Rezerwat przyrody Barania Ruda

Rezerwat przyrody Barania Rudaleśny rezerwat przyrody w gminie Mrozy, w powiecie mińskim (województwo mazowieckie), w pobliżu miejscowości Porzewnica i Sosnowe. Nazwa rezerwatu pochodzi od lokalnej nazwy tej części uroczyska Jeziorek[1].

Barania Ruda
rezerwat leśny
Typ fitocenotyczny
Podtyp zbiorowisk leśnych
Państwo  Polska
Województwo  mazowieckie
Położenie gmina Mrozy
Mezoregion Obniżenie Węgrowskie (318.93)
Data utworzenia 2015
Akt prawny Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 1293
Powierzchnia 52,94 ha
Położenie na mapie gminy Mrozy
Mapa lokalizacyjna gminy Mrozy
Barania Ruda
Barania Ruda
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Barania Ruda
Barania Ruda
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Barania Ruda
Barania Ruda
Położenie na mapie powiatu mińskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu mińskiego
Barania Ruda
Barania Ruda
Ziemia52°08′57″N 21°55′45″E/52,149167 21,929167

Znajduje się na terenie leśnictwa Jeziorek (Nadleśnictwo Mińsk)[1].

Przedmiot ochronyEdytuj

Rezerwat powołano 10 lutego 2015 roku w celu zachowania kompleksu olsów z fragmentami łęgów olszowo-jesionowych i turzycowisk. Powierzchnia rezerwatu wskazana w akcie powołującym wynosi 52,94 ha, z czego 44,91 ha stanowią grunty leśne, 0,57 ha grunty związane z gospodarką leśną, a grunty nieleśne – 7,46 ha[1].

Podstawa prawnaEdytuj

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Barania Ruda (Dz. U. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 1293)[1].

Klasyfikacja rezerwatuEdytuj

Przedmiot ochrony stanowi kompleks podmokłych drzewostanów olszowych, wraz z występującą w nich florą i fauną. Według obowiązujących kryteriów rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody, pod względem rodzaju, rezerwat „Barania Ruda” jest rezerwatem leśnym (L). Dalej, ze względu na dominujący przedmiot ochrony został zaklasyfikowany jako: typ – fitocenotyczny (PFi), podtyp – zbiorowisk leśnych (zl). Natomiast ze względu na główny typ ekosystemu, jako rezerwat różnych ekosystemów (EE), podtyp lasów i łąk (lł)[1].

Flora i faunaEdytuj

Drzewostan rezerwatu tworzy głównie olsza czarna (Alnus glutinosa) z niewielką domieszką jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior) i wiązu szypułkowego (Ulmus laevis). W rezerwacie stwierdzono 11 zbiorowisk roślinnych, w tym zbiorowiska leśne i zaroślowe: ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum), łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum), łozowisko (Salicetum pentandro-cinereae) oraz szuwarowe: zbiorowiska welonowe z pokrzywą zwyczajną (Urtico-Calystegietum sepium), zb. z sadźcem konopiastym (Calystegio-Eupatorietum), szuwar turzycy błotnej (Caricetum acutiformis), szuwar turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis), szuwar turzycy dzióbkowatej (Caricetum rostratae), szuwar turzycy prosowatej (Caricetum panicu-latae), szuwar kosaćca żółtego (Iridetum pseudacori), ziołorośle (Lysymachio vulgaris-Filipenduletum). Łącznie z terenu rezerwatu podaje się 159 gatunków roślin naczyniowych, w tym chronioną kukułkę krwistą (Dactylorhiza incarnata), 3 gatunki wątrobowców, 20 gatunków mchów, 7 gatunków płazów, 2 gatunki gadów i 31 gatunków ptaków, w tym żuraw (Grus grus), samotnik (Tringa ochropus), derkacz (Crex cex) i dzięcioł średni (Dendrocoptes medius), oraz 13 gatunków ssaków[1].

Powiązanie z innymi obszarami chronionymiEdytuj

Rezerwat „Barania Ruda” położony jest w granicach Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 „Dolina Kostrzynia” PLB140009. W pobliżu rezerwatu znajdują się: specjalny obszar ochrony siedlisk „Rogoźnica” PLH140036 oraz rezerwaty przyrody „Torfowisko Jeziorek”, „Florianów”, „Przełom Witówki”, „Rogoźnica” i „Rudka Sanatoryjna[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f Tomasz Figarski, Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mińsk na lata 2016-2025, tom II: Program ochrony przyrody, 2016.
  2. Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu

Linki zewnętrzneEdytuj