Znaki informacyjne

(Przekierowano z Znak informacyjny)

Znaki informacyjneznaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

Znak informacyjny D-18 „parking” z tabliczką T-30i „tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika”

W Polsce znaki informacyjne określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Mają kształt prostokąta z granatową obwódką i białym tłem (nawet obrazem gdy tylko jest sama granatowa jest tarcza) lub z białym tłem i czarnym obrazem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone różne tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku. Tylko znaki od D-15 do D-17 posiadają swoje kompilacje wskazujące, że przystanek może być dla dwóch bądź trzech różnych rodzajów pojazdów wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach.

Opisy znakówEdytuj

Tarcza znaku Nazwa Szczegóły
D-1: droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Znak posiada dwie wersje różniące się wielkością:
 • o długości boku 600 lub 900 mm – umieszczaną na początku drogi z pierwszeństwem w obszarze zabudowanym oraz przed każdym skrzyżowaniem, na który droga z pierwszeństwem zmienia kierunek wraz z tabliczkami T-6a albo T-6b wskazującymi odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem) w odległości do 50 m od skrzyżowania.
 • o długości boku 400 mm – powtarzaną przed skrzyżowaniami wzdłuż drogi z pierwszeństwem.
D-2: koniec drogi z pierwszeństwem Oznacza odwołanie pierwszeństwa nadanego znakiem drogi D-1 droga z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z inną drogą z pierwszeństwem, skrzyżowaniem równorzędnym lub skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.
D-3: droga jednokierunkowa Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
D-4a: droga bez przejazdu Oznacza początek drogi, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą lub wjazd do zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy tylko w tym samym miejscu.
D-4b: wjazd na drogę bez przejazdu Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka. Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

D-6: przejście dla pieszych Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oznaczonym znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-6a: przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-6b: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-7: droga ekspresowa Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-8: koniec drogi ekspresowej Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
D-9: autostrada Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-10: koniec autostrady Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11: początek pasa ruchu dla autobusów Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów i trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Jeżeli na pasie dopuszczony jest ruch innych pojazdów, na znaku umieszczony jest odpowiedni napis, np. TAXI, co oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.

Wyznaczanie pasów ruchu dla autobusów i trolejbusów ma na celu poprawienie sprawności kursowania tych pojazdów na zatłoczonych ulicach.

D-12: pas ruchu dla autobusów Oznacza kontynuację pasa ruchu dla autobusów i innych pojazdów wykonującymi odpłatny przewóz na regularnych liniach. Znak D-12 z tabliczką T-3a oznacza koniec pasa ruchu przed znajdujący się przed skrzyżowaniem.
D-13: początek pasa ruchu powolnego Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13a: początek pasa ruchu Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

Odmiany D-13a:

Tarcza znaku Informacja
D-13b: początek pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
D-14: koniec pasa ruchu Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-15: przystanek autobusowy Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16: przystanek trolejbusowy Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-17: przystanek tramwajowy Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-18: parking Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18a: parking – miejsce zastrzeżone Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18b: parking zadaszony Oznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą). Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-19: postój taksówek Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis „Bagażowe” wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19.

Odmiany D-19:

znak Informacja
D-19a: postój taksówek bagażowych
D-20: koniec postoju taksówek Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis „Bagażowe” wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.

Odmiany D-20:

znak Informacja
D-20a: koniec postoju taksówek bagażowych
D-21: szpital Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-21a: policja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-22: punkt opatrunkowy Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23: stacja paliwowa Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis „LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23a: stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-24: telefon Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-25: poczta Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26: stacja obsługi technicznej Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26a: wulkanizacja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26b: myjnia Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26c: toaleta publiczna Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26d: natrysk Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-27: bufet lub kawiarnia Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-28: restauracja Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-29: Hotel (motel) Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni, znak informuje również o innych miejscach noclegowych.
D-30: Obozowisko (camping) Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-31: obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-32: pole biwakowe Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-33: schronisko młodzieżowe Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34: punkt informacji turystycznej Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34a: informacja radiowa o ruchu drogowym Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35: przejście podziemne dla pieszych Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się pod nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.
D-35a: schody ruchome w dół Jest tym samym znakiem co D-35, lecz posiada ruchome schody.
D-36: przejście nadziemne dla pieszych Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się nad nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.
D-36a: schody ruchome w górę Jest tym samym znakiem co D-36, lecz posiada ruchome schody.
D-37: tunel Oznacza wjazd do tunelu.
D-38: koniec tunelu Oznacza wyjazd z tunelu.
D-39: dopuszczalne prędkości Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Polski.
D-39a: opłaty drogowe Informuje o płatnościach drogowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
D-40: strefa zamieszkania Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41: koniec strefy zamieszkania Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-42: obszar zabudowany Oznacza wjazd na obszar zabudowany.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości miała takie samo znaczenie, jak znak D-42[1]. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej, choć nadal można ją spotkać w niektórych miejscowościach.

