Wikipedia:Standardy artykułów/jednostka wojskowa

Zalecenia dotyczące jednostek wojskowych – poniższa strona jest zbiorem rozwiązań problemów i niejasności, pojawiających się przy pracy nad artykułami opisującymi jednostki wojskowe. Ich celem jest zapewnienie poprawności i jednolitości tekstu artykułów. Zostały wypracowane w ogólnej dyskusji. Uprasza się wszystkich wikipedystów o przestrzeganie podanych tu zaleceń. Każde zalecenie z ważnych i dobrze umotywowanych względów może zostać zawieszone, poddane pod ponowną dyskusję i ewentualnie zmienione.

TytułEdytuj

Składa się wyłącznie z podstawowej nazwy jednostki wojskowej, bez imienia i wyróżnika, czyli.:

 • 3 Flotylla Okrętów, a nie 3 Flotylla Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego
 • 16 Dywizja Zmechanizowana, a nie 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.

W stosunku do współczesnych jednostek wojskowych używa się jako liczebniki cyfr arabskich. W przypadku jednostek historycznych dopuszcza się, o ile jest to zgodne ze stanem faktycznym, stosowanie cyfr rzymskich. W nazwie jednostki nie stosuje się kropki po liczebniku, a w samym artykule możliwe jest jej używanie, gdy istnieje możliwość pomylenia liczebnika głównego z porządkowym:

 • 8 Flotylla (ósma flotylla), ale 8. Flotylli (ósmej flotylli), a nie 8 flotylli (osiem flotylli), skrót - 8. FOW (8 Flotylla Obrony Wybrzeża)
 • 12 Dywizja (dwunasta dywizja), ale 12. Dywizji (dwunastej dywizji), a nie 12 dywizji (dwanaście dywizji), skrót - 12. DP (12 Dywizja Piechty).

Wszystkie człony nazwy powinny być pisane wielką literą. W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosowanie różnych wielkości, tak jak w przypadku Wojska Polskiego, zależnie od rodzaju jednostki wojskowej - powyżej pułku włącznie z wielkiej, a poniżej z małej:

 • 2 Korpus Obrony Powietrznej
 • 8 batalion saperów
 • 28 eskadra lotnicza.

Możliwe jest także stosowanie jednocześnie wielkich i małych liter, jeśli taka jest oficjalna nazwa jednostki. Ten system występuje wyłącznie w polskich Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej, np.:

 • 2 dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych
 • 65 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej.

W przypadku nazw jednostek wojskowych, które powtarzają się również w innych armiach wpisujemy w nawiasie w formie przymiotnikowej dookreślenie przynależności państwowej, np.:

 • 2 Armia (niemiecka)
 • 1 Dywizja Piechoty (brytyjska)
 • 1 Dywizja Kawalerii (amerykańska).

Nazwy jednostek i dowództw należy budować zgodnie z regułami języka polskiego m.in. z tym, że na pierwszym miejscu jest podmiot, potem określenie, najczęściej rzeczownik – przymiotnik. Na przykład nazwy Northern Command (Israel) lub Israelisches Nordkommando to Dowództwo Północne (Izrael), nie Północne Dowództwo.

Stosowanie w tytule przynależności państwowej nie dotyczy jednostek nie spotykanych w innych armiach lub gdy w oficjalnej nazwie jednostki występuje przymiotnik określający jej przynależność, np.:

 • 1 Gwardyjska Armia Pancerna – jedynie w ZSRR
 • 12 Dywizja Pancerna SS Hitlerjugend – jedynie w Niemczech
 • 1 Pułk Piechoty Legionów – jedynie w Polsce.
 • 1 Czechosłowacki Korpus Armijny

W przypadku występowania więcej niż jednej jednostki wojskowej o takiej samej lub zbliżonej nazwie (np. 1 Armia Pancerna i 1 Armia Pancerna Gwardii) zalecane jest utworzenie strony ujednoznaczniającej z tytułem bez przymiotnika (dla podanego przykładu 1 Armia Pancerna), w której umieszczamy wszystkie hasła związane z tą nazwą.

Nazwy w języku państwa, do którego należy dana jednostka, powinno się wpisywać w nagłówku artykułu, a także można utworzyć od tak nazwanego artykułu przekierowanie, o ile jest to język stosujący alfabet łaciński.

NagłówekEdytuj

Powinien być jak najbardziej zwięzły i zawierać kilka najważniejszych informacji, takich jak:

 • oficjalną nazwę wraz z imieniem i wyróżnikiem (o ile jednostka je posiada)
 • numer jednostki wojskowej (jeśli jest do ustalenia)
 • rodzaj jednostki wojskowej
 • podległość organizacyjną
 • miejsce stacjonowania.

FormaEdytuj

Zaleca się, aby artykuł zawierał poniższe działy w odpowiedniej kolejności:

 • powstanie: przyczyna i czas utworzenia, z jakich jednostek utworzono i struktura organizacyjna w momencie utworzenia
 • historia: zmiany w organizacji i uzbrojeniu, działalność
 • skład: dowództwo, struktura organizacyjna, uzbrojenie
 • bibliografia: źródła informacji.

Inne informacje, szczególnie wszelkiego rodzaju spisy należy, w miarę możliwości, umieszczać na końcu.

Szablony nawigacyjneEdytuj

Po przeprowadzeniu dyskusji i głosowaniu na stronie Dyskusja_wikiprojektu:Militaria ustalono następujące wytyczne odnośnie treści artykułów o jednostkach wojskowych:

W przypadku polskich jednostek, na samym końcu artykułu, stosuje się następujące szablony nawigacyjne, w zależności od podporządkowania jednostki wojskowej:

Do sekcji artykułu o JW wpisujemy tylko

 • dowódców jednostek
 • kawalerów VM (żołnierze którzy otrzymali odznaczenie w czasie służby w danej jednostce)
 • obsadę personalną - marzec 1939 i obsady wojenne z podaniem funkcji
 • sekcja żołnierze (wyłącznie żołnierze posiadający biogramy, do czasu powstania kategorii "żołnierze związani z")
 • nie wpisujemy ruchów kadrowych,
 • minibiogramy - wyłącznie dla żołnierzy potencjalnie encyklopedycznych z poszanowaniem pełnych zasad uźródłowienia,

ponadto w artykułach o jednostkach wojskowych okresu II RP

 • etatowych zastępców dowódcy

--Adamt rzeknij słowo 12:44, 4 paź 2020 (CEST)