Otwórz menu główne

Związek Młodzieży Wiejskiej – organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Na 2019 liczyła ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Spis treści

StrukturaEdytuj

Członkowie zrzeszeni są w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół wspierana i koordynowana jest przez Zarządy Gminne, Wojewódzkie i Regionalne oraz Zarząd Krajowy. Stowarzyszenie jest organizacją jednolitą, jednak wojewódzka organizacja może nosić nazwę własną, np. ZMW „Wici”. Zarząd Gminny może nosić nazwę własną „Rodło”, a koło w tej gminnej organizacji może nazywać się ZMW „Znicz”. Jest to wyraz dążeń działaczy ZMW do zachowania odrębności programowych, podkreślenia różnorodności regionalnej, oraz manifestowania autonomii organizacyjnej. Władze centralne Związku decydują o kształtowaniu ideologii Związku, określaniu głównych obszarów aktywności i strategicznych celów do jakich zmierzają działania ZMW, konstruowaniu składów osobowych władz związku i kontroli wewnątrzorganizacyjnej. Funkcję we władzach można sprawować między 18. a 35. rokiem życia.

HistoriaEdytuj

Związek Młodzieży Wiejskiej działał nieprzerwanie w latach 1928–1939. Od 1931 związany był ze Stronnictwem Ludowym. Prowadził działalność kulturalno-oświatową oraz wychowawczą, m.in. poprzez uniwersytety ludowe. W 1935 wielu działaczy związku weszło w skład władz naczelnych SL. Członkowie związku opracowali zasady agraryzmu, który stał się podstawą ideologii ZMW oraz SL. W sierpniu 1944 został reaktywowany pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W 1948 związek wszedł w skład Związku Młodzieży Polskiej, a na fali odwilży październikowej w 1957 ponownie się usamodzielnił. W 1976 wszedł w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, a od 3 grudnia 1980 organizacja ponownie działa samodzielnie.

Prezesi Zarządu Krajowego ZMWEdytuj

Cele ZwiązkuEdytuj

Zgodnie z § 3 statutu

 • umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej jej suwerenności i praworządności,
 • współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego,
 • wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowania prawa
 • realizacja interesów młodzieży wiejskiej
 • rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa
 • pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowo-technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu
 • propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych
 • działalność dobroczynną i charytatywno-opiekuńczą
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi
 • budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej

Sztandar ZMWEdytuj

Awers sztandaru ZMW – przedni płat: jest zielony, pośrodku znajduje się znak ZMW i napis Związek Młodzieży Wiejskiej oraz nazwa instancji. Rewers – odwrotny płat sztandaru ZMW: jest czerwony, pośrodku biały orzeł i napis „Razem młodzi przyjaciele”. Wykończenie brzegów sztandaru stanowią żółte frędzle, zwieńczenie drzewca stanowi stylizowany kłos.

Odznaczenia nadawane przez ZMWEdytuj

 • odznaczenie im. Ignacego Solarza (najwyższe odznaczenie Związku)
 • odznaczenie „Za zasługi dla ZMW”
 • odznaki honorowe: złota i zielona

Hymn ZwiązkuEdytuj

Tytuł: Do niebieskich pował

Autor: Stanisław Młodożeniec

 
Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi,

Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni...

Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata.

Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj