Studia i Materiały do Historii Wojskowości

Studia i Materiały do Historii Wojskowości – rocznik ukazujący się w latach 1954–2009, początkowo w Warszawie, a następnie w Białymstoku.

Studia i Materiały do Historii Wojskowości
SMHW
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres Białystok, pl. Uniwersytecki 1/117, 15-420 Białystok
Wydawca Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska, od 2012 r. Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku
Tematyka historia
Pierwszy numer 1954
Ostatni numer 2009
Redaktor naczelny Tadeusz Marian Nowak, od 2012 r. – Krzysztof Filipow
Liczba stron ok. 300
ISSN 0562-2786

Inicjatorem powołania pisma był Stanisław Okęcki. Czasopismo ma profil periodyku naukowego, poświęconego historii wojskowej, kończącej się w przeddzień wybuchu II wojny światowej. W latach 1954-1956 były wydawane przez Komisję Wojskowo-Historyczną MON, w latach 1958-1973 przez Wojskowy Instytut Historyczny. Następne tomy w latach 1976-1994 wydała Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN. W latach 1995-1997 znów rocznik wydawany był przez Wojskowy Instytut Historyczny. W latach 1998-2009 czasopismo wydawał Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku (tam też mieściła się redakcja). W 2012 pismo zostało zastąpione przez "Studia z Dziejów Wojskowości".

Zawartość niektórych tomówEdytuj

T. 1 1954Edytuj

 • Aktualne zadania nauki wojskowo-historycznej w Polsce
 • Adam Korta i Michał Hopman — Działalność dowódcza i wychowawcza Karola Świerczewskiego w latach wojny domowej w Hiszpanii
 • Rudolf Švec — Braterstwo broni i idei Armii Czechosłowackiej i Wojska Polskiego
 • Stanisław Okęcki — Powstanie warszawskie w świetle analizy położenia operacyjnego na froncie radziecko-niemieckim
 • Waldemar Tuszyński — Walki partyzanckie w Lasach Lipskich, Janowskich i Puszczy Solskiej (czerwiec 1944 r.)
 • Ignacy Pawłowski — Rewolucyjna działalność SDPRR i SDKPiL wśród wojska na ziemiach b. Królestwa Polskiego w przededniu rewolucji 1905 — 1907 roku
 • Emanuel Halicz — Sprawa chłopska w powstaniu 1863 roku
 • Zygmunt Młynarski — Polacy w rumuńskiej Wiośnie Ludów
 • Marian Muszkat — Poglądy Wojciecha Jastrzębowskiego, żołnierza powstania listopadowego na sprawę „wiecznego pokoju“
 • Franciszka Kruk — Rewolucyjne tradycje armii rosyjskiej w świetle buntu Pułku Siemionowskiego w 1820 roku
 • Wacław Zienkiewicz — „Militaria" 1794 roku, ich koleje, wyniszczenie, stan zachowania w naszych archiwach, cz. I
 • Leon Tyszyński — Działalność Tadeusza Kościuszki jako inżyniera wojskowego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Jan Wimmer — Wojsko Polskie w przededniu wojny północnej (1699 — 1702)
 • I. Miller — Wojna wyzwoleńcza Ukrainy w latach 1648—1654 a lud polski
 • Janusz Sikorski — Organizacja obrony polskiego wybrzeża w latach 1632—1648
 • Wacław Odyniec — Lądowo-morska obrona wybrzeża polskiego w rejonie Pucka w latach 1626—1629
 • Marian Muszkat — Walka polskich myślicieli okresu Odrodzenia przeciwko wojnie zaborczej
 • Jerzy Senkowski — Materiały archiwalne do historii organizacji polskiej siły zbrojnej w drugiej połowie XV wieku przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
 • Jan Durdik — Źródła dyscypliny wojsk husyckich
 • Stefan M. Kuczyński — Bitwa pod Grunwaldem

T. 2 1956Edytuj

 • Leszek Podhorodecki — Bitwa pod Warką (7 IV 1656).
 • Bohdan Baranowski — Organizacja regularnego wojska polskiego w latach 1655-1660.
 • A. Przyboś — Działalność wojskowa Stefana Czarnieckiego w latach 1656-1660.
 • Z. Kuchowicz — Udział dragonii w walce z najazdem szwedzkim w latach 1655-1660.
 • Zbigniew Wójcik — Źródła archiwalne dla historii polskiej sztuki wojennej w okresie najazdu Szwedzkiego 1655-1660.
 • Tadeusz Nowak — Uwagi o technice budowania mostów polowych w Polsce w XV-XVII w.

T. 4 1958Edytuj

 • Jan Wimmer — Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655-1660.
 • Leszek Podhorodecki — Kampania polsko-szwedzka 1659 r. w Prusach i Kurlandii.
 • Tadeusz Nowak — Przegląd polskiego piśmiennictwa z dziedziny artylerii do połowy XVII wieku.
 • Tadeusz Nowak — Praca Andrzeja dell'Aqua "O zgromadzeniu i szkole puszkarzów".

