaodong Wang    Stany Zjednoczone za jego odkrycie biochemicznej podstawy zaprogramowanej śmierci komórki, kluczowego procesu równoważącego narodziny komórek i chroniącego przed rakiem (for his discovery of the biochemical basis of programmed cell death, a vital process that balances cell birth and defends against cancer) [40][41]
2007 Lefkowitz, RobertRobert Lefkowitz   Stany Zjednoczone za jego nieustępliwe objaśnianie ważnego systemu receptorowego, który mediuje odpowiedź komórkową oraz organów na leki i hormony (for his relentless elucidation of the major receptor system that mediates the response of cells and organs to drugs and hormones) [42][5]
2008 Campbell, Keith H. S.Keith H. S. Campbell   Wielka Brytania za ich niedawne przełomowe innowacje w zakresie odwrócenia procesu różnicowania komórek  u ssaków, zjawiska które poszerza naszą wiedzę na temat biologii rozwoju i daje wielkie nadzieje na polu leczenia ludzkich chorób oraz usprawnień praktyk rolniczych (for their recent pivotal innovations in reversing the process of cell differentiation in mammals, a phenomenon which advances our knowledge of developmental biology and holds great promise for the treatment of human diseases and improvements in agriculture practices.) [43]
Sir Ian Wilmut   Wielka Brytania
Yamanaka, Shin’yaShin’ya Yamanaka   Japonia
2009 Douglas L. Coleman    Stany Zjednoczone za ich wkład prowadzący do odkrycia leptyny, hormonu regulującego spożywanie pokarmów i masę ciała (for their work leading to the discovery of leptin, a hormone that regulates food intake and body weight) [44]
Jeffrey M. Friedman    Stany Zjednoczone
2010 David Julius   Stany Zjednoczone za jego przełomowe odkrycia mechanizmów molekularnych, za pomocą których skóra odczuwa bolesne bodźce, temperaturę oraz wytwarza nadwrażliwość na ból (for his seminal discoveries of molecular mechanisms by which the skin senses painful stimuli and temperature and produces pain hypersensitivity) [45]
2011 Hoffmann, JulesJules Hoffmann   Francja za ich odkycie molekularnego podłoża odporności nieswoistej, pierwszej linii obrony przed patogenami (for their discovery of the molecular mechanism of innate immunity, the first line of defense against pathogens) [46]
Ruslan Medzhitov    Stany Zjednoczone
Beutler, BruceBruce Beutler   Stany Zjednoczone
2012 Franz-Ulrich Hartl    Niemcy za ich wkład w rozumienie mechanizmów cząsteczkowych zwijania białek. Poprawne zwijanie białek jest konieczne dla wielu czynności komórkowych (for their contributions to the understanding of the molecular mechanism of protein folding. Proper protein folding is essential for many cellular functions) [47]
Arthur Horwich    Stany Zjednoczone
2013 Hall, Jeffrey C.Jeffrey C. Hall   Stany Zjednoczone za ich odkrycie mechanizmów molekularnych stojących u podstaw rytmów dobowych (for their discovery of molecular mechanisms underlying circadian rhythms) [48]
Rosbash, MichaelMichael Rosbash   Stany Zjednoczone
Young, Michael W.Michael W. Young   Stany Zjednoczone
