Stanisław Kazimierz Bieniewski

wojewoda czernihowski

Stanisław Kazimierz Bieniewski herbu Radwan (ur. w 1610, zm. między 6 września 1679 a 17 lutego 1680) – wojewoda czernihowski w latach 1660-1679, kasztelan wołyński w latach 1657-1660, klucznik łucki w latach 1655-1657, pisarz grodzki łucki w latach 1650-1655, starosta łucki w latach 1673-1680[1], starosta bohusławski, starosta nossowski, wielki poseł w Moskwie w 1667 roku[2], sekretarz Jego Królewskiej Mości w 1653 roku.

Stanisław Kazimierz Bieniewski
Herb
Radwan
Rodzina

Bieniewscy herbu Radwan

Data urodzenia

1610

Data śmierci

między 6 września 1679 a 17 lutego 1680

Ojciec

Adam Bieniewski

Matka

Dorota Jaślikowska

Żona

Anna Elżbieta Zahorowska
Anna Konstacja Leszczyńska
Teresa Kaszowska

Może w 1641 zaczął swą służbę polityczną, zostając pisarzem grodzkim łuckim. Poseł sejmiku łuckiego na sejm 1653 roku[3]. Poseł sejmiku łuckiego na sejmy 1650, 1654 (II), 1655 roku[4]. Orędownik porozumienia Rzeczypospolitej z Kozakami po powstaniu Chmielnickiego. Uczestniczył w negocjacjach ugody hadziackiej. Na sejmie 1659 z determinacją popierał ugodę z Kozakami. W liście do Andrzeja Trzebickiego 28 października 1659 pisał: Paralitica Ojczyzna, gdy najbardziej potrzebowała rąk, w ten czas ich nie miała. Przez co zgubiliśmy Wyhowskiego, Rzeczpospolitą zepchnęliśmy jak znowu na morze, pocieszyliśmy nieprzyjaciela to jest Cara Moskiewskiego[5]. Był właścicielem Połonny i Targowiec.

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na sejmie konwokacyjnym[6]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa czernihowskiego w 1669 roku[7]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa czernihowskiego[8], podpisał jego pacta conventa[9].

Jego pierwszą żoną była Anna Elżbieta Zahorowska, córka podsędka włodzimierskiego Piotra i Barbary z Udrycz, drugą – Anna Konstacja Leszczyńska, córka podkomorzego brzeskiego litewskiego Władysława i Katarzyny Sieniucianki, trzecią – Teresa z Wysokiego Kaszowska.

Żył jeszcze 6 września 1679, zmarł przed 17 lutego 1680.

Przypisy

edytuj
  1. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII w". Oprac. Marian Wolski, Kórnik 2007, s. 156.
  2. Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572-1795 / pod redakcją Zbigniewa Wójcika. Warszawa, 1982, s. 264.
  3. Tomasz Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r., Toruń 2003, s. 278.
  4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 336.
  5. Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 2010, s. 68.
  6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
  7. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  8. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  9. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 28.

Bibliografia

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj