Wysoczyzna Turecka, Wzgórza Tureckie – mezoregion Niziny Południowowielkopolskiej położony w jej północno-wschodniej części, wewnątrz łuku rzeki Warty, na zachód od Kotliny Kolskiej. Obejmuje obszar ok. 1363 km².

Wysoczyzna Turecka
Ilustracja
Północne krańce wysoczyzny
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Nizina Południowowielkopolska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. wielkopolskie
woj. łódzkie

Region charakteryzuje się urozmaiconą, falistą, miejscami pagórkowatą, rzeźbą terenu. Wzgórza morenowe dochodzą tu do 189 m n.p.m. wznosząc się do 100 metrów ponad otaczające Wzgórza Tureckie Dolinę Konińską i Kotlinę Kolską (od północy i wschodu) oraz Równinę Rychwalską (od zachodu).

W podłożu zalegają złoża węgla brunatnego, eksploatowane w kopalniach Konińskiego Okręgu Przemysłowego.

Na Wale Malanowskim (w okolicach wsi Żdżenice) swój początek ma lewy dopływ WartyKiełbaska, największa rzeka regionu.

Bibliografia

edytuj