Osoba

istoty, np. ludzie, posiadające cechy jak osobowość

Osoba (πρόσωπον [prosopon], łac. persona) – podmiot o rozumnej naturze[1]. Może nim być człowiek, a także Bóg, rozumiany jako byt wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia[2]. Pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczęto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia[3]. We współczesnej filozofii pojęcie kluczowe dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego personalizmu, mającego źródła w chrześcijańskim (zwłaszcza tomistycznym) rozumieniu człowieka jako bytu odrębnego od świata rzeczy, przyrody, w tym także zwierząt.

Historia edytuj

Epoka patrystyczna edytuj

Początkowo, za czasów Ojców Kościoła definicja osoby kształtowała się w dyskusjach wokół tajemnicy Trójcy Świętej, gdzie persona i hypostasis były synonimami[3]. Dopiero później stała się tematem antropologii filozoficznej. Jedną z pierwszych definicji osoby podał wczesnochrześcijański myśliciel rzymski Boecjusz (480-524) w traktacie O osobie Chrystusa i jej dwóch naturach (PL 64,1343). Definicja ta stała się później klasyczną: Substancja indywidualną mającą rozumną naturę / (łac.) naturae rationalis individua substantia/[4].

Średniowiecze edytuj

W XII w. przyjęła się też definicja osoby sformułowana przez Ryszarda ze św. Wiktora: naturae intellectualis incommunicabilis existentia[5].

Według klasycznej arystotelesowskiej definicji, którą przejął i rozpowszechnił tomizm, człowiek to zwierzę rozumne (ang. animal rationale), czyli osoba. Oznacza to, że natura człowieka jest dwoistą jednością – posiada on niematerialną, zupełnie różną od zwierzęcej, duszę rozumną ożywiającą ciało i wyrażającą się poprzez nie. W długiej europejskiej tradycji intelektualnej człowiek był i jest powszechnie uznany za istotę jednocześnie będącą częścią świata zwierzęcego, a jednocześnie go przekraczającą, transcendującą – właśnie poprzez swoją rozumność.

Myśl nowożytna edytuj

John Locke (1632-1704) sformułował definicję osoby na zupełnie innych założeniach. Utożsamił ją z kimś posiadającym świadomość własnego istnienia i pamięć, zapewniającą kontynuację świadomości swej tożsamości.

W filozofii współczesnej edytuj

Dla Maxa Schelera (1874-1928), osoba jest kimś cechującym się jednością istnienia, jest podmiotem wiedzy metafizycznej[3]. Charles Taylor zebrał istotne elementy rozumności człowieka, stanowiące o jego bycie osobowym i wyróżniające go w świecie zwierząt:

Gdzie jest czymś więcej niż po prostu synonimem «istoty ludzkiej», «osoba» obecna jest przede wszystkim w kwestiach dotyczących moralności i prawa. Osoba jest to byt o pewnym moralnym statusie oraz będący podmiotem praw. U podłoża statusu moralnego muszą się znajdować, jako warunek konieczny, określone zdolności. Osoba jest istotą, która ma poczucie siebie, ma pojęcie o przyszłości i przeszłości, może posiadać wartości, dokonywać wyborów; krótko mówiąc, może podejmować plany na swoje życie. Osoba musi być co najmniej taką istotą, która jest zasadniczo do wszystkiego tego zdolna, jakkolwiek by te zdolności były uszkodzone w praktyce[6].

Personalizm edytuj

Osoba jest ważnym pojęciem dla personalizmu. Francuski personalista chrześcijański Emmanuel Mounier (1905-1950) rozumiał osobę jako podmiot zdolny do życia społecznego i łączenia się ze wspólnotą bez rozbicia swej podmiotowości i indywidualności. Osoba jest więc nazywana „więzią bytu”. W pojęciu osoby występuje według personalistów antynomia fundamentalna – osobą jest się przez inną osobę lub osoby, czyli osobą jest się dzięki swej całkowitej relacyjności względem innych osób i całej rzeczywistości i Boga. Dopiero wtedy uzyskuje własną tożsamość. Celem człowieka-osoby jest rozwój społecznej komunikacji i wzajemne ubogacanie się. Według Jacques’a Maritaina (1882-1973), osoba nie może być zredukowana do czynników czysto naturalnych[7].

Fenomenologia edytuj

Według fenomenologa Romana Ingardena (1893-1970), o istocie osoby stanowi centrum bytowe, którym jest Ja osobowe, zogniskowane w świadomym podmiocie. Osoba nie jest oczywiście samym strumieniem świadomości, podlega zmianom historycznym. Wykracza poza sam ogół zdarzeń i procesów dzięki trwałemu rdzeniowi, będącemu podstawą rozwoju, jak i konfrontacji ze światem[8].

