Miedzichowski Park Krajobrazowy

Miedzichowski Park Krajobrazowypark krajobrazowy w województwie wielkopolskim. Objęty ochroną w 1986 jako fragment jednej z dwóch części Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, w ówczesnym województwie gorzowskim. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 2019 pod obecną nazwą i w obecnych granicach.

Miedzichowski Park Krajobrazowy
Ilustracja
Jezioro Głębokie w 2023 r.
park krajobrazowy
Państwo

 Polska

Województwo

 wielkopolskie

Położenie

Miedzichowo

Data utworzenia

25 kwietnia 1986 / 25 listopada 2019 (pod obecną nazwą)

Akt prawny

Uchwała nr XIII/256/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego

Powierzchnia

1432,28 ha

Położenie na mapie gminy Miedzichowo
Mapa konturowa gminy Miedzichowo, po lewej znajduje się punkt z opisem „Miedzichowski Park Krajobrazowy”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „Miedzichowski Park Krajobrazowy”
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa konturowa województwa wielkopolskiego, blisko lewej krawiędzi znajduje się punkt z opisem „Miedzichowski Park Krajobrazowy”
Położenie na mapie powiatu nowotomyskiego
Mapa konturowa powiatu nowotomyskiego, blisko lewej krawiędzi nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Miedzichowski Park Krajobrazowy”
Ziemia52°24′51,4″N 15°50′43,0″E/52,414278 15,845278

Celem parku jest ochrona i zachowanie wyraźnie wykształconego krajobrazu polodowcowego; zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk; zachowanie naturalnych, cennych ekosystemów wodnych i bagiennych; zachowanie cennych ekosystemów leśnych, łąkowych, murawowych oraz zaroślowych; utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu.

Park ma powierzchnię 1432,28 ha (14,3228 km²), co czyni go najmniejszym parkiem krajobrazowym w Polsce. Przylega do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż granicy z województwem lubuskim.

Podstawa prawna

edytuj
 • uchwała nr XIII/256/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego[1].

Walory kulturowe

edytuj

Na terenie Parku można odnaleźć liczne przykłady dawnej zabudowy olęderskiej, szczególnie w okolicach miejscowości Silna Nowa[2]. Pomiędzy jeziorami Proboszczowskim a Rybojadło, w miejscu zwanym Żelazną Bramą, znajdują się widoczne w terenie pozostałości grodziska kultury łużyckiej[3].

Formy ochrony przyrody

edytuj

Całość obszaru Parku wchodzi w skład obszarów Natura 2000: Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry[4] (obszar specjalnej ochrony ptaków) oraz Rynna Jezior Obrzańskich[5] (specjalny obszar ochrony siedlisk).

Na terenie Parku znajdują się dwa pomniki przyrody: dąb szypułkowy w pobliżu jeziora Trzy Tonie[6] oraz lipa drobnolistna na północ od jeziora Silna Duża[7]

Jezioro Silna Mała jest objęte ochroną jako użytek ekologiczny, chroniący ekosystem niewielkiego zbiornika wodnego, ze stanowiskiem m.in. bobrka trójlistkowego[8][9]. Drugi użytek ekologiczny „Śródleśne Bagno” o powierzchni 0,6 ha znajduje się na północny wschód od Jeziora Głębokiego[10]. Trzeci użytek ekologiczny „Podmokła łąka” o powierzchni ok. 1 ha leży przy wschodniej granicy Parku, na południe od miejscowości Leśny Folwark[11]. Postulowany w dokumentach planistycznych z zakresu ochrony przyrody użytek ekologiczny chroniący bór bagienny na torfowisku w sąsiedztwie jeziora Silna Duża do tej pory nie doczekał się utworzenia[9][12].

W obrębie Parku nie znajduje się żaden rezerwat przyrody. Bezpośrednio do granicy Parku przylega rezerwat przyrody Jezioro Wielkie[13] w województwie lubuskim, na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Flora i roślinność

edytuj

Przeważająca większość zbiorowisk leśnych Parku to lasy gospodarcze z przewagą sosny. Miejscami znajdują się w nich stanowiska widłaków: widłaka jałowcowatego, widłaka goździstego i widlicza spłaszczonego[9].

W obniżeniach terenu po dawnych jeziorach wykształciły się torfowiska, z charakterystycznymi roślinami takimi jak wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne[9]. Najczęściej występującym gatunkiem storczyka w parku jest kruszczyk szerokolistny[9].

Większość jezior w granicach Parku to zbiorniki płytkie i żyzne, w których obecne są zbiorowiska roślin o liściach pływających, przede wszystkim grążela żółtego (m.in. w jeziorze Trzy Tonie)[9].

