Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

polskie wydawnictwo akademickie

Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w skrócie: Wydawnictwo Naukowe ChAT – jednostka organizacyjna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, której zadaniem jest w szczególności publikowanie prac autorstwa nauczycieli akademickich tej uczelni, w tym książek, oraz trzech czasopism naukowych: „Rocznik Teologiczny”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, „Studia z Teorii Wychowania[1][2].

Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej
w Warszawie
Skrót

WN ChAT

Status prawny

jednostka organizacyjna szkoły wyższej

Adres

ul. Władysława Broniewskiego 48, 01–771 Warszawa

Redaktor naczelny

Tadeusz J. Zieliński

Prefiks wydawcy (ISBN): 978-83-60273

HistoriaEdytuj

Wydawnictwo pierwotnie nosiło nazwę Wydawnictwo Literatury Religijnej. W roku 1971 przemianowano je na Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po 2004 przyjęło nazwę Wydawnictwo Naukowe ChAT[3].

W styczniu 2019 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieścił wydawnictwo w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacja monografii w WN ChAT powoduje uzyskanie 80 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej[4].

Redaktorem naczelnym wydawnictwa jest prof. Tadeusz J. Zieliński[5].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Marek Ambroży (red.), 50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2004)
 • Jan Anchimiuk, „Aniołów sądzić będziemy”. Elementy antropologii i angelologii w pierwszym liście św. Apostoła Pawła do Koryntian (1981)
 • Edward Bałakier, Sprawa Kościoła narodowego w Polsce XVI wieku (1962)
 • Edward Bałakier, Teologia moralna fundamentalna. Cz. 1 (1970)
 • Edward Bałakier, Sakramentologia starokatolicka (1980)[6]
 • Elżbieta Bednarz, Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego (2017)
 • Marian Bendza, Historia Kościoła prawosławnego Grecji (2017) ISBN 978-83-60273-39-5
 • Marian Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681 (1982)
 • Marian Bendza, Tendencje unijne względem Cerkwi Prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674–1686. Rozprawa habilitacyjna (1987)
 • Olgierd Benedyktowicz, Poradnictwo pastoralne w praktyce. Duszpasterstwo i psychoterapia (2002)
 • Witold Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić. Zarys ewangelickiej etyki teologicznej, wyd. 2 (1993)
 • Dawid Binemann-Zdanowicz, Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP (2020; współwydawca: Ośrodek Wydawniczy Augustana) ISBN 978-83-60273-58-6
 • Andrzej (Borkowski), Modlitwa w prawosławnej tradycji filokalicznej (2021) ISBN 978-83-60273-64-7
 • Jarosław Charkiewicz (red.), Uczelnia dialogu. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (2022) ISBN 978-83-60273-72-2
 • Elżbieta Czykwin, Metafory w naukach społecznych. Zasadność aplikacyjna (2021) ISBN 978-83-60273-69-2 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Woldemar Gastpary, Historia Kościoła. Okres starożytny (1967)
 • Woldemar Gastpary, Sprawa toruńska 1724 (1969)
 • Woldemar Gastpary, Historia Kościoła. Okres starożytny (1970)
 • Woldemar Gastpary, Historia Kościoła. Okres nowożytny (1972, 1979)
 • Woldemar Gastpary, Historia Kościoła. Okres średniowieczny (1973)
 • Woldemar Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII wieku do I wojny światowej (1977)
 • Woldemar Gastpary, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Cz. 1, 1914-1939 (1978)
 • Woldemar Gastpary, Historia Kościoła w Polsce (1979)
 • Woldemar Gastpary, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Cz. 2, 1939-1945 (1981)[7]
 • Jerzy Gryniakow, Duszpasterstwo ewangelickie (1980)
 • Jerzy Gryniakow, Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od traktatu warszawskiego 1767/68 do II wojny światowej (1972)
 • Marcin Hintz, Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne (2007)
 • Marcin Hintz, Michał Hucał, Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna (2018)