T. 5 1960Edytuj

 • Zofia Libiszowska „Wojsko Polskie w XVII w. w świetle relacji cudzoziemskich,
 • Tadeusz Nowak „Zagadnienie ujednolicenia sprzętu artylerii i zasady obliczania kalibrów dział w Polsce w połowie XVII w.”,
 • Jan Wimmer „Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1648-1655”,
 • Kazimierz Zając „Wojsko Rzeczypospolitej w latach 1668-1673”.
 • Zdzisław Spieralski "Geneza i początki hetmaństwa w Polsce".
 • J. Ochmański "Organizacja obrony w Wielkim Księstwie Litewskim przed napadami Tatarów Krymskich w XV-XVI wieku".
 • S. Okęcki "Niccolo Machiavelli o sztuce wojennej".

T. 6, 1960Edytuj

Część 1

 • Zdzisław Spierałski — Wymiar służby w pospolitym ruszeniu
 • Aleksander Codello — Konfederacja wojskowa na Litwie w l. 1659—1663
 • Wiesław Majewski — Podhajce — letnia i jesienna kampania 1667 r.
 • Kamilla Mrozowska — Zarys dziejów Szkoły Rycerskiej 1765—1795
 • Zdzisław Sułek — Bitwa pod Dubienką 18.VII.1792 r.
 • Jan Wimmer — Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w l. 1660—1667
 • Seweryn Skrzyński — Inwentarz cekhauzu warszawskiego z 1784 r.
 • Seweryn Skrzyński — Inwentarz archiwum artylerii koronnej z 1765 r.
 • Janusz Wojtasik — Ordynacja hetmańska dotycząca taktyki wojsk polskich z początku XVIII w.
 • Wadim B. Wiłinbachow — Wynalezienie prochu i początki jego zastosowania do celów wojennych
 • Jan Pachoński — Wspomnienie o Ignacym Hoffelmeierze rusznikarzu i szabelniku krakowskim (1825—1889)
 • Jan Pachoński — Sprawozdanie z działalności sekcji historii wojskowości przy oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie w 1959 r.

Część 2

 • Jerzy Teodorczyk — „Wyprawa szwedzka z Meklemburgii do Prus Królewskich wiosną 1627 r.
 • P. Stok — Bitwa pod Kliszowem w roku 1702
 • A. Tomczak — Memoriał Bernarda Pratewicza do króla z 1550 r.
 • M. Grodzicka — Zabytkowe działa spiżowe w zbiorach polskich

T. 7 1961Edytuj

Część 1

 • Ryszard Majewski — Polski wysiłek obronny przed wojną chocimską 1621 r.
 • Wiesław Majewski — Bitwa pod Mątwami
 • Marian J. Lech — Autorament cudzoziemski wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce saskiej
 • Jan Pachoński — Misja paryska gen. Karola Kniaziewicza
 • Władysław Bortnowski — Związek Piotra Wysockiego (1828—1830)
 • Władysław Zajewski — Zagadnienie „tajemnicy wojskowej” oraz stosunek wodzów naczelnych do prasy w czasie powstania listopadowego 1830—1831 r.
 • Alina Barszczewska, Józef Smiałowski — Z dziejów partyzantki Józefa Zaliwskiego w roku 1833 w Królestwie Polskim
 • Tadeusz Nowak — Ze źródeł do dziejów polskiej artylerii koronnej w połowie XVII w.
 • Janusz Wojtasik — Uwagi księcia Krzysztofa Zbaraskiego, posła wielkiego do Turcji z 1622 r. — O państwie ottomańskim i jego siłach zbrojnych
 • Janusz Kapuścik, Krystyna Szczepańska, Bożena Zielińska — Materiały bibliograficzne za lata 1956—1958

T. 8 1962Edytuj

 • Maurycy Horn „Chronologia i zasięg najazdów tatarskich w latach 1605-1647”,
 • Jan Wimmer „Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1683-1689”.

T. 9 1963Edytuj

Część 1

 • Tadeusz Nowak (Warszawa), Artyleria polska do końca XIV w. — problematyka i stan badań 3
 • Zdzisław Spieralski (Łódź), Po klęsce bukowińskiej 1497 r. Pierwsze najazdy Turków na Polskę 45
 • Tadeusz Nowak (Kraków), Obrona Krakowa przez Stefana Czarnieckiego w roku 1655 59
 • Wiesław Majewski (Warszawa), Najazd Tatarów w lutym 1695 r. 125
 • Władysław Bortnowski (Łódź), 2 Korpus w powstaniu listopadowym (22. VIII. — 18. IX. 1831) 179
 • Jan Wimmer (Warszawa), Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1690—1696 237

