Droga wojewódzka nr 107

droga wojewódzka w Polsce, w woj. zachodniopomorskim; łączy Dziwnówek z Parłówkiem i drogą ekspresową S3

Droga wojewódzka nr 107 (DW107) – droga wojewódzka klasy GP[2] w woj. zachodniopomorskim o długości 24,8 km łącząca Dziwnówek z drogą krajową nr 3 w Parłówku. Droga przebiega przez powiat kamieński (gminy: Dziwnów, Kamień Pomorski i Wolin).

DW107
Początek drogi

Dziwnówek[1]

Koniec drogi

Parłówko[1]

Długość

24,8 km

Województwa

zachodniopomorskie

Zdjęcie
Obwodnica Kamienia Pomorskiego przy skręcie na Trzebiatów
Obwodnica Kamienia Pomorskiego przy skręcie na Trzebiatów
Droga w kierunku Dziwnówka w Kamieniu Pomorskim
Rondo w Kamieniu Pomorskim. Droga ma przebieg ze strony lewej na wprost
Droga w kierunku Parłówka w Dobropolu

20 listopada 2009 roku została podpisana umowa na budowę węzła Parłówko wraz z obwodnicą Troszyna i Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 107 z linią kolejową nr 401 zostało zastąpione projektowanym wiaduktem drogowym. Inwestorem był oddział GDDKiA w Szczecinie, a wykonawcą Budimex S.A. Na zrealizowanie kontraktu wykonawca miał 21 miesięcy od daty rozpoczęcia robót[3]. Wartość kontraktowa zadania wyniosła ponad 102 miliony złotych brutto.

Historia numeracji

edytuj

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych na temat kategorii oraz numeracji trasy w latach 1945–1952.
R 165 Reichsstraße Wald Dievenow (Dziwnówek)Cammin (Kamień Pomorski)Gr. Revenow (Rzewnowo)Reckow (Rekowo)Parlowkrug (Parłówko) do 1945  
?

droga główna / droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]

(Dziwnów) – Kamień PomorskiRekowoParłówko 1952–1986

• kategoria według materiałów źródłowych – niektóre wydania przedstawiają odcinek Kamień Pom. – Parłówko jako drogę główną
• w niektórych opracowaniach występuje Dziwnów bez sąsiedniego Dziwnówka oraz brak Parłówka
• nieznana numeracja

102

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

Dziwnówek – Wrzosowo – Kamień Pomorski 14 II 1986–2002/2003 nieznana dokładna data zmiany numeracji
107 Kamień Pomorski – Rzewnowo – Rekowo – Parłówko od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś

edytuj

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[6].

Do 13 marca 2021 r.

edytuj

We wcześniejszych latach droga wojewódzka nr 107 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku na oś:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
107 [a]

107
do 10 ton do 2015 Kamień Pomorski 103Parłówko 3[8][9][10]
  do 8 ton[11] do 2015 Dziwnówek – Kamień Pomorski
2015–2021 cała droga

Wybrane miejscowości leżące przy trasie 107

edytuj
 1. Wygląd znaku obowiązywał do końca 2000 roku[7]

Przypisy

edytuj
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2021-12-30].
 2. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą miejscowości Troszyn oraz miejscowości Ostromice [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny [dostęp 2022-04-22] (pol.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Rozdział 8
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 113 (...)
  2. Do dnia 31 grudnia 2000 r.:
  (...)
  2) dopuszcza się stosowanie znaków E-15a i E-15b o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej do oznakowania dróg, których zarządcą jest organ samorządu terytorialnego.

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 1999 r. nr 58, poz. 622)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 11. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

edytuj