2014 Kazutoshi Mori    Japonia za ich odkrycie odpowiedzi na niesfałdowane białka  w siateczce śródplazmatycznej, komórkowego szlaku sygnałowego, który kontroluje homeostazę organelli i jakość eksportu białek w komórkach eukariontów (for their discovery of the Unfolded Protein Response of the endoplasmic reticulum, a cell signalling pathway that controls organelle homeostasis and quality of protein export in eukaryotic cells) [49]
Peter Walter    Stany Zjednoczone
2015 Bonnie L. Bassler    Stany Zjednoczone za objaśnienie podstaw molekularnych mechanizmu wyczuwania kworum (ang. quorum sensing), procesu w którym bakterie komunikują się ze sobą a który oferuje nowatorskie sposoby ingerencji w patogeny bakteryjne oraz modulacji mikrobiomu dla zastosowań zdrowotnych (for elucidating the molecular mechanism of quorum sensing, a process whereby bacteria communicate with each other and which offers innovative ways to interfere with bacterial pathogens or to modulate the microbiome for health applications) [50]
E. Peter Greenberg    Stany Zjednoczone
2016 Adrian Bird    Wielka Brytania za ich odkrycie genów i zakodowanych białek, które rozpoznają pewną chemiczną modyfikację DNA chromosomów wpływających na kontrolę genów stanowiącą podstawę jednego zaburzenia rozwojowego, Zespołu Retta (for their discovery of the genes and the encoded proteins that recognize one chemical modification of the DNA of chromosomes that influences gene control as the basis of the developmental disorder Rett syndrome) [51]
Zoghbi, HudaHuda Zoghbi   Stany Zjednoczone
2017 Ian R. Gibbons    Stany Zjednoczone za ich odkrycie związanych z mikrotubulami białek motorycznych: silników napędzających komórkowe i wewnątrzkomórkowe ruchy niezbędne do wzrostu, podziału i przetrwania komórek ludzkich (for their discovery of microtubule-associated motor proteins: engines that power cellular and intracellular movements essential to the growth, division, and survival of human cells) [52]
Ronald Vale    Stany Zjednoczone
2018 Mary-Claire King    Stany Zjednoczone za zmapowanie pierwszego genu raka piersi. Wykorzystując modelowanie matematyczne King przewidziała i wykazała, że rak piersi może być spowodowany przez pojedynczy gen. Zmapowała ten gen, co ułatwiło sklonowanie go i uratowało tysiące istnień (for her mapping of the first breast cancer gene. Using mathematical modeling, King predicted and then demonstrated that breast cancer can be caused by a single gene. She mapped the gene which facilitated its cloning and has saved thousands of lives) [53]
2019 Maria Jasin    Stany Zjednoczone za jej pracę pokazującą że umiejscowione uszkodzenia  obu nici DNA stymulują rekombinację (naprawę rekombinacyjną) w komórkach ssaków. Jej przełomowa praca była fundamentalna i poprowadziła wprost do narzędzi umożliwiających edycję  konkretnych miejsc w genomach ssaków (for her work showing that localized double strand breaks in DNA stimulate recombination in mammalian cells. This seminal work was essential for and led directly to the tools enabling editing at specific sites in mammalian genomes) [54]
2020 Gero Miesenböck    Austria za rozwój optogenetyki, techniki która zrewoluzjonalizowała neuronaukę (for the development of optogenetics, a technology that has revolutionized neuroscience) [55]
Peter Hegemann   Niemcy
Georg Nagel    Niemcy

MatematykaEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci Nagrody Shawa – matematyka.
rok laureaci
2004 Shiing-shen Chern
2005 Andrew Wiles
2006 David Mumford

Wu Wenjun

2007 Robert Langlands

Richard Taylor

2008 Władimir Arnold

Ludwig Faddiejew

2009 Simon K. Donaldson

Clifford Taubes

2010 Jean Bourgain
2011 Demetrios Christodoulou

Richard S. Hamilton

2012 Maksim Koncewicz
2013 David Donoho
2014 George Lusztig
2015 Gerd Faltings

Henryk Iwaniec

2016 Nigel Hitchin
2017 János Kollár

Claire Voisin

2018 Luis Caffarelli
2019 Michel Talagrand
2020 Alexander Beilinson

David Kazhdan

2021 Jean-Michel Bismut

Jeff Cheeger

PodsumowanieEdytuj

Rok Astronomia Nauki o życiu i medycyna Matematyka
2004 James Peebles Stanley N. Cohen
Herbert Boyer 
Yuet Wai Kan 
Richard Doll 
Shiing-shen Chern
2005 Geoffrey Marcy
Michel Mayor
Michael Berridge  Andrew Wiles
2006 Saul Perlmutter
Adam Riess
Brian Schmidt
Wang Xiaodong  David Mumford
Wu Wenjun 
2007 Peter Goldreich  Robert Lefkowitz Robert Langlands
Richard Taylor 
2008 Reinhard Genzel Keith Campbell
Ian Wilmut
Shin’ya Yamanaka
Władimir Arnold
Ludwig Faddiejew
2009 Frank Hsia-San Shu  Douglas L. Coleman 
Jeffrey M. Friedman 
Simon K. Donaldson
Clifford Taubes 
2010 Charles L. Bennett
Lyman Page 
David Spergel 
David Julius Jean Bourgain
2011 Enrico Costa 
Gerald Fishman 
Jules Hoffmann
Ruslan Medzhitov 
Bruce Beutler
Demetrios Christodoulou 
Richard S. Hamilton 
2012 David Jewitt
Jane Luu
Franz-Ulrich Hartl 
Arthur Horwich 
Maksim Koncewicz
2013 Steven Balbus 
John F. Hawley 
Jeffrey C. Hall
Michael Rosbash
Michael W. Young
David Donoho 
2014 Daniel Eisenstein 
Shaun Cole 
John A. Peacock 
Kazutoshi Mori 
Peter Walter 
George Lusztig 
2015 William J. Borucki  Bonnie L. Bassler 
E. Peter Greenberg 
Gerd Faltings
Henryk Iwaniec
2016 Rainer Weiss
Kip Thorne
Ronald Drever 
Huda Zoghbi
Adrian Bird 
Nigel Hitchin
2017 Simon White  Ian R. Gibbons 
Ronald Vale 
János Kollár 
Claire Voisin
2018 Jean-Loup Puget  Mary-Claire King  Luis Caffarelli 
2019 Edward C. Stone [56] Maria Jasin [57] Michel Talagrand [58]
2020 Roger D. Blandford [59] Gero Miesenböck ,

Peter Hegemann,

Georg Nagel [60]

Alexander Beilinson 

David Kazhdan [61]

