Otwórz menu główne


Sztab – główny organ dowodzenia występujący w oddziałach i związkach wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz na szczeblu centralnym. Na czele sztabu stoi szef sztabu podlegający bezpośrednio dowódcy. W okresie pokoju głównym zadaniem sztabu jest organizowanie szkolenia wojsk i zapewnienie im warunków utrzymania wysokiego stopnia gotowości bojowej.

Potocznie – sztab jest także używany w pojęciu – miejsce, gdzie podejmuje się decyzje, np. Sztab WOŚP bądź „sztab wyborczy”, mylony często z komitetem wyborczym.

Koncepcje roli sztabu:

 • Koncepcja francuska (wzorowana na armii Napoleona) – sztab jest wyłącznie organem wykonawczym, niemającym żadnych uprawnień do podejmowania decyzji i całkowicie uzależnionym od woli dowódcy.
 • Koncepcja niemiecka (wzorowana na modelu sztabu pruskiego) – sztab spełnia zasadniczą rolę w dowodzeniu i jest głównym organizatorem działań wojsk, a szef sztabu jest równorzędnym partnerem dowódcy, współodpowiedzialnym za dowodzenie.

Spis treści

Przeznaczenie i zadaniaEdytuj

Przeznaczenie

 • Sztab przeznaczony jest do zapewnienia dowódcy doradztwa i pomocy oraz zapewnienia wsparcia podległym dowódcom. Sztab nie posiada władzy sam z siebie; czerpie władzę od dowódcy i sprawuje ją w jego imieniu.

Zadania

 • Zadaniem sztabu jest przede wszystkim sprawowanie kontroli poprzez spełnianie jej dwóch głównych funkcji: koordynowania i monitorowania. Zastosowane elementy dowodzenia i koordynacji nie mogą ograniczać swobody działania podległych dowódców. Poprzez koordynowanie rozumieć należy wsparcie dowódcy przez sztab w postaci gromadzenia, przetwarzania i przedstawiania informacji w sposób, który pomaga mu wybrać właściwy wariant działania. W związku z tym sztab odpowiedzialny jest za szczegółowe przygotowanie i doprowadzenie do wykonawców elementów dowodzenia i koordynacji działań, które zwykle zawiera się w rozkazach. W ramach drugiej i pokrywającej się (z koordynowaniem) funkcji monitorowania, sztab stwarza warunki niezbędne do terminowego podejmowania decyzji
 • Do szczegółowych zadań sztabu należy:

Organizacja sztabuEdytuj

Jednostki wojskowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach NATOEdytuj

Sztab wojskowy posiada w swojej organizacji wyspecjalizowane komórki. Oznaczone są one w zależności od szczebla organizacyjnego i rodzaju sił zbrojnych literami J, G, S, N, A oraz cyframi 1 ...... 9 oznaczającymi zakres kompetencji[a].

Sztab Generalny Wojska Polskiego używa litery P do określania swych części składowych.

 • G1/S1... – Sprawy personalne i administracja
 • G2/S2... – tworzy Centrum Rozpoznawcze
 • G3/S3... – Komórka operacyjna
  • koordynacja pracy wszystkich komórek organizacyjnych sztabu
  • działania bieżące
  • wsparcie działań
  • przygotowanie meldunków, sprawozdań i komunikatów oraz archiwizowaniem informacji
  • działania z użyciem broni jądrowej oraz obrona przed bronią masowego rażenia
 • G4/S4...Logistyka
  • zabezpieczenia logistyczne.
  • koordynacja problematyki zabezpieczenia logistycznego przez państwo – gospodarza (HNS).
 • G5/S5... – Planowanie
  • planowanie działań i prowadzenie ocen sytuacji
  • planowanie wyprzedzające
  • planowanie alternatywne
  • analizy operacyjne
 • G6/S6... – Łączność i informatyka
 • G7/S7... – Doktryny i szkolenie -komórka sztabu czasu P, która nie musi być rozwijana na czas W
  • wdrażanie i rozwój obowiązujących doktryn
  • planowanie ćwiczeń
 • G8/S8... – Zasoby i Finanse
 • G9/S9... – Współpraca cywilno – wojskowa (CIMIC)
  • negocjacje dotyczące ustaleń i uzgodnień na temat koordynacji i wsparcia.
  • koordynacja współpracy cywilno-wojskowej.
  • koordynacja z narodowymi, cywilnymi strukturami planowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Jednostki Wojska Polskiego II RP (rok 1927)Edytuj

