Paczka falowa

(Przekierowano z Pakiet falowy)

Paczka falowa, pakiet falowyfala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni[1].

Paczka falowa nieulegająca dyspersji.
Paczka falowa ulegająca dyspersji. Grzbiety fali poruszają się szybciej niż paczka falowa, co odpowiada temu że prędkość fazowa jest większa od prędkości grupowej.

Pojęcie używane w do opisu rozprzestrzeniania się fal o skończonym czasie trwania. W mechanice kwantowej pakiety falowe opisują fale materii[2]

W przeciwieństwie do nieskończonych (niezlokalizowanych) fal, paczka falowa jest zaburzeniem zlokalizowanym, przemieszcza się w przestrzeni i przenosi informacje i energię, a prędkość, z jaką to się odbywa, zwana jest prędkością grupową.

Swobodną paczkę falową można traktować jako superpozycję (złożenie) harmonicznych fal płaskich o różnych częstotliwościach.

Podejście matematyczne edytuj

Przykładem propagacji (rozchodzenia się) fali bez dyspersji jest fala płaska będąca rozwiązaniem równania falowego postaci:

 

gdzie:

  – prędkość propagacji fali w danym ośrodku,
  – zmienna charakteryzująca chwilową amplitudę fali w punkcie   w chwili  

Rozwiązaniem powyższego równania różniczkowego jest funkcja propagacji fali płaskiej:

 

gdzie:

 jednostka urojona,
 wektor falowy,
 pulsacja (częstość kołowa),

Kwadrat długości wektora falowego   w przypadku przestrzeni 3-wymiarowej jest sumą kwadratów liczb falowych względem poszczególnych osi:

 

Natomiast kwadrat pulsacji   może być zapisany jako:

 

Powyższa relacja pomiędzy   a   jest prawdziwa, jeśli dana fala płaska jest rozwiązaniem równania falowego. Równanie to opisuje dyspersję fali w ośrodku materialnym.

Można uprościć to rozwiązanie, wybierając układ współrzędnych w taki sposób, aby fala płaska rozchodziła się w kierunku   Rozwiązanie równania falowego przyjmuje wtedy postać:

 

w którym:

 

Pierwszy człon powyższego równania reprezentuje propagację fali w kierunku dodatnich   jako że jest funkcją   Drugi człon, będący funkcją   reprezentuje propagację fali w kierunku ujemnych wartości  

Jeśli paczka falowa jest silnie zlokalizowana, oznacza to, że ma więcej składowych koniecznych do konstruktywnej interferencji w obszarze paczki, i destruktywnej interferencji w obszarze gdzie następuje wygaszenie.

Przechodząc z dziedziny czasu   do dziedziny pulsacji   dokonuje się unitarnej transformacji Fouriera i otrzymuje się uogólnioną postać paczki falowej, poprawną z punktu widzenia podstawowego rozwiązania w 1-wymiarowej przestrzeni:

 

W przypadku gdy:

 

paczka porusza się w kierunku dodatnim, oraz w kierunku ujemnym gdy:

 

Czynnik stojący przed całką pojawia się tutaj przez wykonanie transformacji Fouriera. Amplituda   w tym wzorze jest przez zależność dyspersyjną funkcją   Zawiera ona współczynniki liniowych superpozycji fal płaskich. Współczynniki te mogą zostać wyrażone jako funkcja   ewaluowana w granicy przy   z relacji wynikającą z odwrotnej transformacji Fouriera:

 

Przypisy edytuj

  1. paczka falowa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-09-16].
  2. „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa, PWN 1973 t. 2 s. 638.

Bibliografia edytuj