Wikipedia:Efekt kiwi

Apteryx owenii 0.jpg

Efekt kiwi – zjawisko powstałe podczas kategoryzacji taksonów opisanych w Wikipedii polegające na tworzeniu kategorii zawierających tylko jedną stronę. W przypadku kategoryzacji taksonów postanowiono wstawiać takie kategorie, aby zachować przejrzystość całego drzewa kategorii.

Zjawisko to można również odnieść do opisu pewnych taksonów posiadających tylko jeden takson niższy. Przykładami są:


Podobnie wyglądają przypadki taksonów o identycznej nazwie polskiej takich jak:

Problem, jak radzić sobie z tymi taksonami, nie został ostatecznie rozstrzygnięty i leży on jak dotąd w gestii autora danego artykułu.