Wikipedia:Inkluzjonistyczny delecjonizm

Inkluzjonistyczny delecjonizm − pogląd łączący elementy delecjonizmu i inkluzjonizmu, zakładający, że Wikipedia powinna mieć w kwestii tworzenia nowych artykułów jasno sprecyzowane i raczej rygorystyczne zasady. Powinny one jednak dotyczyć nie treści artykułów, lecz spełnienia wymogów formy i zachowania naczelnych zasad, takich jak neutralny punkt widzenia i zasada nieprzedstawiania twórczości własnej.

Odwrotnym poglądem jest delecjonistyczny inkluzjonizm.