Część 2

 • Andrzej Feliks Grabski — Od Poznania do Merseburga (1005—1012) 3
 • Jan Pachoński — Polacy w Abruzzach, Apulii i Kalabrii w 1806 r. 33
 • Roman Łoś — Generał Józef Longin Sowiński 105
 • Władysław Rostocki — Gwardia Narodowa Warszawska 1831 r. 171
 • Stefan Przewalski — Bitwa pod Boremlem 15—20. IV. 1831 r. 231
 • Eligiusz Kozłowski — Piechota w powstaniu 1863—1864 r. 257
 • Tadeusz Nowak — Sprzęt artylerii polskiej XVI wieku w świetle inwentarza z lat 1551—1565 281

T. 10 1964Edytuj

T. 11 1965Edytuj

Część 2

 • Stefan M. Kuczyński (Łódź), Polskie siły zbrojne za Kazimierza Wielkiego i Andegawenów
 • Zdzisław Spieralski (Łódź), Z dziejów wojen polsko-mołdawskich .
 • Tadeusz Nowak (Warszawa), Przegląd polskiego piśmiennictwa z dziedziny fortyfikacji i inżynierii wojskowej w XVI—XVIII w.
 • Janusz Woliński (Warszawa), Król Jan III Sobieski i Bitwa Wiedeńska 1683 r.
 • Jan Pachoński (Kraków), Bitwa pod Maidą 4. VII. 1806 r.
 • Kazimierz Krzos (Warszawa), Problem utrzymania wojska i formowania nowej siły zbrojnej w Galicji podczas wojny 1809 roku
 • Władysław Bortnowski (Łódź), Partyzantka ludowa i „mała wojna” na obszarach Rosji podczas najazdu Napoleona w 1812 roku .
 • Janusz Woliński (Warszawa), Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672—1676 roku
 • Emanuel Halicz (Warszawa), Nieznany memoriał Malleta na temat obrony Księstwa Warszawskiego z listopada 1814 r.

T. 12 1966Edytuj

Część 1

 • Stanisław Herbst, Stan badań nad fortyfikacją nowożytną w Polsce
 • Jan Zachwatowicz, Kryteria konserwatorskie ochrony fortyfikacji nowożytnych
 • Mieczysław Ptaśnik, Potrzeby i możliwości w dziedzinie ochrony nowożytnych fortyfikacji w Polsce
 • Andrzej Gruszecki, Metoda i wyniki badań fortyfikacji bastionowej zamku w Tykocinie
 • Jan M. Łobocki, Problemy fortyfikacji nowożytnej w praktyce urbanistycznej na ziemiach Polski historycznej od XVI do przełomu XVIII/XIX w.
 • Tadeusz Nowak, Problem stosowania broni palnej przy obronie i zdobywaniu umocnień przez wojska polskie w XVI—XVII w.
 • Janusz Bogdanowski, Fortyfikacja austriacka na ziemiach polskich w latach 1850—1914
 • Jerzy Stankiewicz, Ze studiów nad fortyfikacjami pruskimi na ziemiach polskich
 • Janusz Bogdanowski, Twierdza Koźle. Problem planu w świetle systemu kleszczowego szkoły staropruskiej i szkoły Arad
 • Jerzy Stankiewicz, Twierdza Kostrzyn — Zarys dziejów
 • Edward Tomczak, Twierdza Toruń
 • Andrzej Gruszecki, Twierdze rosyjskie na ziemiach polskich
 • Stanisław Szymański, Niezrealizowany rosyjski projekt ufortyfikowania Grodna przed wyprawą Napoleona na Moskwę
 • Jan Ciałowicz, Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej
 • Tadeusz Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919—1945
 • Waldemar Tuszyński, Niemieckie umocnienia przeciwpartyzanckie na ziemiach polskich w latach 1939—1945
 • Kazimierz Sobczak, „Festung Warschau” według koncepcji dowództwa niemieckiego jesienią 1944 r.
 • Stanisław Szczepański, Wał Pomorski

Część 2

 • Janusz Sikorski (Warszawa), „Księgi hetmańskie” Stanisława Sarnickiego na tle piśmiennictwa wojskowego w Polsce XVI w. Część I 3
 • Jerzy Teodorczyk (Warszawa), Bitwa pod Gniewem (22.IX.—29.IX.—1.X.1626). Pierwsza porażka husarii 70
 • Tadeusz Nowak (Warszawa), Teoretyczne wiedza artyleryjska w Polsce w połowie XVII w. 173
 • Andrzej Kamiński (Kraków), Przeciwko Szwedom i Leszczyńskiemu. Działania wojsk rosyjskich na terenie Polski w 1705—1706 r. 230
 • Emanuel Halicz (Warszawa), Problem uzbrojenia w powstaniu styczniowym w momencie wybuchu powstania 260
 • Janusz Woliński (Warszawa), Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672—1676 274
 • Stanisław Marian Zajączkowski (Łódź), W sprawie najazdu litewskiego na Łęczycę w 1294 r. 321
 • Zdzisław Spieralski (Łódź), Jeszcze o genezie i początkach hetmaństwa 332

T.13 1967

Część 2

 • Stanisław Herbst (Warszawa) Początki Polskiej Wojny Rewolucyjnej 1794 r 5
 • Leszek Podhorodecki (Wołomin). Bitwa pod Kobyłką 26.10.1794 r 82
 • Zbigniew Góralski (Lublin) Misja Lanfreya w Warszawie w 1795 r. 105
 • Janusz Wojtasik (Warszawa) Ostatnia rozprawa zbrojna z Turkami i Tatarami w 1698 r. część 2 109
 • Janusz Woliński (Warszawa) Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676 184
 • Zdzisław Sułek (Warszawa) Protokoły deputacji tajnej wileńskiej 1794 r część 2 239
 • Emanuel Halicz (Warszawa) Dokumenty Hof-haus-staatsarchiv o współpracy policji francuskiej z władzami carskimi 294

T. 14, 1968Edytuj

 • Tadeusz Nowak — Arsenały artylerii koronnej w latach 1632-1655
 • Jan Wimmer — Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

T. 15, 1969Edytuj

 • Wiesław Majewski — Ostatnia kampania Czarnieckiego w 1664 r. Okres wiosenny. Część I

T. 16, 1970Edytuj

 • Henryk Wisner — Wojna inflancka 1625-1629
 • W. Majewski — Ostatnia kampania Czarnieckiego w 1664 r. Okres wiosenny. Część II
 • J. Woliński — Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676

T. 17, 1971Edytuj

 • Henryk Kotarski „Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582 cz. 1-2,
 • Marek Plewczyński „Bitwa pod Byczyną 24 I 1588”.

T. 18, 1972Edytuj

 • Henryk Kotarski „Wojsko polsko-litewskie podczas wojny finlandzkiej 1576-1582 cz. 3-4

T. 19, 1973Edytuj

 • A.Stade "Geneza decyzji Karola X Gustawa o wojnie z Polską w 1655 r."
 • L.Tersmeden "Armia Karola X Gustawa – zarys organizacji"
 • L.Tersmeden "Karola X Gustawa plan kampanii polskiej w 1655 roku. Powstanie planu i jego przeprowadzenie"
 • Henryk Wisner "Wojsko litewskie I poł XVII wieku" cz.1
 • Tadeusz Nowak "Fortyfikacje i artyleria Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku".
 • Axel Narberg "Gustaw II Adolf a Polska – studium historiograficzne".
 • Hans Landberg "Finansowanie wojny i zaopatrywanie garnizonów. Szwedzki zarząd okupacyjny w Krakowie i Toruniu podczas wojny polskiej Karola X Gustawa".
 • Olle Cederlöf "Pejzaże polskie Eryka Dahlberga"

T. 20, 1976Edytuj

 • Henryk Wisner (Warszawa) — Wojsko litewskie 1 połowy XVII wieku. Cz. II 5
 • Leszek Podhorodecki (Warszawa) — Wojna polsko-turecka 1633—1634 r. 27
 • Jerzy Stankiewicz (Gdańsk-Oliwa) — System fortyfikacyjny Gdańska i okolicy w czasie wojny 1655—1660 r 73
 • Sven Grauers (Sztokholm) — Stosunek szwedzkich i polskich sił zbrojnych podczas wielkiej wojny północnej 122
 • Piotr Unger (Warszawa) — Szkoła Rycerska — założenia i metody wychowawcze 153
 • Jan Ziółek (Lublin) — Piechota nowej organizacji w powstaniu listopadowym (z zagadnień mobilizacji) 165
 • Stanisław Myśliborski-Wołowski (Grudziądz) — Pomoc materialna społeczeństwa polskiego regencji bydgoskiej dla powstania styczniowego 201
 • Adam Dobroński (Białystok) — Dyslokacja wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim przed I wojną światową 241
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa) — Rysunki dział zdobytych przez Szwedów w Polsce w XVII i na początku XVIII w. 285
 • Jan Wimmer (Warszawa) — Błażeja Lipowskiego pierwszy polski regulamin piechoty 335

