Entalpia

termodynamiczna funkcja stanu

Entalpia (zawartość ciepła) – w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii, będąca też potencjałem termodynamicznym, oznaczana przez H, h[a],I lub χ, którą definiuje zależność:

gdzie: H – entalpia układu, Uenergia wewnętrzna układu, pciśnienie, Vobjętość

Z powyższego wzoru wynika sens fizyczny entalpii. Entalpia jest równa sumie:

 • energii wewnętrznej, czyli energii, jaka jest potrzebna do utworzenia układu, gdy jest on tworzony w otoczeniu próżni,
 • iloczynu pV, który jest równy pracy, jaką należy wykonać nad otoczeniem, by w danych warunkach uzyskać miejsce na układ[2].

Wszystkie wielkości definiujące entalpię są parametrami stanu, dlatego entalpia też jest funkcją stanu.

Nieskończenie małą zmianę entalpii określa wzór:

Dla procesów, zachodzących dla ciał stałych i cieczy pod niezbyt dużym ciśnieniem składniki pdV i Vdp są małe w porównaniu do dU i mogą być pominięte, wówczas zmiana entalpii jest równa zmianie energii wewnętrznej:

Entalpia jako zawartość ciepłaEdytuj

Z definicji entalpii i I zasady termodynamiki:

 

Gdy układ wykonuje wyłącznie pracę objętościową oraz gdy ciśnienie jest stałe, wówczas zmiana entalpii jest równa ciepłu dostarczonemu do układu:

 

Z tego, że entalpia jest funkcją stanu oraz powyższego wynika, że dla dowolnego procesu, w którym ciśnienie początkowe jest równe ciśnieniu końcowemu, ilość ciepła dostarczonego do układu jest równa zmianie entalpii:

 

Przemiany przebiegające przy stałym ciśnieniu są bardzo często spotykane w praktyce (np. kocioł parowy, przemiany fazowe, reakcje chemiczne), stąd entalpia jest bardzo często wykorzystywaną w obliczeniach funkcją stanu.

W termodynamice technicznej przydatne są wielkości termodynamiczne właściwe (odniesione do jednostki masy rozpatrywanego czynnika termodynamicznego). Wprowadza się więc entalpię właściwą:

 

Dla entalpii właściwej można zapisać wzór definicyjny w następującej postaci:

 

gdzie: u – energia wewnętrzna właściwa, vobjętość właściwa

Zależność entalpii od temperaturyEdytuj

Entalpia substancji zależy od jej temperatury. Przy stałym ciśnieniu Cp jest nazywana pojemnością cieplną

 

lub

 

gdzie: cpciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, m – masa substancji

Entalpia standardowaEdytuj

Entalpia standardowa to entalpia danej substancji w jej czystej postaci w ciśnieniu standardowym (tj. 1 bar) w danej temperaturze[3]. Zmianę entalpii standardowej oznacza się symbolem ΔHƟ. Oznaczając entalpie, jak i entalpie standardowe wprowadza się do symbolu entalpii oznaczenie przemiany ΔprzemH, gdzie przem oznacza przemianę, stosowany jest też zapis ΔHprzem.

Entalpie standardowe tworzenia 1 mola (zobacz Standardowe molowe ciepło tworzenia) substancji są podawane w tabelach własności fizycznych substancji. Przyjmuje się, że pierwiastki w ich podstawowym stanie w warunkach standardowych mają entalpię równą 0.

Przykłady entalpii standardowych tworzenia:

 • wodór cząsteczkowy (H
  2
  ): 0
 • wodór atomowy (H): +217,97 kJ/mol
 • tlen (O
  2
  ): 0
 • woda ciekła (H
  2
  O
  ): −285,83 kJ/mol
 • para wodna: −241,82 kJ/mol

Entalpia przemianEdytuj

Wybrane oznaczenia entalpii przemian
Przemiana Opis Oznaczenie
Przemiana fazowa faza a → faza b  
Rozpuszczanie substancja rozpuszczana → roztwór  
Reakcja chemiczna substraty → produkty  
Tworzenie (synteza związku z pierwiastków) pierwiastki → związek chemiczny  

InneEdytuj

Z definicji oraz wyrażenia na energię wewnętrzną dla procesów odwracalnych:

 

wynika:

 

Z zależności tej wynika:

  – związek z temperaturą
  – związek z objętością
  – związek z potencjałem chemicznym

gdzie: Uenergia wewnętrzna, pciśnienie, Vobjętość, Sentropia.

Entalpia gazów rzeczywistych i innych substancji zależy w sposób bardziej skomplikowany od temperatury, konieczne jest zastosowanie bardziej skomplikowanych zależności, uwzględniających m.in. ciśnienie. Szczególnie skomplikowane jest wyznaczenie entalpii stosowanej w technice pary wodnej (np. w kotłach i turbinach parowych, suszarniach, wymiennikach ciepła, sprężarkach i wentylatorach do gazów wilgotnych, silnikach cieplnych, zwłaszcza z wtryskiem wody bądź pary wodnej, sieci i węzłów ciepłowniczych i innych), gdyż jej parametry są oddalone w stosunkowo niewielkim stopniu od linii nasycenia i punktu krytycznego.

W termodynamice nie jest istotna wartość całkowitej entalpii, lecz jej przyrost lub spadek w danym procesie. Przyrost entalpii występuje w sprężarkach, natomiast spadek – w turbinach cieplnych.

Moc maszyny przepływowej (turbiny, sprężarki) obliczana jest jako iloczyn wewnętrznego spadku (bądź przyrostu) entalpii czynnika przepływowego i strumienia masy rozprężanego (lub sprężanego) czynnika.

Entalpia jako transformata Legendre’aEdytuj

Entalpia H(S,p) jest transformatą Legendre’a energii wewnętrznej U(S,V) po zmiennej V.

W równaniu:

 

V jest zmienną niezależną, a p zależną (funkcją objętości). Dokonując transformacji Legendre’a otrzymuje się nową funkcję H, w której p jest zmienną niezależną, a V zależną (funkcją ciśnienia), czyli:

 

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Małą literę stosuje się w ujęciu ogólnym, dużą dla wielkości molowej[1].

PrzypisyEdytuj

 1. Witold Tomassi, Helena Jankowska: Chemia fizyczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, s. 34. ISBN 83-204-0179-8.
 2. First Law of Thermodynamics.
 3. Peter Atkins, Chemia fizyczna, wyd. 1 (3 dodr.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 65, ISBN 978-83-01-13502-7.

BibliografiaEdytuj