Ułaskawienie – indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego.

W ustawodawstwie krajowym Edytuj

Polska Edytuj

Historia Edytuj

I Rzeczpospolita Edytuj

W okresie I Rzeczypospolitej uprawnieniem zbliżonym do prawa łaski dysponował sąd sejmowy sprawowany przez Izbę Poselską. Mógł odwołać wyrok innych sądów szlacheckich nie tylko z powodów proceduralnych, ale też, jeśli uznał go za niesłuszny lub nazbyt surowy. Król nie miał wpływu na tę instytucję, co było praktyką odmienną od większości ówczesnych monarchii europejskich[1].

Konstytucja 3 maja w rozdziale VII głosiła „Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być powinna, mieć będzie ius agratiandi [prawo łaski] na śmierć wskazanych, prócz in criminibus status [zbrodni stanu]”[2].

Okres zaborów i Księstwo Warszawskie Edytuj
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego stanowiła w art. 78 „Ius agratiandi służy królowi: on tylko może darować lub zwolnić karę”[3]. Podobnie stanowiła Konstytucja Królestwa Polskiego w art. 43[4].

II Rzeczpospolita Edytuj

Konstytucja marcowa w art. 47 ust. 1 stanowiła, że „prawo darowania i złagodzenia kary, oraz darowania skutków zasądzenia karno-sądowego w poszczególnych wypadkach – przysługuje Prezydentowi Rzeczypospolitej”[5]. Konstytucja kwietniowa w art. 13 ust. 2 lit. j zaliczała stosowanie prawa łaski do prerogatyw Prezydenta[6].

Prawo łaski stosował także Prezydent RP na uchodźstwie, np. wobec ppor. Mariana Brzezińskiego, skazanego podczas II wojny światowej wyrokiem wojskowego sądu polowego[7].

PRL Edytuj
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawem tym dysponowała Rada Państwa na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 10 Konstytucji PRL[8].

III Rzeczpospolita Edytuj

Stan prawny Edytuj

W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje na podstawie art. 139 Konstytucji Prezydent RP – jest ono jednak aktem bezskutecznym wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu, orzeczeń trybunałów międzynarodowych, a także rozstrzygnięć w sprawach cywilnoprawnych. Poza tym Konstytucja nie zawiera żadnych szczegółowych zasad stosowania prawa łaski, zatem prezydent dysponuje pełną swobodą decydowania o kryteriach zastosowania tego prawa, a akty łaski mają charakter dyskrecjonalny. Głowa państwa nie ma zatem obowiązku uzasadnienia aktu łaski, a on sam dla swojej ważności nie wymaga nawet zgody osoby ułaskawionej. Stosowanie prawa łaski nie może być kontrolowane przez żaden organ państwowy, a decyzja o jego zastosowaniu jest niezaskarżalna. Prezydent, stosując prawo łaski, nie jest też związany dyrektywami ustawowymi zawartymi w Kodeksie postępowania karnego (art. 563), gdyż o zastosowaniu konstytucyjnie przyznanej kompetencji nie mogą decydować przepisy niższej rangi. Art. 139 Konstytucji stanowi bowiem podstawę prawną bezpośredniego stosowania prawa łaski i nie przewiduje delegacji upoważniającej do szczegółowego uregulowania tej kwestii w ustawie, jak ma to miejsce w wypadku niektórych innych kompetencji prezydenta, np. w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (art. 134 ust. 6 Konstytucji)[9].

W 2017 Sąd Najwyższy orzekł, że prawo łaski jako uprawnienie Prezydenta może być stosowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu, a jego zastosowanie przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych[10][11]. W 2018 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski może być stosowane wobec osób nieskazanych prawomocnym wyrokiem[12].

Warunkiem rozpatrzenia przez prezydenta prośby o ułaskawienie jest poparcie jej przez sąd lub prokuratora generalnego (chyba że za skazanym specjalnie wstawia się sam prezydent). O ułaskawienie może wnioskować nie tylko skazany, ale także jego bliscy. Jeżeli w sprawie, w której została wniesiona prośba o ułaskawienie, orzekał oprócz sądu I instancji również sąd odwoławczy, wówczas warunkiem jej rozpatrzenia przez prezydenta jest pozytywne zaopiniowanie przez chociaż jeden z dwóch sądów orzekających. Rozpoznając prośbę o ułaskawianie sąd bierze pod uwagę m.in. zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.

Aktem łaski władzy ustawodawczej jest amnestia.

Statystyki Edytuj
 1. Lech Wałęsa ułaskawił 3454 osoby; odmówił ułaskawienia 384 osobom.
 2. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił 3295 osób; odmówił ułaskawienia 795 osobom (I kadencja).
 3. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił 993 osoby; odmówił ułaskawienia 1317 osobom (II kadencja).
 4. Lech Kaczyński ułaskawił 201 osób; odmówił ułaskawienia 913 osobom.
 5. Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób; odmówił ułaskawienia 1546 osobom.
 6. Andrzej Duda (do 17.06.2020) ułaskawił 93 osoby[13]; odmówił ułaskawienia 502 osobom[14].

     Ułaskawienia podpisane      Odmowy ułaskawienia

Najbardziej znane akty ułaskawień Edytuj

Francja Edytuj

We Francji prawem łaski dysponuje Prezydent Republiki, który może częściowo albo całkowicie uwolnić skazanego od kary. Nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji o ułaskawieniu bądź odmowie ułaskawienia skazanego[22].

Indie Edytuj

W Indiach prawem łaski na szczeblu federalnym (Unii) dysponuje Prezydent Indii (art. 72 Konstytucji Indii), a na szczeblu stanowym – gubernatorzy (art. 161 Konstytucji)[23].