T. 21 1978Edytuj

 • Stanisław Marian Zajączkowski (Łódź), Obowiązki wojskowe wójtów w państwie polskim w okresie monarchii stanowej 3
 • Henryk Wisner (Warszawa), Wojsko litewskie I połowy XVII wieku. Cz. III 45
 • Zygmunt Walter-Janke (Warszawa), Organizacja Artylerii Koronnej w okresie Powstania Kościuszkowskiego i jej likwidacja 149
 • Władysław Karbowski (Warszawa), Niedoszły zamach Jarosława Dąbrowskiego na Cytadelę Warszawską i bój pod Budą Zaborowską (14 kwietnia 1863 r.) 191
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Polska myśl wojskowa na emigracji w latach 1864—1871 251
 • Materiały polsko-szwedzkiego sympozjum wojskowo-historycznego w 1976 roku 289
 • Jerzy Teodorczyk (Warszawa), Polskie wojsko i sztuka wojenna pierwszej połowy XVII wieku 291
 • Lars Tersmeden (Sztokholm), Organizacja bojowych i administracyjnych jednostek szwedzkich i rozwój taktyki walki w XVII wieku (do około 1680 roku) 317
 • Wiesław Majewski (Warszawa), Polska sztuka wojenna w okresie wojny polsko-szwedzkiej 1655—1660 333
 • Gunnar Arteus (Góteborg), Szwedzka taktyka walki podczas wielkiej wojny północnej 347
 • Jan Wimmer (Warszawa), Polskie wojsko i sztuka wojenna w czasie wielkiej wojny północnej 359
 • Bertil Stjernfelt, Walki o Westerplatte i Hel w roku 1939 szczególnie z niemieckiego wojenno-morskiego punktu widzenia 371

T. 22 1979Edytuj

 • Jan Szymczak (Łódź), Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa), Polska artyleria, inżynieria i kartografia wojskowa XVII w. Teoria i praktyka
 • Jan Pachoński (Kraków), Zdobycie przez Polaków Gaety (30 XII 1798 r.)
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Uzbrojenie a sztuka wojenna w polskich powstaniach narodowych (1794 – 1864)
 • Czesław Grzelak (Warszawa), Rola artylerii polskiej w bitwie pod Raszynem 19 IV 1809
 • Adam Dobroński (Białystok), Pobór do armii rosyjskiej i służba w niej żołnierza z Królestwa Polskiego (1907 – 1914)
 • Janusz Wojtasik, Mieczysław Wrzosek (Warszawa), ze źródeł do dziejów polskich organizacji wojskowych (1908 – 1914). Część I

T. 23 1981Edytuj

 • E. Janas, L. Wasilewski "Społeczne aspekty rozwoju husarii w latach 1648-1667 na przykładzie chorągwi hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego i wojewody sandomierskiego Władysława Myszkowskiego".

T. 24 1981Edytuj

 • Zdzisław Sułek (Warszawa), Litewskie sprzysiężenie przedpowstańcze (maj 1793 – marzec 1794) 3
 • Mariusz Łukasiewicz (Warszawa), Odbudowa armii Księstwa Warszawskiego po kampanii 1812 r. (grudzień 1812 – styczeń 1813) 37
 • Leonard Ratajczyk (Warszawa), Strategiczno-operacyjna rola Warszawy w powstaniu listopadowym 1830—1831 83
 • Roman Matuszewski (Warszawa), Fortyfikacje Warszawy 1830 – 1831 107
 • Tomasz Kowalczykowski (Łódź), Generał Klemens Kołaczkowski. Działalność wojskowo-inżynieryjna i naukowo-dydaktyczna w latach 1807—1831 137
 • Władysłaio Karbowski (Warszawa), Wyprawa morska płk. Teofila Łapińskiego na Żmudź w 1863 r. 167
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Problem powstania i walki zbrojnej w ujęciu PPS i SDKPiL w dobie rewolucji 1905—1907 203
 • Mariusz Łukasiewicz (Warszawa), Listy szefa sztabu Wielkiej Armii marszałka Aleksandra Berthiera do księcia Józefa Poniatowskiego w 1813 r. 251
 • Eugeniusz Kozłowski, Piotr Stawecki (Warszawa), Protokoły z posiedzeń Ścisłej Rady Wojennej i inspektorów armii za lata 1926—1932. Część I 271

T. 25 1983Edytuj

 • Janusz Sikorski (Warszawa), Z życia i działalności Tadeusza Mariana Nowaka — w 65 rocznicę urodzin 3
 • Benon Mickiewicz (Poznań), Podstawowe etapy rozwoju polskich sił zbrojnych do połowy XV w. 27
 • Marian Głosek, Bogdan Łuczak (Łódź), Bitwa pod Lubiszewem (17 IV 1577 r) w świetle badań archeologicznych 81
 • Roman Matuszewski (Warszawa), Odnowa artylerii koronnej w latach 1764—1789 — organizacja i rekonstrukcja sprzętu 101
 • Richard Belostyk (Warszawa-Lille), Budowa fortyfikacji na ziemiach Księstwa Warszawskiego podczas wojny 1806—1807 145
 • Leon Antoni Sułek (Lublin), Wojskowy kodeks karny w armii Księstwa Warszawskiego 178
 • Michał Klimecki (Warszawa), Przysięga homagialna korpusu oficerskiego wojsk polskich składana po upadku powstania listopadowego 189
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Polacy w konfliktach zbrojnych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. 195
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa), Rozwój badań nad historią dawnej (do 1864 r.) artylerii polskiej 248
 • Eugeniusz Kozłowski, Piotr Stawecki (Warszawa), Protokoły posiedzeń Ścisłej Rady Wojennej i inspektorów armii za lata 1926—1932. Część II 275
 • Janusz Wojtasik (Warszawa). Sympozjum z okazji 100 rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego w Wojskowym Instytucie Historycznym 335
 • Stefan M. Kuczyński (Warszawa), Szwajcarzy pod Grunwaldem 339
 • Jan Szymczak, Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicienia dzielnicowego — Benon Miśkiewicz (Warszawa) 342

