Aproksymacja liniowa

Aproksymacja liniowa funkcji – przybliżenie jej za pomocą funkcji liniowej.

Styczna do wykresu funkcji przechodząca przez punkt

Interpolacja liniowa edytuj

Osobny artykuł: Interpolacja liniowa.

Szczególnym przypadkiem aproksymacji liniowej jest interpolacja liniowa, w której wybierane są dwa różne argumenty funkcji, zwane węzłami, po czym konstruowana jest funkcja liniowa mająca w węzłach te same wartości co funkcja przybliżana.

Aproksymacja za pomocą wzoru Taylora edytuj

Dla danej funkcji różniczkowalnej   jednej zmiennej, na mocy wzoru Taylora dla   można napisać:

 

gdzie   jest tzw. resztą Peana, spełniającą warunek:

 

Wyrażenie aproksymujące powstaje przez odrzucenie reszty:

 

i przybliżenie to jest tym lepsze, im   jest bliższe   Wyrażenie po prawej stronie przedstawia równanie prostej stycznej do wykresu funkcji   w punkcie o współrzędnych  

Analogiczne wyrażenie otrzymamy dla funkcji o wartościach (lub argumentach) wektorowych, przy czym pochodną zastępuje macierz Jacobiego funkcji. Na przykład jeżeli   jest funkcją rzeczywistą dwóch zmiennych, otrzymujemy wzór:

 

Wyrażenie po prawej stronie przedstawia równanie płaszczyzny stycznej do powierzchni, będącej wykresem funkcji   w punkcie o współrzędnych  

Uogólnienie powyższego na przypadek przestrzeni Banacha wygląda następująco:

 

gdzie   jest pochodną Frecheta funkcji   dla  

Przykład edytuj

Aproksymację liniową można wykorzystać do obliczenia przybliżonej wartości  

  1. Rozważana jest funkcja   Problem polega na obliczeniu przybliżonej wartości funkcji  
  2. Jest
     
  3. Korzystając z aproksymacji liniowej:
     
  4. Otrzymany wynik 2,926, niewiele różni się od wartości dokładnej 2,924…