Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej[1].

Historia InstytutuEdytuj

Sekcja historyczna w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej została powołana do życia wraz z utworzeniem Wydziału Humanistycznego w 1952 r. Zorganizowano wówczas trzy katedry historyczne: Katedrę Historii Powszechnej (z dwoma Zakładami: Historii Starożytnej i Historii Średniowiecznej), Katedrę Historii Polski oraz Katedrę Historii ZSRR. Ich kadrę stanowili pozyskani z Krakowa, Poznania i Wrocławia profesorowie i docenci, m.in. Józef Garbacik, Kazimierz Myśliński, Eugeniusz Konik, Janusz Deresiewicz. Studia w roku akademickim 1952/1953 podjęło 65 studentów, na dwu pierwszych latach studiów.

Kolejną reorganizację przeprowadzono w 1958 r., gdy to powstał Zespół Katedr Historycznych z sześcioma Katedrami. W 1970 r. utworzono Instytut Historii, w skład którego weszło także 6 Zakładów. Dalszy rozwój organizacyjny doprowadził do obecnego stanu – 14 Zakładów. W ubiegłych latach w Instytucie pracowali wybitni profesorowie: Adam Kersten, Tadeusz Łoposzko, Stanisław Tworek, Tadeusz Mencel, Juliusz Willaume, Henryk Zins, Tadeusz Radzik[2].

Działalność naukowaEdytuj

Od początku działalności pracownicy Instytutu rozwijali szerokie badania naukowe, dotyczące zarówno dziejów powszechnych jak i dziejów Polski. Badania dziejów powszechnych prowadzone są nad okresem republiki rzymskiej i wczesnego cesarstwa, następnie dziejami Europy Środkowej w średniowieczu (Czechy i Cesarstwo Niemieckie), stosunkami Polski z różnymi krajami europejskimi w czasach nowożytnych (zwłaszcza z Francją i Rumunią).

W zakresie badań dziejów Polski znajdują się problemy przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych w różnych epokach historycznych, dzieje polityczne oraz kształtowanie się elit. Od wielu lat rozwijane są badania wychodźstwa polskiego oraz dziejów Polaków w Europie i Świecie w XIX i XX w. Szczególną uwagę od wielu lat poświęca się badaniu pogranicza polsko-ruskiego (problemy przemian gospodarczych, społecznych, ustrojowych, politycznych i kulturalnych) od średniowiecza do współczesności. Badane są też dzieje regionu lubelskiego zwanego Lubelszczyzną, w różnych epokach historycznych. Prowadzone są też badania z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, heraldyki, sfragistyki, epigrafiki), zwłaszcza badania kancelarii, a także z metodologii historii (polska myśl metodologiczna, narracja historyczna) oraz z dydaktyki historii.

Instytut od 1956 roku prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową, dotyczącą wymiany naukowej i wspólnych przedsięwzięć badawczych z Uniwersytetami we Lwowie i Łucku (Ukraina), Ołomuńcu (Czechy), Debreczynie (Węgry), Mińsku (Białoruś) oraz z Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Od 2001 roku pracownicy Instytutu prowadzą prace archiwalne w Instytucie Literackim w Maisons Laffitte. Utrzymują też ciągłe kontakty ze środowiskami naukowymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Austrii, Czechach, Estonii, Szwajcarii i Rumunii.

Struktura organizacyjnaEdytuj

W ramach Instytutu Historii funkcjonuje 14 zakładów (stan na styczeń 2014)[3]:

 • Zakład Historii Starożytnej - kierownik: dr hab. Dariusz Słapek
 • Zakład Historii Polski Średniowiecznej - kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
 • Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej - kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
 • Zakład Historii XVI-XVIII wieku - kierownik: prof. dr hab. Henryk Gmiterek
 • Zakład Historii Polski XIX wieku - kierownik: prof. dr hab. Jan Lewandowski
 • Zakład Historii Powszechnej XIX wieku - kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Willaume
 • Zakład Historii Najnowszej - kierownik: dr hab. Robert Litwiński, profesor nadzwyczajny UMCS
 • Zakład Historii Społecznej XX wieku - kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski
 • Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej - kierownik: prof. dr hab. Marek Mądzik
 • Zakład Historii Gospodarczej - kierownik: dr hab. Grzegorz Jawor, profesor nadzwyczajny UMCS
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii - p.o. kuratora: dr Katarzyna Madejska
 • Zakład Metodologii Historii - kierownik: prof. dr hab. Jan Pomorski
 • Zakład Archiwistyki - kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Skupieński
 • Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego - kierownik: dr hab. Andrzej Stępnik, profesor nadzwyczajny UMCS

WładzeEdytuj

W roku akademickim 2013-2014 następujące funkcje sprawują[4]:

 • Dyrektor: dr hab. Dariusz Słapek
 • Zastępca dyrektora: dr hab. Grzegorz Jawor, prof. nadzwyczajny UMCS
 • Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Dariusz Słapek
 • Sekretarz Rady Naukowej: dr Jerzy Ternes
 • Kierownik Studiów doktoranckich: dr hab. Małgorzata Nossowska
 • Pełnomocnik ds. jakości kształcenia: dr Dariusz Tarasiuk
 • Koordynator funkcjonowania kół naukowych: dr Marek Sioma
 • Pełnomocnik ds. współpracy z Działem Informacji i Promocji UMCS: dr Agnieszka Kidzińska
 • Koordynator programów międzynarodowych (Erasmus) - dr hab. Piotr Bednarz
 • Komisja programowa: Prof. Małgorzata Willaume, Prof. Krzysztof Skupieński, Prof. Grzegorz Jawor, Prof. Robert Litwiński, Prof. Andrzej Pleszczyński, dr hab. Mariusz Korzeniowski, dr hab. Marek Woźniak, dr hab. Dariusz Słapek, dr Mariusz Ausz, Sylwia Szyc - doktorantka, Katarzyna Brzyska - studentka.
 • Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia: Prof. Grzegorz Jawor, dr hab. Mariusz Korzeniowski, dr Dariusz Tarasiuk, dr Joanna Więcławska -Bugajska, dr Katarzyna Madejska, dr Mirosław Szumiło.
 • Zespół zadaniowy do przygotowania opisu obowiązujących w Instytucie Historii procedur jakości kształcenia: dr Dariusz Wróbel, dr Katarzyna Madejska, dr Mirosław Szumiło

PeriodykiEdytuj

Instytut Historii wydaje własne czasopismo naukowe "Res Historica" ukazujące się w formie półrocznika. Na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Res Historica" uzyskała 10 punktów.

Prof. dr hab. Małgorzata Willaume jest także redaktorem naczelnym sekcji historycznej (sectio F.) wydawanego przez uczelnię czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska[5].

PrzypisyEdytuj

 1. Witryna internetowa Instytutu Historii UMCS dostęp dnia 20.01.2014 r.
 2. Witryna internetowa Instytutu Historii UMCS dostęp dnia 20.01.2014 r.
 3. Witryna internetowa Instytutu Historii UMCS dostęp dnia 20.01.2014 r.
 4. Witryna internetowa Instytutu Historii UMCS dostęp dnia 21.01.2014 r.
 5. Profil osobowy na stronie UMCS dostęp dnia 21.01.2014 r.