Delta Diraca

obiekt matematyczny będący miarą lub dystrybucją

Delta Diraca – obiekt matematyczny wprowadzony przez brytyjskiego fizyka teoretycznego Paula Diraca. Delta Diraca ma wiele ciekawych właściwości, jest przydatnym narzędziem w fizyce kwantowej, elektronice, mechanice i analizie matematycznej, gdzie w szczególności jest ona oryginałem dla transformaty Laplace’a i pochodną (w sensie dystrybucji) funkcji skokowej Heaviside’a. Współcześnie deltę Diraca definiuje się jako miarę, lub jako dystrybucję.

Definicje

edytuj

Definicja nieformalna

edytuj

Fizycy definiują zwykle deltę Diraca jako funkcję   taką, że[1]:

 

oraz

 [2].

W rzeczywistości taka funkcja nie istnieje. Istotnie, zgodnie z definicją całka z takiej funkcji musiałaby być równa 0 (np. całka Lebesgue’a – punkt x=0 jest zbiorem miary Lebesgue’a równym 0, co powodowałoby, że automatycznie żądana całka zamiast 1 przyjmowałaby zawsze wartość 0). Z tego powodu powyższa definicja nie jest poprawna w ramach teorii zwykłych funkcji[2].

Delta Diraca jako dystrybucja

edytuj

Deltę Diraca definiuje się na gruncie teorii dystrybucji, jako dystrybucję   tzn. funkcjonał liniowy i ciągły w sensie pewnej szczególnej topologii dany wzorem:

 [3].
Zobacz też: Teoria dystrybucji.

Delta Diraca jako miara

edytuj

Na gruncie teorii miary deltę Diraca definiuje się jako miarę   daną wzorem:

 

gdzie   oznacza σ-ciało zbiorów borelowskich w  [4].

Własności delty Diraca

edytuj

Ponieważ delta Diraca jest miarą, to ma sens całkowanie względem delty Diraca.

Zobacz też: Całka Lebesgue’a.

Całkę funkcji   względem miary   po zbiorze   oznacza się często  [5], dlatego w dalszym ciągu będzie stosowane oznaczenie   na całkę funkcji   względem delty Diraca po  

Delta Diraca ma następujące własności:

  •  
  •  

Dowód pierwszej własności zostanie przeprowadzony w trzech krokach.

Krok I

Gdy   jest funkcją prostą, tzn.   to bez straty ogólności możemy założyć, że   Wtedy

 

Krok II

Gdy   jest nieujemną funkcją mierzalną, to konstruujemy ciąg aproksymacyjny funkcji prostych   Wtedy korzystając z poprzedniego kroku

 

Krok III

Gdy   jest dowolną funkcją mierzalną, to   gdzie

 

oraz

 

Wówczas, korzystając z poprzedniego kroku

 

co kończy dowód.

W szczególności kładąc   otrzymuje się

 

Definicję delty Diraca można nieco uogólnić definiując ją jako miarę   daną wzorem

 [4]

Wówczas

 

Zastosowania

edytuj

W rachunku prawdopodobieństwa delta Diraca   jest rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej losowej   takiej, że  [4].

Delta Diraca w fizyce jest używana do przedstawienia bardzo krótkiego impulsu o jednostkowym polu (np. przenoszącego jednostkowy ładunek elektryczny), a w statyce – do reprezentowania sił punktowo obciążających belkę (np. w punktach podparcia). W przypadkach tych, delta Diraca jest matematycznym modelem nierealizowalnego fizycznie, nieskończenie wąskiego impulsu występującego w chwili   o nieskończenie dużej amplitudzie i polu równym 1.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. delta Diraca, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-12-16].
  2. a b Matematyka, Fizyka, Chemia. Encyklopedia szkolna PWN, Warszawa: PWN, 2005.
  3. L. Górniewicz, R.S. Ingarden, Analiza matematyczna dla fizyków, wyd. V, Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2012, s. 563.
  4. a b c J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. IV, Warszawa: SCRIPT, 2010, s. 119.
  5. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. IV, Warszawa: SCRIPT, 2010, s. 361.