Czas własnyczas wskazywany przez zegar poruszający się wraz z ciałem. Czas własny pomnożony przez prędkość światła jest równy długości linii świata ciała pomiędzy zdarzeniem włączenia zegara a jakimś zdarzeniem późniejszym. Linia świata jest krzywą, jaką kreśli w 4-wymiarowej czasoprzestrzeni poruszające się ciało. Ponieważ długość krzywej mierzona między dowolnymi punktami w czasoprzestrzeni jest niezmiennikiem przekształceń Lorentza (dokładniej: jest wielkością geometryczną czasoprzestrzeni generowanej przez grupę przekształceń Lorentza), to i czas własny jest niezmiennikiem.

(1) Pionowy odcinek reprezentuje czas jaki minął pomiędzy dwoma zdarzeniami czasoprzestrzennymi i mierzony przez obserwatora w układzie inercjalnym. (2) Czerwona krzywa między punktami i – to trajektoria w czasoprzestrzeni (linia świata) układu nieinercjalnego; jej tzw. pseudodługość jest wielkością niezmienniczą (skalarną) równa czasowi własnemu , mierzonemu zegarem poruszającym się, pomnożonemu przez prędkość światła Czas własny jest mniejszy niż czas t – mimo że długość krzywej w przestrzeni euklidesowej byłaby większa niż odcinek pionowy czasu t, to w przestrzeni Minkowskiego jest inaczej – bo jest to przestrzeń nieeuklidesowa.

(Dokładniej: grupa transformacji Lorentza generuje geometrię 4-wymiarową – wg ujęcia geometrii przez program erlangeński Kleina).

Pojęcie czasu własnego wprowadza szczególna teoria względności oraz ogólna teoria względności.

Związek między czasem własnym a czasem edytuj

Jeżeli cząstka porusza się ruchem dowolnie zmiennym, to upływ czasu własnego   będzie różnił się od upływu czasu   jaki zostanie zmierzony zegarami w układzie spoczynkowym, oddzielającym dwa zdarzenia   na linii świata cząstki (patrz rysunek).

Znajdziemy związek między tymi czasami.

Opis ruchu w układzie spoczynkowym edytuj

Niech cząstka porusza się w czasoprzestrzeni po trajektorii, którą w układzie nieruchomym opisuje wektor styczny

 

Dwu punktom krzywej

 

oraz

 

związanym z upływem czasu   odpowiada różniczkowe przemieszczenie się cząstki w czasoprzestrzeni  (zwane interwałem czasoprzestrzennym), takie że

 

Opis ruchu w układzie poruszającym się edytuj

W szczególnej teorii względności postuluje się, że interwał jest niezmiennikiem, tj. jest wielkością geometryczną, a więc niezależną od tego w jakim układzie współrzędnych się ją wyraża. Dlatego w układzie poruszającym się interwał ten jest taki sam; wyraża go wzór

 

przy czym   – upływ czasu w układzie poruszającym się, oraz

 

gdyż cząstka spoczywa w swoim układzie. Stąd dostaniemy

 

Ostatni wzór oznacza, że:

Różniczkowy upływ czasu własnego   danego ciała mnożony przez prędkość światła jest równy długości różniczkowej   linii świata tego ciała, kreślonej w czasoprzestrzeni.

Tym samym różniczka

 

jest również niezmiennikiem relatywistycznym podobnie jak interwał  

Związek między różniczkami czasu   a   edytuj

Podstawiając do wzoru   wyrażenie na interwał   wyrażony przez współrzędne w układzie spoczywającym

 

otrzymamy

 

Wyciągając   przed nawias otrzymamy:

 

czyli

 

Ponieważ prędkość ciała jest zawsze mniejsza niż   to z powyższego wzoru wynika, iż:

Różniczkowy upływ czasu własnego   mierzony zegarem poruszającym się z ciałem podczas infinitezymalnego przemieszczenia się ciała w czasoprzestrzeni   jest zawsze mniejszy niż różniczkowy upływ czasu   mierzony w układzie spoczywającym, rejestrującym to przemieszczenie się ciała.

Związek między czasem   a   edytuj

Całkowity czas własny, jaki upłynął pomiędzy zdarzeniami   i   obliczy się jako całkę

 

gdzie   – wskazania zegarów spoczywających, gdy zaszły zdarzenia   i  

Ostatecznie mamy wyrażenie na związek między upływem czasu   w układzie poruszającym się:

 

gdzie:

 czynnik Lorentza zależny od chwilowej prędkości układu poruszającego się.

Ponieważ   jest zawsze mniejsze lub równe jedności, to:

Czas własny, upływający między dwoma zdarzeniami na linii świata danego ciała, jest zawsze mniejszy niż czas upływający między tymi dwoma zdarzeniami, zmierzony w układzie spoczywającym.

Gdy prędkość ciała poruszającego się jest stała, to   i otrzymamy prosty wzór na dylatację czasu w przypadku ruchu jednostajnego:

 

Czas własny w ogólnej teorii względności edytuj

Czas własny w ogólnej teorii względności definiuje się następująco: niech dana będzie rozmaitość pseudoriemannowska w której zdefiniowano lokalny układ współrzędnych krzywoliniowych   wyposażona w tensor metryczny   Cząstka porusza się po krzywej danej równanie parametrycznym   Zależność czasu własnego   między włączeniem zegara własnego cząstki, a dowolnym zdarzeniami późniejszym wzdłuż linii świata   cząstki określa interwał

 

Wyrażenie to jest niezmiennicze ze względu na zmianę układu współrzędnych. W płaskiej czasoprzestrzeni wyrażenie to redukuje się do wzoru podanego wyżej.

W układzie cząstki mamy 4-wektory położeń cząstki w chwilach   oraz   odpowiednio   oraz  

Stąd otrzymamy

 

Wyrażenie to uogólnia wcześniej podany wzór na związek między czasem własnym a różniczką współrzędnej czasowej   w układzie poruszającym się.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • L.D. Landau, E.M. Lifszyc: Teoria pola, Warszawa: PWN, 2009.