Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny – inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski – mechatronikę.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
The East European State Higher School
ilustracja
Data założenia 2001
Typ publiczna, państwowa
Państwo  Polska
Adres ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
Rektor dr Paweł Trefler
Położenie na mapie Przemyśla
Mapa lokalizacyjna Przemyśla
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Położenie na mapie województwa podkarpackiego
Mapa lokalizacyjna województwa podkarpackiego
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
Ziemia49°46′27,55″N 22°47′35,27″E/49,774320 22,793130
Strona internetowa
Główny budynek uczelni, Pałac Lubomirskich

Władze uczelniEdytuj

 • Rektor: dr Paweł Trefler
 • Prorektor ds. studenckich: dr hab. prof. PWSW Marek Delong
 • Prorektor ds. rozwoju i współpracy: dr Sławomir Solecki
 • Kanclerz: mgr Tomasz Filozof
 • Kwestor: mgr Jerzy Uziembło

Instytuty i kierunki kształceniaEdytuj

Instytut Historii

Instytut Humanistyczny

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Instytut Socjologii

Instytut Sztuk Projektowych

Instytut Nauk Technicznych

 • Informatyka w biznesie

PWSW w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie i inżynierskie. Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni w kraju i poza jego granicami.

W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada również studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i dokształcające, prowadzone przez Instytut Humanistyczny oraz Instytut Nauk Technicznych.

Lokalizacja uczelniEdytuj

Wszystkie budynki zlokalizowane się w Parku Lubomirskich przy ulicy Książąt Lubomirskich (Bakończyce) oraz w jego otoczeniu. Bazę dydaktyczną – obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich w Przemyślu – stanowią nowoczesne budynki Kolegium Wschodniego, Biblioteki Uczelnianej, akademika oraz Kolegium Technicznego z pracowniami i laboratoriami badawczymi, powstałych z myślą o studentach kierunków technicznych.

ProjektyEdytuj

W dniu 29 września 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu: Nr POPW 1.1-13 „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni.

Zakres projektu: Przedmiotem projektu była rozbudowa infrastruktury edukacyjnej campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu tj.:

 • budowa zespołu dydaktycznego z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami badawczymi dla kierunków inżynieryjno-technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • budowa domu studenckiego na 187 miejsc, który wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inżynierskich stanowi integralną część campusu uczelnianego i zapewnia płynne funkcjonowanie budynku dydaktycznego kształcącego studentów na kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Od 15.03.2018 do 31.10.2018 r. PWSW realizowała program „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizował Strategię Społecznej Odpowiedzialności Nauki zapoczątkowaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W programie finansowane były projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowo powstałych Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Celem projektu było zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo i nierzadko zmarginalizowanymi społecznie, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. Projekt w szczególności miał na celu przybliżenie specyfiki badań naukowych, popularyzację wiedzy naukowej z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu publicznym – m.in. technologie informacyjne i kompetencje językowe.

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. uczelnia realizuje projekt „Twój pewny krok na ścieżce kariery – Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”.

Główny cel projektu to wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów. Obejmuje zadania związane z bezpośrednim wsparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez ABK na ich rzecz.

WyróżnieniaEdytuj

W 2004 i 2009 roku Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku filologia polska, prowadzonego w Instytucie Polonistyki, natomiast w 2007 dla kierunku politologia, prowadzonego w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej. W 2014 roku ocenę pozytywną otrzymał kierunek polonistyka, prowadzony w Instytucie Humanistycznym, a w 2018 kierunek mechatronika, prowadzony w Instytucie Nauk Technicznych.

W 2017 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zajęła I miejsce wśród państwowych wyższych szkół zawodowych w rankingu reputacji polskich uczelni "Premium Brand".

W 2019 roku uczelnia otrzymała nagrodę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr. Jarosława Gowina za najlepsze wyniki w dziedzinie zawodowych losów absolwentów w ramach programu Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości.

Organizacje studenckieEdytuj

W strukturach uczelni działają:

 • Klub Studencki „Bowling Club Japa”, w którym odbywają się różne imprezy, m.in. dyskoteki, wystawy, koncerty,
 • Akademicki Związek Sportowy, z sekcjami sportowymi takimi jak: koszykówka, siatkówka, kulturystyka (na uczelnianej siłowni), unihokej, futsal, pływanie, aerobik, żeglarstwo,
 • Chór akademicki,
 • Zespół Tańca Narodowego PWSW,
 • Samorząd Studencki,
 • Duszpasterstwo Akademickie,
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności „ISO Z TEGO” w Instytucie Nauk Technicznych,
 • Studenckie Koło Naukowe Logistyków „Paczka” w Instytucie Nauk Technicznych,
 • Koło Naukowe Mechatroników „Faza” w Instytucie Nauk Technicznych,
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii w Instytucie Socjologii,
 • Koło Naukowe Młodych Dyplomatów w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii,
 • Studenckie Koło Naukowe Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-Wschodniej w Instytucie Sztuk Projektowych,
 • Koło Naukowe Historyków Studentów PWSW w Instytucie Historii.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w PWSWEdytuj

W 2009 roku uruchomiono pierwszą edycję studiów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy PWSW.

Działalność międzynarodowaEdytuj

Collegium Carpaticum to edukacyjny projekt wymiany wykładowców między siecią uniwersytetów znajdujących się na terenie Karpat działający od 01.09.2018 r. W projekt zaangażowane są również: Podkarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Uniwersytet Preszowski na Słowacji, Uniwersytet Ostrawski w Czechach, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie w Rumuni, Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie na Węgrzech oraz Uniwersytet Warszawski, który jest koordynatorem projektu. W perspektywie kolejnych lat planowane jest rozszerzenie współpracy na kolejne uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Masaryka (Czechy), Debreczyński Uniwersytet (Węgry) i Użhorodzki Uniwersytet Narodowy.

Uczelnia nawiązuje także współpracę z młodzieżą o polskich korzeniach oraz rozwija przyjazne relacje z cudzoziemcami zainteresowanymi polskością poprzez coroczną inicjatywę Międzynarodowej Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego.

Biblioteka uczelnianaEdytuj

PWSW posiada bibliotekę uczelnianą – początkowo zlokalizowaną w Pałacu Lubomirskich, a od 2007 roku przeniesioną do nowego gmachu, wybudowanego dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu gromadzi zbiory z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim związanych z profilem uczelni, niezbędnych do realizowania procesu dydaktycznego. Tematyka księgozbioru obejmuje między innymi literaturę z zakresu historii i nauk pomocniczych, socjologii, psychologii, public relations, filozofii, nauk społeczno-politycznych, prawa, nauk filologicznych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz sztuk pięknych i architektury.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej jest powiększany na bieżąco o nowe pozycje drogą kupna, wymiany oraz darów. Aktualnie liczy ponad 64000 woluminów druków zwartych oraz blisko 4300 jedn. inw. czasopism.

Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące blisko 200 jedn. inw. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo.

Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne rzadkich opracowań z XIX i początków XX wieku (głównie dzieje Kresów Wschodnich), map, planów, fotografii i niewielkie ilości prasy.

KontrowersjeEdytuj

W roku 2015 powszechne zgorszenie wywołał fakt sfotografowania się studentów Szkoły z flagą organizacji przestępczej OUN-UPA[1]. Zostali oni ukarani za swój czyn zarówno przez Komisję Dyscyplinarną PWSW[2], jak i Konsulat Generalny RP w Winnicy, który poczynił starania mające na celu odebranie im Kart Polaka[3].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj