Nerw błędny

najdłuższy z nerwów czaszkowych

Nerw błędny, nerw X (łac. nervus vagus) – najdłuższy z nerwów czaszkowych, jest nerwem mieszanym, prowadzi włókna czuciowe, ruchowe i przywspółczulne. Należy do autonomicznego układu nerwowego (AUN) o charakterze przywspółczulnym (parasympatycznym), podobnie jak okoruchowy, twarzowy i językowo-gardłowy.

Przebieg nerwu błędnego

Zwoje i jądra edytuj

 • Zwoje i jądra czuciowe – zwój górny nerwu błędnego (łac. ganglion superius nervi vagi) położony w odcinku bocznym otworu żyły szyjnej (łac. foramen jugulare); zwój dolny nerwu błędnego (łac. ganglion inferius nervi vagi) położony poniżej, przed wyrostkami poprzecznymi kręgów C1 i C2. Włókna dośrodkowe z tych jąder wchodzą przez bruzdę boczno-tylną do rdzenia przedłużonego, dochodzą pasmem samotnym do jądra pasma samotnego (łac. nucleus tractus solitarii), a także do jego górnego przedłużenia – jądra pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego (łac. nucleus tractus spinalis nervi trigemini).
 • Jądro ruchowejądro dwuznaczne, położone do tyłu od oliwki; włókna ruchowe wychodzą z rdzenia przedłużonego przez bruzdę boczno-tylną.
 • Jądro przywspółczulne – jądro grzbietowe nerwu błędnego (łac. nucleus dorsalis nervi vagi); włókna parasympatyczne wychodzą z rdzenia przedłużonego wraz z jądrami ruchowymi przez bruzdę boczno-tylną.

Obszar unerwienia edytuj

Nerw błędny zaopatruje:

Przebieg edytuj

Wyróżnia się 4 części (odcinki) nerwu:

 • głowowa
 • szyjna
 • piersiowa
 • brzuszna

Odchodzi od rdzenia przedłużonego za pośrednictwem kilku korzonków. Opuszcza czaszkę przez tylną, czyli boczną część otworu szyjnego w czaszce (foramen jugulare pars major). W obrębie tego otworu część czuciowa nerwu tworzy niewielki zwój górny, a po wyjściu z otworu drugi, większy zwój dolny.

Po wyjściu z otworu żyły szyjnej nerw błędny biegnie pomiędzy tętnicą szyjną wspólną, a żyłą szyjną wewnętrzną we wspólnej pochewce powięziowej tworząc powrózek naczyniowo-nerwowy szyi. Z szyi przechodzi do śródpiersia górnego (warstwa nerwowa), a następnie tylnego, przy czym nerw błędny lewy krzyżuje się od przodu z łukiem aorty, przebiegając między tętnicą szyjną wspólną lewą i tętnicą podobojczykową lewą; prawy – przechodzi między tętnicą podobojczykową prawą i żyłą podobojczykową prawą. Dalej biegną za korzeniem płuca, po czym dochodzą do przełyku (n. błędny lewy po stronie przedniej, prawy - tylnej; ma to związek ze skręceniem się trzewi w okresie życia płodowego), gdzie tworzą splot przełykowy, plexus esophageus s. oesophageus, którego część przednia utworzona jest głównie z gałązek nerwu lewego, a część tylna, zwykle większa, z gałązek nerwu prawego. Nerwy błędne tworzą dwa pnie. Prawy pień błędny znajduje się na tylnej części przełyku, natomiast lewy na przedniej. Po przejściu do jamy brzusznej pnie błędne rozgałęziają się w ścianie żołądka, oddając gałęzie żołądkowe przednie i tylne (łac. rami gastrici anteriores et posteriores).

Gałęzie edytuj

W części głowowej:

 • gałąź oponowa (łac. ramus meningeus)
 • gałąź uszna (łac. ramus auricularis)

W części szyjnej:

 • gałęzie gardłowe (łac. rami pharyngei)
 • nerw krtaniowy górny (łac. nervus laryngeus superior)
 • gałęzie sercowe szyjne górne (łac. rami cardiaci cervicales superiores s. rami cardiaci superiores)
 • nerw krtaniowy wsteczny (łac. nervus laryngeus recurrens) przechodzący w nerw krtaniowy dolny (łac. nervus laryngeus inferior)

W części piersiowej:

 • gałęzie sercowe piersiowe (łac. rami cardiaci thoracici) (współtworzą splot sercowy)
 • gałęzie tchawicze dolne (łac. rami tracheales inferiores)
 • gałęzie oskrzelowe przednie i tylne (łac. rami bronchiales anteriores et posteriores) (współtworzą splot płucny przedni i tylny
 • gałęzie przełykowe (łac. rami esophageales s. oesophageales) (tworzą splot przełykowy)
 • gałęzie śródpiersiowe (łac. rami mediastinales) (współtworzą splot aortowy piersiowy, unerwiają opłucną śródpiersiową)
 • gałęzie osierdziowe (łac. rami pericardiaci)

W części brzusznej tworzą się pnie błędne (łac. trunci vagales).

Bibliografia edytuj