2021 Victoria M. Kaspi

Chryssa Kouveliotou

Scott D. Emr Jean-Michel Bismut

Jeff Cheeger

PrzypisyEdytuj

 1. a b Miliarderzy, którzy kochają naukę, wyborcza.pl, 2 sierpnia 2012 [dostęp 2020-09-13].
 2. Paul Preuss, Berkeley Lab’s Saul Perlmutter Wins Shaw Prize in Astronomy, Berkeley Lab News Center, 21 czerwca 2006 [dostęp 2020-09-13] (ang.).
 3. W oryginale ''distinguished and significal advances'', co można też tłumaczyć jako ''wybitne postępy''.
 4. About The Shaw Prize, www.shawprize.org [dostęp 2020-09-13] (ang.).
 5. a b Krzysztof Kowalski, Mądre receptory komórek, www.rp.pl, 11 października 2012 [dostęp 2020-10-02] (pol.).
 6. Dean Napolitano, Hong Kong’s Shaw Prize comes of age, Nikkei Asia, 23 września 2018 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 7. a b Styl i pisownia imion i nazwisk podawane na stronie internetowej organizatora, shawprize.org.
 8. a b Państwo zatrudnienia w czasie przyznania nagrody.
 9. a b Uzasadnienie podane przez organizatora w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Astronomy_Selection_Committee, An Essay on the Prize in Astronomy 2004, www.shawprize.org, 7 września 2004 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 11. Shaw Prize awarded to six scientists, www.info.gov.hk, 7 września 2004 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 12. Astronomy_Selection_Committee, An Essay on the Prize in Astronomy 2005, www.shawprize.org, 2 września 2005 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 13. Robert Sanders, Planet hunter Geoffrey Marcy shares $1 million Shaw Prize in astronomy, www.berkeley.edu, 1 września 2005 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 14. Astronomy_Selection_Committee, An Essay on the Prize in Astronomy 2006, www.shawprize.org, 12 września 2006 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 15. Berkeley physicist Perlmutter wins Shaw Prize for work on expansion of universe, UC Berkeley, 22 czerwca 2006 [dostęp 2009-09-31].
 16. Nobel z fizyki – 2011, Fizyka jest ciekawa!, 12 października 2011 [dostęp 2020-10-02] (pol.).
 17. The 2007 Prize in Astronomy – Peter Goldreich, www.shawprize.org, 12 września 2007 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 18. Astronomy_Selection_Committee, An Essay on the Prize in Astronomy 2007, www.shawprize.org, 11 września 2007 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 19. Caltech Astrophysicist Peter Goldreich Wins $1 Million International Shaw Prize – Caltech, caltech.edu, 12 czerwca 2007 [dostęp 2020-09-30] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-01] (ang.).
 20. The 2008 Prize in Astronomy – Reinhard Genzel, www.shawprize.org, 10 czerwca 2008 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 21. Shaw Prize Goes to Reinhard Genzel – Work on supermassive black hole done with ESO telescopes rewarded, www.eso.org, 10 czerwca 2008 [dostęp 2020-09-30] (ang.).
 22. The 2009 Prize in Astronomy – Frank H Shu, www.shawprize.org, 16 czerwca 2009 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 23. Kim McDonald, UC San Diego Astrophysicist Wins Shaw Prize in Astronomy, ucsdnews.ucsd.edu, 16 czerwca 2009 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 24. Marc Beja, $1-Million Shaw Prizes Go to 5 Researchers, The Chronicle of Higher Education, 16 czerwca 2009 [dostęp 2020-10-01].
 25. The 2010 Prize in Astronomy – Charles L Bennett, Lyman A Page Jr, David N Spergel, www.shawprize.org, 27 maja 2010 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 26. The 2011 Prize in Astronomy – Enrico Costa, Gerald J Fishman, www.shawprize.org, 7 czerwca 2011 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 27. The 2012 Prize in Astronomy – David C Jewitt, Jane Luu, www.shawprize.org, 29 maja 2012 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 28. The 2013 Prize in Astronomy – Steven A Balbus, John F Hawley, www.shawprize.org, 10 maja 2019 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 29. The 2014 Prize in Astronomy – Daniel Eisenstein, Shaun Cole, John A Peacock, www.shawprize.org, 27 maja 2014 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 30. The 2015 Prize in Astronomy – William J Borucki, www.shawprize.org, 1 czerwca 2015 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 31. The 2016 Prize in Astronomy – Ronald W P Drever, Kip S Thorne, Rainer Weiss, www.shawprize.org, 31 maja 2016 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 32. The 2017 Prize in Astronomy – Simon D M White, www.shawprize.org, 10 maja 2019 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 