 • Marcin Hintz, Michał Hucał (red.) Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce (2018)
 • Marcin Hintz, Tadeusz J. Zieliński (red.), Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny (2010)
 • Barbara Imiołczyk, Joanna Troszczyńska-Reyman, Tadeusz J. Zieliński (red.), Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego (2022) ISBN 978-83-60273-67-8
 • Jarosław Kadylak, Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji (1990)
 • Karol Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych (2007)
 • Karol Karski, Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności (2001)
 • Karol Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o kościołach i wspólnotach chrześcijańskich (wyd. 2, 2003)
 • Andrzej P. Kluczyński, Książę pokoju (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu (2012)
 • Andrzej P. Kluczyński, Zbawienie Izraela w Księgach Aggeusza i Zachariasza 1–8 (2021) ISBN 978-83-60273-65-4 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Jakub (Kostiuczuk), Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego (2020, wyd. 2) ISBN 978-83-60273-55-5
 • Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední, Jiří Studený, Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie (2019) ISBN 978-83-60273-51-7
 • Rościsław Kozłowski, Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa (1990)
 • Rościsław Kozłowski, Rosyjska eklezjologia prawosławna w XIX-XX wieku (1988)
 • Rościsław Kozłowski, Teologia moralna. Zarys prawosławnej nauki o moralności chrześcijańskiej (2011)
 • Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dr. Jana Szerudy (1959)
 • Urs Küry, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, tłum. i oprac. nauk. pod kier. Wiktora Wysoczańskiego (1996)
 • Stefan Tomasz Kwiatkowski, Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne (2018)
 • Mikołaj Lenczewski, Studium teologii prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1925–1939 (1992)
 • Rafał M. Leszczyński, Główne problemy i kierunki w filozofii (2010)
 • Rafał M. Leszczyński, Ewa Jóźwiak (red.), Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator, (2020) ISBN 978-83-60273-60-9
 • Rafał M. Leszczyński, Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w »Żywocie człowieka poczciwego« (2020) ISBN 978-83-60273-59-3
 • Marcin Luter, O niewolnej woli, przekł. z łac. dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Wiktor Niemczyk (1979)
 • Zachariasz Łyko, Elementy psychologii ogólnej (1989)
 • Zachariasz Łyko, Zarys filozofii chrześcijańskiej (1995)
 • Janusz T. Maciuszko, Ewangelicka postyllografia polska XVI-XVIII wieku (1987)
 • Janusz T. Maciuszko, Konfederacja warszawska 1573 roku (1984)
 • Janusz T. Maciuszko, Mikołaj Rej - zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. (2002)
 • Janusz T. Maciuszko, Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji (1986)
 • Janusz T. Maciuszko, Wprowadzenie do nauk o religii (1992)
 • Tomasz Dariusz Mames, Eucharystia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (2022) ISBN 978-83-60273-66-1
 • Bogusław Milerski (red.), Elementy pedagogiki religijnej (1998)
 • Bogusław Milerski, Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim (1998)
 • Bogusław Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii (2011)
 • Jan Bogusław Niemczyk, Kompendium wstępu do Starego Testamentu (1973)
 • Jan Bogusław Niemczyk, Alfred Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych w zarysie (1978)
 • Wiktor Niemczyk, Filozofia religii. Skrypt do użytku studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na podstawie prac Bruchna i innych (1964).
 • Wiktor Niemczyk, Historia dogmatów. T. 1 (1966)
 • Wiktor Niemczyk, Dogmatyka ewangelicka. Cz. 1, Prolegomena (1967)
 • Wiktor Niemczyk, Historia religii (oprac. Jan Bogusław Niemczyk, Janusz Tadeusz Maciuszko, 1986)
 • Wiktor Niemczyk, Filozofia religii (oprac. Jan Bogusław Niemczyk, Janusz T. Maciuszko, 1987)
 • Renata Nowakowska-Siuta, O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej (2021) ISBN 978-83-60273-62-3
 • Renata Nowakowska-Siuta, Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne implikacje (2018)
 • Renata Nowakowska-Siuta, Tadeusz Jacek Zieliński (red.), Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej (2019) ISBN 978-83-60273-52-4
 • Jerzy Ostapczuk, Cerkiewnosłowiański przekład liturgiczny perykop okresu paschalnego i święta pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich (2010)
 • Jerzy Ostapczuk, Język grecki Nowego Testamentu Cz. I (2006)
 • Jerzy Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z ewangelii Mateusza w cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich (2013)
 • Jerzy Pańkowski, Nie zaniedbuj w sobie daru łaski… Rozważania o kapłaństwie (2016)
 • Jerzy Pańkowski, Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym (2018)
 • Jerzy Pańkowski, Misterium metanoi i spowiedzi (2020) ISBN 978-83-60273-54-8
 • Jerzy Pańkowski, Teologia kerygmatu (2012)
 • Jerzy Pańkowski, W poszukiwaniu Zbawienia. Bogactwo i piękno życia duchowego w ascetyczno-teologicznej myśli św. Ignacego Branczaninowa (2006)
 • Agnieszka Piejka, Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne (2017)
 • Danuta Piekut-Brodzka (red.), Rodzina. Dziecko (2012)
 • Marek Piotrowski, Requiem dla gimnazjów. Wygasić MEN, powołać KEN (2021) ISBN 978-83-60273-70-8 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Rafał Prostak, Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół–państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów (2020) ISBN 978-83-60273-61-6
 • Borys Przedpełski, Odśrodkowe tendencje reformistyczne Kościoła Rzymskokatolickiego krajów języka niemieckiego w XVIII i XIX wieku (2013)
 • Maksymilian Rode, O Kościele Jezusa Chrystusa (1961)
 • Maksymilian Rode, Myśl filozoficzna starożytności i średniowiecza (1969)
 • Maksymilian Rode, Myśl filozoficzna nowożytności i współczesności (1971)
 • Maksymilian Rode, Zarys rozwoju myśli społecznej. Fragmenty (1971)
 • Maksymilian Rode, Ideologia społeczna Nowego Testamentu. T. 1, Idee polityczne i gospodarcze (1975)
 • Maksymilian Rode, Ideologia społeczna Nowego Testamentu. T. 2, Idee społeczne (1976)
 • Maksymilian Rode, Ideologia społeczna Nowego Testamentu. T. 3, Instytucje społeczne, złote myśli społeczne, konkordancja (1978)
 • Maksymilian Rode, Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. T. 1, Prastarożytność (1979)
 • Maksymilian Rode, Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. 2, Starożytność (1980)
 • Maksymilian Rode, Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. T. 3, Średniowiecze i Nowożytność (1982)
 • Maksymilian Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej (1982, 1984)
 • Maksymilian Rode, Ideologia społeczna Nowego Testamentu (1986)[8]
 • Gerhard Sauter, Być człowiekiem – człowiekiem pozostać. Zarys antropologii teologicznej (2005)
 • Gerhard Sauter, Żywa nadzieja. Główne cechy chrześcijańskiego dyskursu o przyszłości (1999)
 • Jakub Slawik, Deuteroizajaszowy sługa JHWH. Studium egzegetyczne (2021) ISBN 978-83-60273-56-2
 • Jakub Slawik, Egzegeza Starego Testamentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych (2004)
 • Jakub Slawik, Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu Księgi Hioba oraz mów Hioba (2010)
 • Jerzy Sojka, Stawanie się wspólnotą. Wieczerza Pańska jako »nota ecclesiae« w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej (2021, ISBN 978-83-60273-57-9)
 • Jerzy Sojka, Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody” (2016, ISBN 978-83-60273-37-1)
 • Jan Szeruda, Amos. Prorok i proroctwo (1960).
 • Alfred Tschirschnitz, Kult Baala i Aszery w tekstach Starego Testamentu. Studium historyczno-teologiczne (2009)
 • Alfred Tschirschnitz, Kalina Wojciechowska, Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie (1996)
 • Manfred Uglorz, Introdukcja do Nowego Testamentu (1994)
 • Manfred Uglorz, Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana (1988)
 • Manfred Uglorz, Od samoświadomości do świadectwa wiary. Wprowadzenie do dogmatyki ewangelickiej (1995)
