Hydroliza

reakcja chemiczna pomiędzy wodą i rozpuszczoną w niej substancją

Hydrolizareakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).

Przykładowa reakcja odwracalnej hydrolizy: hydroliza estrów

Zazwyczaj reakcja hydrolizy przebiega według ogólnego schematu:

AB + H2O ⇌ BH + AOH

gdzie:

  • AB – substancja ulegająca hydrolizie
  • BH i AOH – produkty hydrolizy

Przykładowe reakcje hydrolizy związków organicznych to hydroliza estrów (odwrotność estryfikacji; np. zmydlanie tłuszczów), inwersja cukrów lub hydrolityczny rozpad białek.

Hydroliza soli prowadzi do powstawania niezdysocjowanych kwasów lub wodorotlenków.

Bibliografia edytuj