33. The 2018 Prize in Astronomy – Jean-Loup Puget, www.shawprize.org, 14 maja 2018 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 34. The 2019 Prize in Astronomy – Edward C Stone, www.shawprize.org, 21 maja 2019 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 35. The 2020 Prize in Astronomy – Roger D Blandford, www.shawprize.org, 21 maja 2019 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 36. a b W roku 2004 przyznano dwie nagrody w dziedzinie nauk o życiu i medycyny: Stanley N. Cohen, Herbert W. Boyer i Yuet-Wai Kan wspólnie otrzymali jedną z nagród (połowa dla Cohena i Boyera; druga połowa dla Kana). Richard Doll otrzymał drugą, odrębną nagrodę.
 37. The 2004 Prize in Life Science & Medicine – Stanley N Cohen, Herbert W Boyer, Yuet-Wai Kan, Richard Doll, www.shawprize.org, 24 lipca 2005 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 38. The 2005 Prize in Life Science & Medicine – Michael Berridge, www.shawprize.org, 13 lutego 2020 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 39. $1 million 'Nobel of the East’ awarded to Sir Michael Berridge, Emeritus Fellow at the Babraham Institute, web.archive.org, 18 lipca 2005 [dostęp 2020-10-01] [zarchiwizowane z adresu 2011-07-25] (ang.).
 40. The 2006 Prize in Life Science & Medicine – Xiaodong Wang, www.shawprize.org, 21 czerwca 2006 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 41. Xiaodong Wang Wins $1 Million Shaw Prize, HHMI.org, 22 czerwca 2006 [dostęp 2020-10-01] (ang.).
 42. The 2007 Prize in Life Science & Medicine – Robert Lefkowitz, www.shawprize.org, 12 czerwca 2007 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 43. The 2008 Prize in Life Science & Medicine – Ian Wilmut, Keith H S Campbell, Shinya Yamanaka, www.shawprize.org, 10 czerwca 2008 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 44. The 2009 Prize in Life Science & Medicine – Douglas L Coleman, Jeffrey M Friedman, www.shawprize.org, 12 czerwca 2009 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 45. The 2010 Prize in Life Science & Medicine – David Julius, www.shawprize.org, 27 maja 2010 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 46. The 2011 Prize in Life Science & Medicine – Jules A Hoffmann, Ruslan M Medzhitov, Bruce A Beutler, www.shawprize.org, 7 czerwca 2011 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 47. The 2012 Prize in Life Science & Medicine – Franz-Ulrich Hartl, Arthur L Horwich, www.shawprize.org, 29 maja 2012 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 48. The 2013 Prize in Life Science & Medicine – Jeffrey C Hall, Michael Rosbash, Michael W Young, www.shawprize.org, 28 maja 2013 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 49. The 2014 Prize in Life Science & Medicine – Kazutoshi Mori, Peter Walter, www.shawprize.org, 27 maja 2014 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 50. The 2015 Prize in Life Science & Medicine – Bonnie L Bassler, E Peter Greenberg, www.shawprize.org, 10 maja 2019 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 51. The 2016 Prize in Life Science & Medicine – Adrian P Bird, Huda Y Zoghbi, www.shawprize.org, 31 maja 2016 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 52. The 2017 Prize in Life Science & Medicine – Ian R Gibbons, Ronald D Vale, www.shawprize.org, 23 maja 2019 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 53. The 2018 Prize in Life Science & Medicine – Mary-Claire King, www.shawprize.org, 14 maja 2018 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 54. The 2019 Prize in Life Science & Medicine – Maria Jasin, www.shawprize.org, 21 maja 2019 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 55. The 2020 Prize in Life Science & Medicine – Gero Miesenböck, Peter Hegemann, Georg Nagel, www.shawprize.org, 21 maja 2020 [dostęp 2020-10-02] (ang.).
 56. The 2019 Prize in Astronomy: Edward C Stone, www.shawprize.org [dostęp 2020-06-29] (ang.).
 57. The 2019 Prize in Life Science & Medicine: Maria Jasin, www.shawprize.org [dostęp 2020-06-29] (ang.).
 58. The 2019 Prize in Mathematical Sciences: Michel Talagrand, www.shawprize.org [dostęp 2020-06-29] (ang.).
 59. The 2020 Prize in Astronomy: Roger D Blandford, web.archive.org, 29 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-29] [zarchiwizowane z adresu 2020-06-29].
 60. The 2020 Prize in Life Science & Medicine, www.shawprize.org [dostęp 2020-06-29] (ang.).
 61. The 2020 Prize in Mathematical Sciences: Alexander Beilinson, David Kazhdan, www.shawprize.org [dostęp 2020-06-29] (ang.).

Linki zewnętrzneEdytuj