T. 26 1983Edytuj

"O naukach pomocniczych historii wojskowej"

T. 27 1984Edytuj

 • Stanisław Marian Zajączkowski (Łódź), Udział ludności wiejskiej w polskiej wojskowości do połowy XV stulecia 3
 • Anna Biegańska (Zabrze), Żołnierze szkoccy w dawnej Rzeczypospolitej 81
 • Mirosław Nagielski (Warszawa), Gwardia przyboczna Władysława IV (1632—1648) 113
 • Janusz Sikorski (Warszawa), Problematyka walki z Turkami w polskiej literaturze wojskowej i politycznej XVI—XVII w. 147
 • Jan Wimmer (Warszawa), Planowanie i realizacja odsieczy Wiednia w 1683 r. 157
 • Wiesław Szaj (Poznań), Sądownictwo cywilno-wojskowe w okresie Sejmu Czteroletniego 169
 • Jan Kosim (Warszawa), Polska organizacja wyzwoleńcza w 2 Gwardyjskim Pułku Ułanów Obrony Krajowej w Berlinie w 1834 r. 177
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Ludność polska wobec powstania 1863—1864 217
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa), Problematyka dziejów i główne etapy rozwoju dawnej artylerii polskiej 225
 • Antoni Giza (Szczecin), Działania zbrojne wielkiego kryzysu bałkańskiego (1875—1878) i udział w nich Polaków 255
 • Jan Rydel (Kraków), Zagadnienie taktyki w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904—1905 279
 • Tadeusz Wawrzyński (Warszawa), Źródła do dziejów Legionów Polskich, Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej 1914—1918 319

T. 29 1987Edytuj

 • Janusz Sikorski (Warszawa), Jan Pachoński (1907—1985) 3
 • Mateusz Goliński (Wrocław), Fortyfikacje miejskie Wrocławia XIII—XIV w. 23
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa), Z problematyki staropolskiego piśmiennictwa wojskowego 43
 • Wiesław Majewski (Warszawa), Działania partyzanckie w dobie „potopu” 1655—1660 73
 • Jadwiga Nadzieja (Warszawa), 2 półbrygada polska (114 francuska) na San-Domingo (1803—1804) 83
 • Krzysztof Filipow (Białystok), Znak honorowy za długoletnią i nieskazitelną służbę wojskową i cywilną w Królestwie Polskim (1829—1834)109
 • Krzysztof Jerzy Szczęsnowicz (Opole), Emigracyjna działalność gen. Wojciecha Chrzanowskiego (1832—1861) 123
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Problematyka partyzancka w polskiej myśli wojskowej XIX w 163
 • Tadeusz Wawrzyński (Warszawa), Polski Korpus Posiłkowy (1917—1918) 177
 • Piotr Stawecki (Warszawa), Wskrzeszenie wojska polskiego na przełomie lat 1918 i 1919 205
 • Wacław Ryżewski (Warszawa), Siły polskie i niemieckie w trzecim powstaniu śląskim. Próba analizy porównawczej 235
 • Mieczysław Wrzosek (Warszawa), Walki o Górę Sw. Anny w trzecim powstaniu śląskim 247
 • Mieczysław Cieplewicz (Warszawa), Służby wojska polskiego w latach 1921—1926 259
 • Zdzisław Spieralski, Jana Tarnowskiego Rozmowa o prowadzeniu wojny z Turkami (1542) 287
 • Michał Klimecki (Warszawa), Uwagi Tomasza Potockiego o generałach powstania listopadowego 313