Karol Wojtyła edytuj

Dla Karola Wojtyły odkrycie pojęcia osoby dokonywało się poprzez próbę syntezy klasycznej filozofii człowieka, m.in. takich autorów jak Platon, Arystoteles, Augustyn z Hippony, Tomasz z Akwinu, i współczesnej filozofii świadomości, takich autorów jak Max Scheler i Immanuel Kant. Jego filozofię człowieka – autonomiczną w swych odpowiedziach wobec wiary – konkretne pytania o to, kim jest i kim może się stać człowiek?, inspirował także mistycyzm Jana od Krzyża[9]. Podczas gdy tomizm podchodzi do zagadnienia człowieka odnosząc go do Boga, który jest centrum zainteresowania, jako źródło i stwórca wszechświata, ośrodkiem refleksji Wojtyły jest człowiek jako osoba, jako rzeczywistość stająca się poprzez czyny[10].

W okresie, gdy wykładał na KUL-u w Lublinie szukał najbardziej dogodnego sposobu wglądu we wnętrze człowieka-osoby. Znalazł ten sposób poprzez analizę czynu osoby. Gdyż poprzez czyn, działanie wyraża człowiek swoje wnętrze, gdyż wychodzi ono wtedy na zewnątrz, odsłania się, może stać się przedmiotem wglądu i oglądu[11][12].

Konstruując swoją refleksję personalistyczną Wojtyła korzystał ze szkieletu pojęciowego tomizmu, uzupełniając go jednak o elementy analizy fenomenologicznej; jest to metoda podobna do tej, której używała Edyta Stein. Jak zauważył Rocco Buttiglione w refleksji K. Wojtyły nad pojęciem osoby filozofia tomistyczna jest „cały czas niejako obecna jako wielka hipoteza fundamentalna, która jest weryfikowana poprzez analizę fenomenologiczną i która – z drugiej strony – nieustannie pilotuje tę analizę, pozwalając uzyskać jej większą głębię”[13]. J. Galarowicz pokazał, że mimo ważnej roli tomizmu w refleksji Wojtyły, nie filozofia bytu jest mu najbliższa, lecz zagadnienia antropologiczno-personalistyczne, dlatego można go określić jako kontynuatora tradycji sokratyczno-augustyńskiej oraz nurtu filozofii ludzkiego istnienia[14].

Poglądy Wojtyły można streścić w słowach: człowiek jest osobą. Szczególnym punktem zainteresowania, wokół których dokonywała się jego refleksja, były wolność i moralność, przejawiające się zwłaszcza w relacji mężczyzna-kobieta. Refleksja ta została rozwinięta przez K. Wojtyłę w książce o „teologii ciała”, przygotowanej przez biskupa Krakowa tuż przed jego wyborem na papieża, a następnie opublikowanej w formie papieskich katechez środowych, głoszonych w czasie audiencji generalnych. Katechezy te zostały opublikowane jako książka „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.

Myśl personalistyczna Wojtyły znalazła swój wyraz także w jego pracach dotyczących katolickiej nauki społecznej.

Wybrane dyskutowane zagadnienia edytuj

Osoba a świadomość edytuj

Peter Singer, współczesny filozof, etyk, uznaje, że osobami są tylko istoty samoświadome[potrzebny przypis]. Możliwe, że samoświadomość (czyli pojmowanie, „ideę samego siebie” w sposób doświadczalny) ukazuje zdolność rozpoznawania siebie w lustrze, tzw. test lustra. Pojawia się ona u dzieci w 18 miesiącu po urodzeniu[15]. Według badań Phililpe'a Rochata już 2-3 miesięczne dzieci mają zdolność rozróżniania wizualnej informacji dotyczącej własnego ciała[16]. Świadomość można stracić na skutek zespołów zaburzeń świadomości, np. śpiączki[17].

Osobowość nie-ludzi edytuj

Według Mary Migday określenie osoby należy przyznać także delfinom, ze względu na ich życie emocjonalne[18]. W 2013 roku rząd Indii uznał za osoby delfinowate, na podstawie badań nad ich tożsamością, uczuciami i komunikacją[19]. Great Ape Project dąży do przyznania określonych praw człowieka[20] wszystkim małpom człowiekowatym, co zostało już uczynione w 2007 roku na Balearach[21].

Możliwe, że w przyszłości status osoby zostanie przyznany również posiadaczom sztucznej inteligencji[22].

Również otwartymi pozostają kwestie istnienia kosmitów[23] i istot, których egzystencja jest postulowana przez religie[24][niewiarygodne źródło?].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Por. Persōna, w: A Lexicon of St. Thomas Aquinas, s. 830.
 2. Por. M.A. Krąpiec OP: Osoba. W: Mieczysław Albert Krąpiec: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. s. 873.
 3. a b c Por. Person. W: Dictionary of Philosophy and Religion. Eastern and Western Thought. s. 424.
 4. Por. Grossi V., Ladaria L.F. SJ, Lécrivain Ph. SJ, Sesboüé B. SJ: Człowiek i jego zbawienie. s. 102.
 5. Problem invocatio Dei w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej [online], www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl [dostęp 2017-12-26].
 6. Ch. Taylor: Philosophical Papers. T. 1 – The Concept of a Person. s. 97.
 7. Por. Personalism. W: Dictionary of Philosophy and Religion. Eastern and Western Thought. s. 425.
 8. Osoba. W: A. Węgrzecki: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. s. 183-184.
 9. J. Galarowicz: Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. s. 13-14.
 10. J. Galarowicz: Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. s. 46-47.
 11. T. Styczeń: Słowo wstępne. W: Karol Wojtyła: Wykłady Lubelskie. s. 7-9.
 12. Por. Wojtyła K.: Osoba i czyn.
 13. Kilka uwag o sposobie czytania «Osoby i czynu», w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, KUL 1994.
 14. J. Galarowicz: Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. s. 95.
 15. Por. Jacek Norkowski: Problem świadomości z punktu widzenia medycyny, psychologii i filozofii. W: Tenże: Człowiek umiera tylko raz. Mało znane fakty dotyczące śpiączki, stanu wegetatywnego i śmierci mózgowej. Warszawa: Thaurus, 2013, s. 11-12. ISBN 9-788364-124006.
 16. Philipe Rochat. Self perception and action in infancy. „Exp. Brain Res.”. 123 (1998). s. 102-109. 
 17. James L. Bernat. Chronic disorders of consciousness. „The Lancet”. Nr 9517. 367 (2006). s. 1181–1192. 
 18. Persons and Non-Persons. Is delphin a person?. W: In defense of animals. Peter Singer (red.). Nowy Jork: Basil Blackwell, 1985.
 19. Wyborcza.pl [online], wyborcza.pl [dostęp 2017-11-25].
 20. Zakazu zabijania, więzienia i tortur.
 21. Should apes have human rights?
 22. When we will have to grant artifical intelligence personhood ?
 23. Freitas, Robert (1978). "Extraterrestrial Persons". Xenology: An Introduction to the Scientific Study of Extraterrestrial Life, Intelligence, and Civilization. Xenology Research Institute
 24. Would human-alien or human-supernatural marriages be recognized under US law?

Bibliografia edytuj

 • Buttiglione R.: Kilka uwag o sposobie czytania «Osoby i czynu». W: Wojtyła K.: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. T. Styczeń (red.). TN KUL, 1994, seria: Źródła i monografie 142 (Człowiek i moralność 4).
 • Galarowicz J.: Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. Wyd. 2 (uzupełnione). Kęty: ANTYK – Marek Derewiecki, 2000, s. 311. ISBN 83-88524-03-8.
 • Gołaszewska M.. Ingardenowska koncepcja osoby. „Studia Filozoficzne”. 7 (1975). s. 125-141. 
 • Grossi V., Ladaria L.F. SJ, Lécrivain Ph. SJ, Sesboüé B. SJ: Człowiek i jego zbawienie, Historia Dogmatów. Bernard Sesboüé (red.), Piotr Rak (przekł.), Tadeusz Dzidek (red. nauk.). T. 2. Kraków: Wydawnictwo „M”, 2001, s. 557.
 • Guardini Romano: Świat i osoba. Próby ujęcia chrześcijańskiej nauki o człowieku. W: Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los. Kraków: Znak, 1969, s. 87-219.
 • Krąpiec M.A. OP: Osoba. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 873-887. ISBN 83-60144-30-3.
 • Kupczak, Jarosław: Destined for liberty. The human person in the philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II. Washington: The Catholic University of America Press, 2000, s. 169.
 • Persōna. W: A Lexicon of St. Thomas Aquinas based on the Summa Theologica and selected passages of his other works. R.I. Deferrari, M.I. Barry CDP, I. McGuiness OP (red.). Baltimore: Catholic University of America Press, 1948, s. 830-831.
 • Person. W: Dictionary of Philosophy and Religion. Eastern and Western Thought. W.L. Reese. Wyd. 10. New Jersey – Nowy Jork: Humanities Press, 1993, s. 424-425. ISBN 0-391-00941-9.
 • Personalism. W: Dictionary of Philosophy and Religion. Eastern and Western Thought. W.L. Reese. Wyd. 10. New Jersey – Nowy Jork: Humanities Press, 1993, s. 425. ISBN 0-391-00941-9.
 • Rosik M.. Godność osoby ludzkiej w świetle Ps 8,2-10. „Wrocławskie Studia Teologiczne”. Nr 2. 19 (2011), s. 81-96. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. ISSN 1231-1731. 
 • Styczeń T.: Słowo wstępne. W: Karol Wojtyła: Wykłady Lubelskie. Lublin: TN KUL, 1986, s. 7-17, seria: Źródła i monografie120 (Człowiek i moralność 3).
 • Ch. Taylor: Philosophical Papers. T. 1 – The Concept of a Person. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
 • Węgrzecki A.: Osoba. W: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena. A.J. Nowak, L. Sosnowski (red. naukowa). Kraków: Universitas, 2001, s. 183-184. ISBN 83-7052-781-7.
 • Wojtyła K.: Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985, s. 367. ISBN 83-00-00899-3.
 • Wojtyła K.: Akt i przeżycie etyczne. W: Tenże: Wykłady Lubelskie. Lublin: TN KUL, 1986, s. 19-73, seria: Źródła i monografie 120 (Człowiek i moralność 3).
 • Wojtyła K./Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Wyd. 3. Lublin: RW KUL, 2008, s. 406. ISBN 978-83-7363-652-1.