Schronisko dla nieletnich

Schronisko dla nieletnich – specjalna placówka opieki całkowitej realizująca funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego)

W Polsce

edytuj

W Polsce schroniska dla nieletnich podlegają ministrowi sprawiedliwości. Kierowane są tam osoby w wieku 13–21 lat, podejrzane o dokonanie czynu zabronionego, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniem w zakładzie poprawczym.

Istnieją dwa typy schronisk dla nieletnich: zwykłe oraz interwencyjne.

Do schroniska zwykłego może trafić nieletni, gdy:

 • zachodzi obawa ukrycia się nieletniego,
 • zatarcia śladów czynu karalnego przez nieletniego,
 • nie można ustalić tożsamości nieletniego,
 • orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym natrafia na niedające się usunąć przeszkody (jednak w tym przypadku nieletni może trafić do schroniska maksymalnie na okres 3 miesięcy).

Do schroniska interwencyjnego może trafić nieletni, gdy:

 • popełnił czyn karalny wymieniony w art. 10 § 2 Kodeksu karnego,
 • stwarza poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego.

Praca resocjalizacyjna odbywa się w szczególności przez nauczanie, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, przyuczenie do zawodu oraz organizację zajęć w internacie. Praca z nieletnim służy tu rozwijaniu jego zainteresowań i uzdolnień, wdrażaniu do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz umiejętnym organizowaniu czasu wolnego. Praca w schronisku interwencyjnym nastawiona jest na wyeliminowanie zachowań agresywnych.

Nazwa schroniska dla nieletnich Limit miejsc Dla
Schroniska zwykłe
Schronisko dla nieletnich w Głogowie 24 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Leszczach 50 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Konstantynowie Łódzkim 24 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Koronowie 20 dziewcząt
Schronisko dla nieletnich w Laskowcu 36 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Pobiedziskach (zamknięte) 45 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Pszczynie Łące 44 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Raciborzu 22 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Stawiszynie 50 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie Krzekowie 53 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Świdnicy 48 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Warszawie Falenicy 10 dziewcząt
Schronisko dla nieletnich w Warszawie Okęciu 40 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Zawierciu 20 dziewcząt
Schroniska interwencyjne
Schronisko dla nieletnich w Chojnicach 66 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Dominowie 54 chłopców
Schronisko dla nieletnich w Łańcucie 42 chłopców

Bibliografia

edytuj
 • Ustawa z dn. 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700)
 • Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969) (uchylona)
 • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dn. 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1889)
 • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dn. 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2017 r. poz. 487). [S.P.] (uchylone)
 • Zarządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc. (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 6, poz. 20)
 • Zarządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. o zniesieniu Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie
 • Piotr Chomczyński (2014) „Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 321.