T. 30 1988Edytuj

 • Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński (Łódź), Stefan Maria Kuczyński (1904—1985) 3
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa), Z dziejów organizacji badań nad historią wojskową w Polsce Ludowej 19
 • Zbigniew Pilarczyk (Poznań), Organizacja obrony Poznania od połowy XIII do końca XVIII w 43
 • Mirosław Nagielski (Warszawa), Społeczny i narodowy skład gwardii królewskiej za dwóch ostatnich Wazów (1632—1668) 61
 • Janusz Wojtasik (Warszawa), Od Wiednia do Karłowic 103
 • Roman Łoś (Toruń), Działalność gen. Józefa Bema podczas powstania listopadowego 117
 • Jan Warmiński (Lublin), Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 157
 • Krzysztof J. Szczęsnowicz (Opole), Zasady działania wojsk partyzanckich w koncepcji gen. Wojciecha Chrzanowskiego 185
 • Tadeusz Radziwonowicz (Suwałki), Polacy w armii rosyjskiej 1874—1914 209
 • Marian Zgórniak (Kraków), Polacy w armii austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej 227
 • Michał Klimecki (Warszawa), Organizacja i działania oddziałów strzeleckich lipiec—sierpień 1914 247
 • Tadeusz Wawrzyński (Warszawa), Rada Pułkowników w Legionach Polskich (luty—wrzesień 1916 r.) 265
 • Piotr Łossowski (Warszawa), Ewakuacja niemieckiej Grupy Wojsk „Kijów” z Ukrainy (listopad 1918 — luty 1919) 277
 • Marek Jabłonowski (Warszawa), Transport kolejowy i drogowy II Rzeczypospolitej a problem przygotowań wojennych 295
 • Jan Wimmer (Warszawa), Wojskowi w Polskim słowniku biograficznym 315
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa), Szwedzkie źródło kartograficzne ukazujące trasę przemarszu armii M. G. de la Gardie ze Żmudzi na Mazowsze w 1655 r. 321

T. 31, 1989Edytuj

 • Mateusz Goliński (Wrocław) — Broń palna na Śląsku do lat trzydziestych XV w. oraz jej zastosowanie przy obronie i zdobywaniu twierdz 3
 • Marek Plewczyński (Warszawa) — Liczebność wojska polskiego za ostatnich Jagiellonów (1506—1572) 27
 • Marek Ciara (Warszawa), Konfederacje wojskowe w Polsce w latach 1590—1610 61
 • Jadwiga Nadzieja (Warszawa) — Oblężenie Zamościa w 1813 r. 81
 • Krzysztof Jerzy Szczęsnowicz (Opole) — Działalność gen. Wojciecha Chrzanowskiego na polu kartografii 109
 • Janusz Wojtasik (Warszawa) — Rola Polaków w rewolucyjnej wojnie w Badenii i Palatynacie w 1849 r. 127
 • Władysław Karbowski, Finał wyprawy morskiej płk. Teofila Łapińskiego na Żmudź w 1863 r. 153
 • Michał Klimecki (Warszawa) — Uwagi o składzie osobowym Legionów Polskich w latach 1916—1917 191
 • Józef Wiesław Dyskant (Warszawa) — Wojenna Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej (grudzień 1918 r. — październik 1925 r.) 203
 • Mieczysław Cieplewicz (Warszawa) — Przejście wojska polskiego w 1921 r. na stopę pokojową oraz jego kadry i budżet w pierwszej połowie lat dwudziestych 275
 • Krzysztof Filipow (Białystok) — Japońscy oficerowie odznaczeni w okresie międzywojennym Orderem Wojskowym Virtuti Militari 299
 • Marek Plewczyński (Warszawa) — Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego w latach 1506—1572 305

T. 34, 1992Edytuj

 • Zdzisław Spieralski — Geneza i początki obrony potocznej. Studium o wojsku polskim w XV w. 3
 • Marek Plewczyński (Warszawa) — Naczelne dowództwo armii koronnej w latach 1501—1572 35
 • Marek Wagner (Warszawa) — Podoficerowie armii koronnej w drugiej połowie XVII w. 67
 • Mirosław Nagiełski (Warszawa) — Działania zbrojne rokoszu Lubomirskiego w 1665 r. 101
 • Janusz Wojtasik (Warszawa) — Społeczeństwo polskie po powstaniu styczniowym wobec * idei walki zbrojnej o niepodległość 149
 • Barbara Szordykowska (Gdańsk) — Reformy wojskowe 1878 i 1901 r. w Wielkim Księstwie Finlandzkim. Z dziejów stosunków rosyjsko-fińskich 175
 • Krystyna Gomółka (Gdańsk) — Geneza, działalność i rozpad białoruskich oddziałów wojskowych (1917—1920) 185
 • Mieczysław Ciepłewicz (Warszawa) — Bronie techniczne wojska polskiego w latach 1921—1926 191
 • Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (Toruń), Służba jeniecka w wojsku polskim w latach 1918—1939 207
 • Józef Piłatowicz (Warszawa) — Fabryka karabinów w Warszawie 1918—1939 229
 • Zbigniew Pilarczyk (Poznań) — Fortyfikacje obronne Polski w przededniu II wojny światowej 271
 • Janusz Miniewicz (Warszawa) — Problem kazamaty pancernej w koncepcji frontu ufortyfikowanego międzyrzeckiego rejonu umocnionego 287
 • Mateusz Goliński, Rościsław Żerelik (Wrocław) — Inwentarz uzbrojenia miasta Wrocławia z 1547 r. 301
 • Stanisław Życiński (Szczecin) — Karabela w szlacheckich inwentarzach ruchomości doby sarmatyzmu 315
 • Marek Zgórniak (Kraków) — Nieznany plan Kamieńca Podolskiego z 1713 r. 321
 • Andrzej Nadołski (Łódź) — Egzemplarz „Rocznika Wojskowego Królestwa Polskiego” z dopiskami nieznanego właściciela 327
 • Andrzej Aksamitowski (Warszawa) — Sprawozdanie z doświadczeń nad schronami bojowymi, przeprowadzonych w wojsku polskim w 1934 r. 333

T. 37, 1995Edytuj

 • Mirosław Nagielski — Komput wojsk Rzeczypospolitej na projektowaną kampanię przeciwko Turcji w 1646 r.

