Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI, ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle
World Intellectual Property Organization
Mapa
Język roboczy

angielski, arabski, hiszpański, chiński, rosyjski, francuski

Siedziba

Genewa

Członkowie

193[1]

Dyrektor Generalny

Daren Tang

Utworzenie

1967

Strona internetowa
Siedziba WIPO w Genewie

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej została utworzona na mocy konwencji podpisanej w Sztokholmie w 1967 r., która weszła w życie w 26 kwietnia 1970 r.,[2] zaś organizacją wyspecjalizowaną ONZ stała się na podstawie Umowy z 1974 r.[3]

Konwencję podpisało 50 państw. Spisano ją w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Depozytariuszem jest Dyrektor Generalny Organizacji. Zarejestrowana przez Sekretariat ONZ zgodnie art. 102 Karty ONZ 30 czerwca 1972 r.[4]

Konwencja otwarta jest dla członków ONZ lub jej organizacji wyspecjalizowanych lub stron statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości bądź stron konwencji paryskiej lub berneńskiej, a także państw zaproszonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (art. 5). Zastrzeżenia są zabronione (art. 16). Wystąpienie skutkuje po upływie 6 miesięcy od powiadomienia (art. 18).

Działania organizacji edytuj

Celem organizacji jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnianie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. Organizacja czuwa nad przestrzeganiem umów międzynarodowych, by przeciwdziałać naruszeniom tych praw. Prowadzi również różnego rodzaju akcje edukacyjne i programy pomocy.

Finansuje się prawie całkowicie ze środków własnych. Ma budżet wysokości ok. 531 mln franków szwajcarskich, pozyskiwanych w 90% za rejestrowanie projektów, znaków handlowych i wydawanie patentów, a pozostałe 10% z usług mediacyjnych i arbitrażowych. Zrzesza 191 państw członkowskich, w tym Polskę.

Organy edytuj

  • Zgromadzenie Ogólne obradujące co 2 lata, zasiada w nim po jednym delegacie z każdego kraju członkowskiego, a przewodzi mu dyrektor generalny, którym od 2008 jest Australijczyk Francis Gurry,
  • Konferencja Wszystkich Członków, która spotyka się również raz na dwa lata,
  • Komitet Koordynacyjny, który liczy 68 członków i organizuje spotkania co rok.

Organizacja posiada także komitety eksperckie, m.in.:

  • Komitet Harmonizacji Praw Ochrony Znaków Towarowych,
  • Komitet Rozwiązywania Sporów co do Własności Intelektualnej między Państwami,
  • Komitet Konwencji z Berna o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych.

TRIPS edytuj

Osobny artykuł: TRIPS.

WIPO ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Handlu (WTO). Owocem tej współpracy jest np. porozumienie TRIPS dotyczące handlowych aspektów praw własności intelektualnej oraz ich ochrony, dochodzenia i egzekwowania. Porozumienie to reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej, tj. ochronę dla praw autorskich i pokrewnych, w tym ochronę programów komputerowych, baz danych oraz ochronę wykonawców, producentów, nagrań dźwiękowych, organizacji nadawczych, patentów, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów, a także ochronę poufnego tzw. know-how oraz kontrolę praktyk antykonkurencyjnych w licencjach umownych.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Member States. wipo.int. [dostęp 2023-11-19]. (ang.).
  2. Oświadczenie Rządowe z 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji (Dz.U. z 1975 r. nr 9, poz. 50).
  3. Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization
  4. United Nations Treaty Series vol. 828, No. 11846 s. 4 - 105.

Linki zewnętrzne edytuj