Charakterystycznym elementem ornitofauny Parku są ptaki wodne – większość jezior Parku jest zajęta przez co najmniej 1 parę perkozów dwuczubych, częste są tez żerujące kormorany i czaple siwe[14].

Dane o bezkręgowcach Parku są fragmentaryczne. Występują tu liczne gatunki motyli dziennych, m.in. rojnik morfeusz, strzępotek perełkowiec, strzępotek glicerion, rusałka żałobnik, przeplatka atalia i modraszek amandus[14]. W borach sosnowych występuje kolorowo ubarwiony chrząszcz – bogatek ośmioplamkowy[14].

Na terenie Parku prawdopodobnie występuje gniewosz plamisty – pewne jest jego występowanie w Pszczewskim Parku Krajobrazowym po drugiej stronie granicy województwa[14], a na terenie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego również występują dogodne siedliska dla tego gatunku, zbliżone do tych wskazywanych z regionu[15].

Zagrożenia dla przyrody i krajobrazu

edytuj

Kluczowym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych Parku są zmiany klimatu: wieloletni deficyt opadów powoduje degradację i zanikanie siedlisk podmokłych, w szczególności torfowisk[9][12]. Zagrożeniem, szczególnie dla ptaków, jest drapieżnictwo obcych, inwazyjnych gatunków ssaków – wizona amerykańskiego i szopa pracza[12][16]. W Parku obserwuje się zwiększającą się presję ze strony obcych, inwazyjnych gatunków roślin, m.in. dębu czerwonego, robinii akacjowej, czeremchy amerykańskiej, tawliny jarzębolistnej i niecierpka gruczołowatego[9][12]. Zagrożeniem dla stanowisk widłaków jest gospodarka leśna – bez wyznaczania stref ochronnych wokół istniejących stanowisk, rośliny te zanikają w wyniku niszczenia i odsłaniania ściółki podczas prac leśnych[9].

Turystyka

edytuj

Miedzichowski Park Krajobrazowy stwarza dogodne warunki do uprawiania ekoturystyki ze względu na niską gęstość zaludnienia i duży udział lasów i jezior. Podczas planowania wycieczek rowerowych należy jednak mieć na uwadze, że piaszczyste drogi leśne bywają trudno przejezdne dla rowerów[2].

Szlaki piesze

edytuj

  niebieski szlak pieszy z Trzciela do Pszczewa (i dalej do Międzychodu) przecina Park na całej długości. Odcinek w obrębie Parku ma ok. 8 km. Początkowy odcinek szlaku (od tartaku w Jabłonce do okolic Jeziora Głębokiego) jest słabo wyznaczony w terenie i trudny do pokonania[2].

Szlaki rowerowe

edytuj

Przez Park przebiegają szlaki sieci szlaków rowerowych gminy Miedzichowo:

  „Piach po osie” lub „Miedzichowski Paryż-Dakar” – odcinek w Parku ma długość ok. 2 km.

  „Boczkiem, boczkiem” – odcinek w Parku ma długość ok. 2 km[2].

Przypisy

edytuj
 1. Uchwała nr XIII/256/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Miedzichowskiego Parku Krajobrazowego.
 2. a b c d Praca zbiorowa, Kierunek krajobraz. Miedzichowski Park Krajobrazowy, Błażej Wandtke, Mikołaj Kirschke (red.), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, 2022, ISBN 978-83-965009-5-3.
 3. Zespół grodzisk: łużyckie i wczesnośredniowieczne na pograniczu wielkopolsko-lubuskim [online], Narodowy Instytut Dziedzictwa [dostęp 2023-04-06].
 4. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Obszary NATURA 2000 – Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 5. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Obszar Natura 2000 – Rynna Jezior Obrzańskich [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 6. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Pomniki Przyrody [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 7. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Pomniki Przyrody [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 8. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Użytki Ekologiczne – Jezioro Silna Mała [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 9. a b c d e f g h i Krzysztof Świerkosz i inni, Operat ochrony szaty roślinnej Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2004.
 10. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Użytek Ekologiczny – Śródleśne Bagno [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 11. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Użytek Ekologiczny – Podmokła Łąka [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 12. a b c d UCHWAŁA NR XXXV/393/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego [online], Dziennik urzędowy województwa lubuskiego, 21 marca 2013 [dostęp 2023-04-06].
 13. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – Rezerwat Przyrody – Jezioro Wielkie [online], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [dostęp 2023-04-06].
 14. a b c d Grzegorz Gabryś i inni, Operat ochrony zwierząt Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2004.
 15. Mikołaj Kaczmarski, Tadeusz Mizera, Nowe dane o gniewoszu plamistym Coronella austriaca w Polsce Środkowo-Zachodniej (Wielkopolska), „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 74 (5), 2018, s. 365–373.
 16. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 [online], 28 marca 2014.