T. 40, 2003Edytuj

 • Mirosław Nagielski — Armia koronna w latach 1651-1653. Armia koronna od Beresteczka do Batohu
 • Mirosław Nagielski, T. Ciesielski — Komputy wojska koronnego w latach 1651-1653

T. 44, 2007Edytuj

 • Krzysztof Filipow (Białystok) - Rocznica 90. urodzin i 60. lecie pracy prof, dr hab. Tadeusza Mariana Nowaka 7
 • Tadeusz Marian Nowak (Warszawa) - Stare druki Biblioteki Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 15
 • Dorota Pietrzkiewicz (Warszawa) - Rękopisy i stare druki w życiu i pracach profesora Tadeusza Mariana Nowaka 41
 • Irena Stasiewicz-Jasiukowa (Warszawa) - Nowe karty do naukowej biografii prof, dra hab. Tadeusza Mariana Nowaka. O działalności Profesora w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk 51
 • Benon Miśkiewicz (Waliszewo) - Podstawowe etapy rozwoju polskiej historiografii wojskowej 63
 • Jan Szymczak (Łódź) - Broń strzelcza na polach bitewnych i w warsztatach rzemieślniczych w Polsce średniowiecznej 75
 • Marek Plewczyński (Warszawa) - Oblężenie obozu kozackiego pod Lubniami (26.05-7.06.1596 r.) 103
 • Mirosław Nagielski (Warszawa) - Z dziejów „ Tańca Gonionego” po Rzeczypospolitej doby rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z 1665 roku 115
 • Bogusław Perzyk (Warszawa) - Pancerne kopuły obserwacyjne w rosyjskiej fortyfikacji stałej do 1914 roku 131
 • Estella Gruzdiene (Kowno) - Foreign military misssions activities in Lithuania and other Baltic States in 1919 163
 • Michał Klimecki (Toruń) - Wojska rumuńskie na Pokuciu wiosną-latem 1919 r. 173
 • Grzegorz Nowik (Warszawa) - „ Cud nad Wisłą ”, „ Cud nad Łydynią ” i ,,Cud nad Wieprzem”, z dziejów polskiego radiowywiadu w 1920 r. 183
 • Piotr Stawecki (Warszawa) - Wyzwolenie Pomorza w roku 1920 w świetle akt wojskowych 225
 • Andrzej Suchcitz (Londyn) - Generał Maksymilian Eugeniusz Linda - przyczynek do obrony Lwowa w 1920 r. 243
 • Waldemar Rezmer (Toruń) - Wojskowo-geograficzne położenie międzywojennej Litwy 249
 • Eriks Jekabsons (Ryga) - Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wojskowego wywiadu 1919-1939 279
 • Piotr Matejuk (Warszawa) - Rozwój zastosowań wojskowych przyrządów optycznych w różnych rodzajach sił zbrojnych 303
 • Andrzej Konstankiewicz (Lublin) - Sprzęt artylerii ciężkiej w formacjach Wojska Polskiego (1921-1939) 319
 • Hanna Szczechowicz (Włocawek) - Zaiys dziejów 14 Pułku Piechoty 331
 • Barbara Kuklik (Białystok) - Projekty reform podziału administracyjnego w latach 1921-1925 337
 • Antoni F. Komorowski, Iwona Pietkiewicz (Gdynia) - Historia techniki morskiej: bałtyckie latarniowce 1815-1988 343
 • Tadeusz Panecki (Częstochowa) - Rola Akademii Sztabu Generalnego WP w kształceniu kadr dowódczo-sztabowych (1947-1990) 355
 • Marek Wagner (Warszawa) - Materiały do biografii Hrechorego Iwanowicza, hetmana kozackiego na Prawobrzeżu, z lat 1682-1689 363
 • Bogusław Dybaś (Toruń) - Cztery supliki Jana Strakowskiego z lat 1617-1620. Przyczynek do pracy nowożytnego inżyniera 375
 • Krzysztof Filipow (Białystok) - Odznaczenia rosyjskie w początkach XIX w. 389
 • Mieczysław Wrzosek (Warszawa) - Dokumenty dotyczące aktywności środowisk polonijnych Szwajcarii w latach 1914-1916 395