Prezydent jest uprawniony do stosowania prawa łaski, odroczenia, warunkowego zawieszenia lub zmniejszenia wymiaru kary albo zawieszenia wykonania, złagodzenia lub zamiany wyroku osoby skazanej za jakiekolwiek przestępstwo:

 1. we wszystkich przypadkach, w których orzekł karę i wydał wyrok Sąd Wojenny;
 2. we wszystkich przypadkach, w których orzeczono karę lub wydano wyrok za naruszenie jakiejkolwiek ustawy dotyczącej materii, która pozostaje w zakresie władzy wykonawczej Unii;
 3. we wszystkich przypadkach, w których orzeczono karę śmierci[23].

Gubernator jest uprawniony do stosowania prawa łaski, odroczenia, warunkowego zawieszenia lub zmniejszania wymiaru kary albo zawieszenia wykonania, złagodzenia lub zamiany wyroku osoby skazanej za jakiekolwiek przestępstwo będące w jurysdykcji stanu (art. 161 i 162 Konstytucji)[23].

Stany Zjednoczone Edytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest upoważniony przez Konstytucję do stosowania prawa łaski w sprawach o przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonym, z wyłączeniem spraw wszczętych wskutek postawienia w stan oskarżenia w procedurze impeachmentu[24][25].

W roku 1886 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie Ex parte Garland(inne języki) orzekł, że „uprawnienie [prezydenta] do stosowania prawa łaski (…) jest nieograniczone, z wyjątkiem spraw w procedurze impeachmentu” oraz, że „obejmuje ono każde przestępstwo [federalne] znane prawu i może być wykonane w dowolnym czasie po jego popełnieniu, zarówno przed wszczęciem postępowania, w trakcie jego trwania, jak i po skazaniu i wydaniu wyroku”, a „uprawnienie to nie podlega kontroli legislacyjnej”[25][26].

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Juliusz Bardach: Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: LexisNexis, 2009, s. 265–266.
 2. Ustawa rządowa czyli Konstytucya 3 maja 1791 - Wikiźródła, wolna biblioteka, pl.wikisource.org [dostęp 2023-08-22] (pol.).
 3. Konstytucja Księstwa Warszawskiego - Wikiźródła, wolna biblioteka, pl.wikisource.org [dostęp 2023-08-22] (pol.).
 4. Ustawa Konstytucyina Królestwa Polskiego - Wikiźródła, wolna biblioteka, pl.wikisource.org [dostęp 2023-08-22] (pol.).
 5. Konstytucja marcowa (1921) - Wikiźródła, wolna biblioteka, pl.wikisource.org [dostęp 2023-08-30] (pol.).
 6. Konstytucja kwietniowa (1935) - Wikiźródła, wolna biblioteka, pl.wikisource.org [dostęp 2023-08-30] (pol.).
 7. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 grudnia 1982 r. w sprawie zastosowania prawa łaski. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 10–11, nr 2 z 29 grudnia 1982. [zarchiwizowane z adresu]. 
 8. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952) - Wikiźródła, wolna biblioteka, pl.wikisource.org [dostęp 2023-08-22] (pol.).
 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17. sip.lex.pl. [dostęp 2021-03-05].
 10. Małgorzata Kryszkiewicz. Prezydent nie mógł ułaskawić Mariusza Kamińskiego. „Dziennik Gazeta Prawna”, s. B6, 1 czerwca 2017. 
 11. Agata Łukaszewicz. Prezydent nie mógł ułaskawić byłego szefa CBA. „Rzeczpospolita”, s. C1, 1 czerwca 2017. 
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1387).
 13. Prezydent ułaskawił m.in. b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Polska Agencja Prasowa, 17 listopada 2015. [dostęp 2015-11-17].
 14. 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy. demagog.org.pl Dostęp: 2020-06-27.
 15. Grupa Wirtualna Polska: Lech Wałęsa ułaskawił drugiego gangstera z Pruszkowa – twierdzą ‘Wiadomości’ TVP. www.money.pl. [dostęp 2021-03-26].
 16. Kim jest Peter Vogel?. TVN24.pl. [dostęp 2021-03-26].
 17. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił Zbigniewa Sobotkę. Bankier.pl, 2005-12-16. [dostęp 2021-03-26].
 18. Ułaskawienie Adama S. Przetrząsną dokumenty. wiadomosci.dziennik.pl, 2011-03-07. [dostęp 2021-03-26].
 19. Prezydent ułaskawił skazanych za lincz we Włodowie. Newsweek.pl. [dostęp 2021-03-26].
 20. Prezydent Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego. TVN24. [dostęp 2021-03-26].
 21. Andrzej Duda ułaskawił aktywistę miejskiego Jana Śpiewaka. prawo.gazetaprawna.pl, 2020-06-05. [dostęp 2021-03-26].
 22. Qu'est-ce qu'une grâce présidentielle?, Service-Public.fr [dostęp 2023-09-06] (fr.).
 23. a b c Konstytucja Republiki Indii, Jan Winczorek (tłum.), Janusz Karp, Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2020 (Konstytucje Świata) [dostęp 2023-09-07] (pol.).
 24. Wojciech Kwiatkowski, FEDERALNE PRAWO ŁASKI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, „Zeszyty Prawnicze”, 15 (3), 2015, s. 71–94, DOI10.21697/zp.2015.15.3.04, ISSN 2353-8139 [dostęp 2023-08-18] (pol.).
 25. a b Presidential Pardons - ABA Legal Fact Check - American Bar Association, abalegalfactcheck.com [dostęp 2023-08-18].
 26. Ex parte Garland, 71 U.S. 333 (1866), Justia Law [dostęp 2023-08-18] (ang.).

Bibliografia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj