Wodorek sodu

związek chemiczny

Wodorek sodu (NaH) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków.

Wodorek sodu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny NaH
Masa molowa 23,99 g/mol
Wygląd od bezbarwnego do szarego ciała stałego
Identyfikacja
Numer CAS 7646-69-7
PubChem 24758
Podobne związki
Inne aniony chlorek sodu
Inne kationy wodorek potasu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W temperaturze pokojowej jest to szarobiała, pylista substancja o temperaturze topnienia ok. 800 °C, w której to temperaturze następuje też jego rozkład. Temperatury te dotyczą jednak tylko idealnie czystych monokryształów tego związku. Spotykany w handlu zanieczyszczony wodorek sodu rozkłada się już w temperaturze ok. 220 °C.

Wodorek sodu otrzymuje się w bezpośredniej reakcji sodu z wodorem.

2Na + H2 → 2NaH

Jest to silny reduktor, silniejszy od wodorku wapnia, ale trudniejszy od niego do praktycznego stosowania, ze względu na ryzyko zapalenia się w kontakcie z powietrzem.

Łatwo reaguje z wodą:

NaH + H2O → NaOH + H2