Tętnica szyjna zewnętrzna

Tętnica szyjna zewnętrzna (ang. external carotid artery, łac. arteria carotis externa) - jest przednią gałęzią tętnicy szyjnej wspólnej, odchodzącą w miejscu podziału tętnicy szyjnej. W początkowym odcinku, w obrębie trójkąta tętnicy szyjnej odchyla się ona od tętnicy szyjnej wewnętrznej przyśrodkowo i do przodu, biegnąc w kierunku kąta żuchwy. Następnie krzyżuje od tyłu brzusiec tylny mięśnia dwubrzuścowego oraz mięsień rylcowo-gnykowy, przechodząc z trójkąta tętnicy szyjnej do dołu zażuchwowego. Biegnie bardziej zewnętrznie, objęta miąższem gruczołu ślinianki przyusznej. W dole zażuchwowym przebiega ku tyłowi od szyjki żuchwy.

Przebieg tętnicy szyjnej zewnętrznej z kolejnymi odgałęzieniami

Gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej edytuj

Tętnica oddaje następujące gałęzie:

Gałęzie przednie edytuj

 1. Tętnica tarczowa górna (a. thyroidea superior) ta zaś oddaje:
  • Gałąź podgnykowa (ramus infrahyoideus)
  • Gałąź mostkowo-obojczykowo-sutkowa (ramus sternocleidomastoideus)
  • Tętnica krtaniowa górna (a. laryngea superior)
  • Gałąź pierścienno-tarczowa (r. cricothyroideus)
 2. Tętnica językowa (a. lingualis) ta zaś oddaje:
  • Gałąź nadgnykowa (r. suprahyoideus)
  • Gałęzie grzbietowe języka (rr. dorsales linguae)
  • Tętnica podjęzykowa (a. sublingualis)
  • Tętnica głęboka języka (a. profunda linguae)
 3. Tętnica twarzowa (a. facialis) oddająca:
  • Tętnica podniebienna wstępująca (a. palatina ascendens)
  • Gałąź migdałkowa (r. tonsillaris)
  • Tętnica podbródkowa (a.submentalis)
  • Gałęzie gruczołowe (rr. glandulares)
  • Tętnica wargowa dolna (a. labialis inferior)
  • Tętnica wargowa górna (a. labialis superior)
  • Tętnica kątowa (a. angularis)

Gałęzie przyśrodkowe edytuj

 1. Tętnica gardłowa wstępująca (a. pharyngea ascendens)
  • Gałęzie gardłowe (rr. pharyngei)
  • Tętnica oponowa tylna (a. meningea posterior)
  • Tętnica bębenkowa dolna (a. tympanica inferior)

Gałęzie tylne edytuj

 1. Tętnica potyliczna (a. occipitalis)
  • Gałęzie mostkowo-obojczykowo-sutkowe (rr. sternocleidomastoidei)
  • Gałąź sutkowa (r. mastoideus)
  • Gałąź uszna (r. auricularis)
  • Gałąź zstępująca (r. descendens)
  • Gałęzie potyliczne (rr. occipitales)
 2. Tętnica uszna tylna (a. auricularis posterior)
  • Tętnica rylcowo-sutkowa (a. stylomastoidea)
  • Gałąź uszna (r. auricularis)
  • Gałąź potyliczna (r. occipitalis)

Gałęzie końcowe edytuj

 
Rycina przedstawiająca schematycznie kolejne gałęzie tętnicy szczękowej
 1. Tętnica skroniowa powierzchowna (a. temporalis superficialis)
  • Gałęzie przyusznicze (rr. parotidei)
  • Tętnica poprzeczna twarzy (a. transversa faciei)
  • Gałęzie uszne przednie (rr. auriculares anteriores)
  • Tętnica jarzmowo-oczodołowa (a. zygomaticoorbitalis)
  • Tętnica skroniowa środkowa (a. temporalis media)
  • Gałąź czołowa (r. frontalis)
  • Gałąź ciemieniowa (r. parietalis)
 2. Tętnica szczękowa (a. maxillaris)
  Część żuchwowa tętnicy szczękowej
  • Tętnica uszna głęboka (a. auricularis profunda)
  • Tętnica bębenkowa przednia (a. tympanica anterior)
  • Tętnica oponowa środkowa (a. meningea media)
  • Tętnica zębodołowa dolna (a. alveolaris inferior)
   • Gałąź żuchwowo-gnykowa (r. mylohyoideus)
   • Tętnica bródkowa (a. mentalis)
  Część skrzydłowa tętnicy szczękowej
  • Tętnica żwaczowa (a. masseterica)
  • Tętnice skroniowe głębokie przednia i tylna (aa. temporales profundae anterior et posterior)
  • Gałęzie skrzydłowe boczna i przyśrodkowa (rr. pterygoidei)
  • Tętnica policzkowa (a. buccalis)
  Część skrzydłowo-podniebienna tętnicy szczękowej
  • Tętnica zębodołowa górna tylna (a. alveolaris superior posterior)
  • Tętnica podoczodołowa (a.infraorbitalis)
   • Tętnice zębodołowe górne przednie (aa. alveolares superiores anteriores)
  • Tętnica podniebienna zstępująca (a. palatina descendens)
  • Tętnica klinowo-podniebienna (a. sphenopalatina)
  • Tętnica kanału skrzydłowego (a. canalis pterygoidei)

Zobacz też edytuj