 • Manfred Uglorz, Teologia zwiastowania i czynów Jezusa (1999)
 • Marek Jerzy Uglorz, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków (2009)
 • Anna Walczak, Pomiędzy rolą przypisaną i realizowaną. Portret z rodzin wielkomiejskich (2021) ISBN 978-83-60273-68-5 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Bogusław Widła, Teologia antropologiczna Starego Testamentu (2004)
 • Szczepan Włodarski, Zarys dziejów papiestwa (1961)
 • Szczepan Włodarski, Kulisy nieomylności (1962)
 • Szczepan Włodarski, Idea nieomylności Kościoła w eklezjologii patrystycznej (1963)
 • Szczepan Włodarski, Patrologia (1963)
 • Szczepan Włodarski, Historia papiestwa t. l (do 1073 r.) (1964)
 • Szczepan Włodarski, Historia Kościoła Polskokatolickiego t. l (do 1946 r.) (1964)
 • Szczepan Włodarski, Teologia systematyczna starokatolicka. Chrystologia (1968)
 • Szczepan Włodarski, Teologia systematyczna starokatolicka. Cz. II: O łasce i usprawiedliwieniu (1970)
 • Szczepan Włodarski, Prymat w Kościele. Starokatolickie studium biblijno-historyczne (1971)[9][10]
 • Tadeusz Wojak, Ustawy kościelne w Prusach Książęcych w XVI wieku (1993)
 • Kalina Wojciechowska, Wsiewołod Konach (red.), Ku Słowu, Ku Kościołowi, ku Światu, ku Słowu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin (2013)
 • Kalina Wojciechowska, Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji w ewangelii Marka (2003)
 • Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba (2018)
 • Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (2020) ISBN 978-83-60273-53-1
 • Włodzimierz Wołosiuk, Śpiew wiary i miłości. Twórczość sakralno-muzyczna ks. Piotra Gutkiewicza (2021) ISBN 978-83-60273-63-0
 • Włodzimierz Wołosiuk, Wschodniosłowiańskie pieśni religijne. Ich geneza, struktura i zarys rozwoju (2013)
 • Włodzimierz Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (2005)
 • Włodzimierz Wołosiuk, Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane (2017)
 • Wiktor Wysoczański, Michał Pietrzak, Prawo kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce (1997)
 • Tadeusz J. Zieliński (red.), Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej (2009)
 • Tadeusz J. Zieliński (red.), Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym (2012)
 • Tadeusz J. Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej (2013)
 • Tadeusz J. Zieliński, Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii (2002)
 • Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego (2016)[11]
 • Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał (red.), Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych (2019) ISBN 978-83-60273-49-4
 • Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał (red.), Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego (2016) ISBN 978-83-60273-38-8
 • Aleksy Znosko, Prawosławne prawo kościelne. Cz. 1 (1973)
 • Aleksy Znosko, Prawosławne prawo kościelne. Cz. 2 (Zagadnienia wybrane) (1975)

PrzypisyEdytuj

 1. Witamy na stronach Wydawnictwa Naukowego ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2016-10-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-22)].
 2. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nowym czasopismem ChAT. 25 lutego 2019. [dostęp 2019-03-06].
 3. Marian Bendza, Rocznik Teologiczny, [w:] 50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, WN ChAT, Warszawa 2004, s. 133.
 4. Wydawnictwo Naukowe ChAT na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych. chat.edu.pl. [dostęp 2019-02-02].
 5. Wydawnictwo Naukowe ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-02-02].
 6. Bałakier, Edward (1919-1994).. bn.org.pl. [dostęp 2016-12-07].
 7. Gastpary, Woldemar. bn.org.pl. [dostęp 2016-11-03].
 8. Rode, Maksymilian (1911-1999).. bn.org.pl. [dostęp 2016-11-03].
 9. Włodarski Szczepan. katalog.chat.edu.pl. [dostęp 2016-11-05].
 10. Włodarski Szczepan (1918-1996). polskokatolicki.pl. [dostęp 2016-11-05].
 11. Nasza oferta. chat.edu.pl. [dostęp 2016-10-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-02)].