W skład sztabu wchodzili[1]:

 • szef sztabu
 • oficerowie sztabu
 • personel pomocniczy[b]

Większe sztaby zorganizowane były w oddziały. Rozdział kompetencji był na ogół następujący[1]:

Oddział I – organizacja

 • organizacja ogólna wielkich jednostek, szczegółowa każdej broni i służby
 • sprawy uzbrojenia każdej broni lub służby
 • ordre de bataille prowadzone wielkimi jednostkami, broniami lub pododdziałami broni i służbami
 • wykazy stanów liczebnych[c]
 • wykaz chorych i rannych
 • uzupełnienie stanów ludzi i koni
 • przeniesienia, urlopy, awanse, nagrody, kary, policja, karność ogólna, eskorty itp.
 • służba sprawiedliwości
 • kontakty z władzami cywilnymi własnego terytorium zajętego przez wojsko
 • sprawy terytorialne

Oddział II – informacje i wywiad

 • pozyskiwanie wiadomości o nieprzyjacielu; opracowane planu określającego jakie wiadomości należy poszukiwać i za pomocą jakich organów
 • zbieranie, porównanie i analiza wiadomości oraz opracowywanie syntetycznej oceny nieprzyjaciela
 • rozpowszechnianie wiadomości o nieprzyjacielu w formie meldunków, komunikatów lub biuletynów
 • organizowanie współpracy wszystkich organów, posiadających możności pośredniego lub bezpośredniego zbierania informacji o nieprzyjacielu[d]
 • deszyfrowanie depesz obcych
 • szyfrowanie i deszyfrowanie depesz własnych
 • utrzymywanie kontaktów z władzami cywilnymi w swoim zakresie działania

Oddział III – operacje i wyszkolenie

 • przygotowanie działań i wykonania powziętych przez dowódcę decyzji. W tym celu musi posiadać:
  • znajomość możliwości działań oraz kontrola środków służących do rozwinięcia tych możliwości
  • znajomość decyzji podjętych przez dowódcę i opracowanie jej w formie planów, wytycznych i rozkazów
 • aktualna znajomość położenia wojsk własnych
 • metody i plany szkolenia wojsk
 • opracowanie doświadczeń z ćwiczeń i walk
 • prowadzenie dziennika operacyjnego
 • służba przekazywania

Oddział IV – zaopatrzenie i transporty

 • organizacja przewozów, rozdział i użycie środków transportowych
 • organizacja zaopatrywania, ewakuacji i naprawy sprzętu; rozdział i użycie materiału i środków pieniężnych
 • rozdział i użycie sił roboczych
 • sprawy ewakuacji i leczenia ludzi i koni
 • ogólna organizacja obszarów etapowych

W mniejszych sztabach oficerowie nie byli zorganizowani w oddziały. Pracowali w ścisłym kontakcie ze sobą według ustaleń szefa sztabu.

W sztabie dywizji wszystkie agendy ujmowano zazwyczaj w dwie grupy[1]:

 • operacyjno-informacyjną – agendy oddziałów II i III
 • organizacyjno-materiałową – agendy oddz. I i IV

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Podano organizację sztabu typową dla jednostek wojska państw członków NATO.
 2. Pisarze, kreślarze, gońcy itp.
 3. Stan bojowy, żywnościowy; wykaz strat.
 4. Jednostki walczące, organa obserwacji ziemnej, organa obserwacji powietrznej, organa podsłuchowe, radiogoniometria itp.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Podręcznik dla operacyjnej służby sztabów. s. 6–8.

BibliografiaEdytuj

 • pod red. Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 435. ISBN 83-11-06229-3.
 • Podręcznik dla operacyjnej służby sztabów. Wydanie II. Warszawa: Koło Oficerów Sztabu Generalnego, 1927.
 • J. Orzechowski: Dowodzenie i sztaby, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974, s. 10–11.