Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjnespołeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji).

Różnice definicjiEdytuj

 • Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji[1].
 • Społeczeństwo, które znalazło zastosowanie rozwiniętych technicznie środków przetwarzania informacji i komunikowania się dla stworzenia podstawy dochodu narodowego, dzięki czemu dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa[2].
 • Społeczeństwo, w którym informacja stała się zasobem produkcyjnym określającym nowe przewagi konkurencyjne w stosunku do otoczenia, a równocześnie zapewniającym rosnący poziom adaptacyjności społecznej, w wyrazie ogólnym i w wyrazie jednostkowym, do zmieniającej się lawinowo zmienności otoczenia[3].
 • Społeczeństwo informacyjne możemy zdefiniować jako społeczeństwo, w którym informacja jest kluczowym elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian[4].
 • Społeczeństwo, w którym informacja znalazła szerokie zastosowanie w codziennym życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym oraz politycznym. SI to społeczeństwo wyposażone w bogato rozwinięte środki komunikacji i przetwarzania informacji, które są podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi[5].
 • Społeczeństwo informacyjne to puste stwierdzenie, które w warstwie ideologicznej się wyczerpało, jego wartość opisowa jest zaś równie mała[6].

Tych kilka definicji obrazuje podejście do tego terminu. Badacze zajmujący się tym zagadnieniem zmieniają w sposób mniej, lub bardziej znaczny wcześniejsze definicje, tworząc niejako nową teorię SI. W tych działaniach można jednak dostrzec, jak wielu aspektów ono dotyczy. Wśród nich można wyróżnić:

 • aspekt edukacyjny – społeczeństwo informacji i wiedzy, gdzie owa informacja i edukacja w jej przetwarzaniu oraz zastosowaniu mają być drogą do umiejętności, wiedzy i władzy
 • aspekt demokratyczny – społeczeństwo, które ma wolny dostęp do informacji. Każdy obywatel ma prawo do informowania innych i bycia samemu informowanym
 • aspekt techniczny – jako społeczeństwo kreowane przez Internet i stale rozwijającą się technikę
 • aspekt ekonomiczny – przetworzenie informacji jako podstawa pracy i sposobu zarabiania dla większości społeczeństwa.

Geneza terminuEdytuj

Termin został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao (wersja oryginalna jōhōka shakai) w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa wykorzystującego na technikę informatyczną, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. „Wprowadzenie do teorii informacji” (Introduction to Information Theory). W Japonii powstał również Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako cel narodowy na rok 2000.

Społeczeństwo informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji oraz magazynowania i przekształcania informacji.

Teorie rozwoju społecznego tłumaczą społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego, po społeczeństwie przemysłowym. Określane jest również mianem społeczeństwa post nowoczesnego, ponowoczesnego lub poprzemysłowego. Z punktu widzenia społecznego podziału pracy, społeczeństwem informacyjnym będzie nazywana zbiorowość w której 50% plus jedna osoba lub więcej, spośród zawodowo czynnych, zatrudnionych jest przy przetwarzaniu informacji. Daniel Bell określał pracę człowieka przednowoczesnego jako grę człowieka z przyrodą, człowieka nowoczesnego jako grę człowieka z naturą nieożywioną a pracę człowieka ponowoczesnego jako grę między ludźmi.

Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnegoEdytuj

Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego to:

 • wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie). W niektórych krajach w tym sektorze pracuje przeszło 80% zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tradycyjnych przekracza nieznacznie 10%.
 • gospodarka oparta na wiedzy
 • wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa
 • wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie
 • postępujący proces decentralizacji społeczeństwa
 • renesans społeczności lokalnej
 • urozmaicanie życia społecznego
 • wpływa na upodmiotowienie społeczeństwa i tym samym kreowanie społeczeństwa otwartego[7].
Wieloaspektowość definicji społeczeństwa informacyjnego
Kryterium identyfikacji Opis
Techniczne decydujące znaczenie ma rozwój techniczny
Ekonomiczne najważniejsze znaczenie dla jego dalszego rozwoju ma wiedza i informacja
Zawodowe nie tylko stwarza możliwości, ale też wymusza specjalizację pracy i produkcji
Przestrzenne społeczeństwem informacyjnym jest każde państwo narodowe zdolne do określenia zasobów alokacyjnych i władczych oraz do rozpoznania potrzeb swych obywateli
Kulturowe kultura współczesna staje się rzeczywistością wirtualną, a świat jest kreowany przez media

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Definicja zaczerpnięta przez J. Nowaka z Raportu Pierwszego Kongresu Informatyki Polskiej, która odbyła się w Poznaniu 1994 r.
 2. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: 1999.
 3. W 1997 r. T. Hofmokl stworzył definicję społeczeństwa informacyjnego. Według J. Nowaka obecnie nie sposób odnaleźć oryginalnego opracowania zawierającego tę definicję.
 4. M. Casey: Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej. Toruń: 2001.
 5. K. Krzysztofek, M. Szczepański: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: 2002, s. 170.
 6. E. Bendyk: Ideologia społeczeństwa informacyjnego. [dostęp 2013-05-19].
 7. Społeczeństwo informacyjne a dziennikarstwo obywatelskie. 2012-09-01. [dostęp 2012-09-01].

BibliografiaEdytuj

 • Daniel Bell, (1973): The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 • James R. Beniger, (1986): The control revolution: technological and economic origins of the information society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Peter F. Drucker, (1969): The Age of Discontinuity.
 • David Harvey, (1989): The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change. New York: Blackwell.
 • Yoichi Ito, (1980): The ‘Johoka Shakai’ approach to the study of communication in Japan. Keio Communication Review 1 (marzec, 1980).
 • Krishan Kumar, (1995): From Post-Industrial to Post-Modern Society: New theories of the contemporary world.
 • Marshall McLuhan, (1967): Understanding Media – Extention of man.
 • Machlup, Fritz (1962): The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Masuda, Yoneji (1981): The information society as postindustrial society, Bethesda, MD: World Futures Society. 1981. Institute for the Information Society, Tokyo, Japan.
 • Naisbitt. J.: Megatrends: ten new directions transforming our lives. Macdonald, 1984.
 • Porat, Marc Uri (1977): The Information Economy: Definition and measurement. (v.1 – v.5) Washington DC: United States Department of Commerce.
 • Roszak, T.: Where the Wasteland Ends: Politics and Transcendence in Postindustrial Society. London: 1973.
 • Alvin Toffler, (1980). with Heidi Toffler: The Third Wave. New York:Bantam Books.
 • Alain Touraine, (1971): The Post-Industrial Society: Tomorrow’s social history: classes, conflict and culture in the programmed society, New York: Random House.
 • Frank Webster, (1995): Theories of the information society. London: Routridge.
 • Walczak, Marian (2004): Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym.

Linki zewnętrzneEdytuj