D-43: koniec obszaru zabudowanego Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, przekreślona czerwoną linią, miała takie samo znaczenie, jak znak D-43[1]. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej, choć nadal można ją spotkać w niektórych miejscowościach.

D-44: strefa płatnego parkowania Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
D-45: koniec strefy płatnego parkowania Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
D-46: droga wewnętrzna Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-47: koniec drogi wewnętrznej Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-48: zmiana pierwszeństwa Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakami A-5, A-6a, A-6b, A-6c, A-7, A-30, B-20, B-31, D-1 i D-5.

Odmiany D-48:

znak Informacja
D-48: zmiana pierwszeństwa z trójkątem wskazujący skrzyżowanie równorzędne
D-48a: zmiana pierwszeństwa z trójkątem wskazujący wlot podporządkowany
D-49: pobór opłat Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
D-50: zatoka Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
D-51: automatyczna kontrola prędkości[2] Uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
D-51a: automatyczna kontrola średniej prędkości[2] Informuje o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
D-51b: koniec automatycznej kontroli średniej prędkości[2] Informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.
D-52: strefa ruchu Stosuje się w celu oznakowania strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (czyli właściciel) drogi wewnętrznej. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych oraz obowiązują przepisy takie same jak na drogach publicznych.
D-53: koniec strefy ruchu Stosuje się w celu oznaczenia wyjazdu pojazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak ten może być umieszczany po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.
D-54: strefa czystego transportu Stosuje się w celu ograniczenia pojazdów emitujących dwutlenek węgla aby zredukować zanieczyszczenie środowiska. W strefie czystego transportu za darmo mogą wjechać samochody ekologiczne z napędami takimi jak z akumulatorami elektrycznymi, na wodór oraz napędzane CNG i LNG (gaz ziemny). Natomiast pojazdy zanieczyszczające środowisko z napędami takimi jak silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz z instalacją LPG do strefy czystego transportu mogą wjechać tylko za określoną opłatą dla zredukowania emisji smogu, jeśli się nie zapłaci to kierowcy mogą dostać mandat.

Został wprowadzony 29 sierpnia 2018 roku (1, 2, 3).
D-55: koniec strefy czystego transportu Stosuje się w celu oznaczenia wyjazdu ze strefy czystego transportu.

Został wprowadzony 29 sierpnia 2018 roku (1, 2, 3).

InformacjeEdytuj

 • na znakach dotyczących komunikacji zbiorowej takich jak D-15: przystanek autobusowy, D-16: przystanek trolejbusowy i D-17: przystanek tramwajowy nie dopuszcza się umieszczania dodatkowych napisów lub symboli:
  • logo lub nazwę przewoźnika, np. MPK, MZK, ZKM, ZTM, MKS, WPK, PKS itp. lub jego symbol;
  • rodzaj przystanku, np. na żądanie, techniczny, tymczasowy, początkowy, końcowy lub krańcowy, nieczynny, szkolny, dla wsiadających, dla wysiadających itp.;
  • nazwę lub numer przystanku;
  • oznaczenia numerów linii na którym się zatrzymują.

PrzypisyEdytuj

 1. a b

  § 114. 1. Do dnia 31 grudnia 2005 r.:
  1)  tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości ma takie samo znaczenie, jak znak D-42; przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
  2)  tablica, o której mowa w pkt 1, przekreślona ukośnie czerwoną linią, ma takie samo znaczenie, jak znak D-43

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
 2. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417).