Baranowscy herbu Ostoja

Baranowscy – polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Ostoja, należący do heraldycznego rodu Ostojów (Mościców)[1][2][3][4]. Wywodzą się od Jerzykowskich herbu Ostoja z Jerzykowa położonego w dawnym pow. gnieźnieńskim województwa poznańskiego[1]. Baranowscy swoje nazwisko wzięli od wsi Baranowo, położonej w dawnym pow. kościańskim województwa poznańskiego[5], gniazda Baranowskich herbu Łodzia, z którymi Jerzykowscy byli spokrewnieni po kądzieli[1]. Baranowscy zostali wspomnieni w herbarzu Bartosza Paprockiego[6].

Najstarsze świadectwa źródłowe dotyczące roduEdytuj

Poniżej wymienione są wybrane świadectwa źródłowe dotyczące Baranowskich herbu Ostoja oraz wsi gniazdowych Jerzykowa i Baranowa, do połowy XV wieku.

 • Pierwsza wzmianka o wsi Jerzykowo występuje w dokumencie z 28 V 1235 roku, w którym książę Władysław Odonic nadał wieś Vehne zamieszkałą przez ród Jerzyka kościołowi poznańskiemu[7].
 • Najdawniejsze, znane zapiski dotyczące Baranowa pochodzą z 1387 roku. Wtedy to Paweł Naram z Baranowa wraz z synami Bogusławem i Naramem pozostawał w sporze z Janem ze Zbąszynia, kasztelanem łęczyckim, o 27 grzywien z tytułu poręki. Tego roku Bogusław z Baranowa, syn Narama, procesował się z Bodzętą z Karczewa (k. Grodziska)[5].
 • Według Stanisława Kozierowskiego w końcu XIV wieku Jerzykowo wraz z wsią Kowalskie stanowiły siedlisko rodu Czewojów[8].
 • Pierwszym Jerzykowskim należącym do rodu Ostojów był występujący w źródłach, w latach 1378-1390, Mikołaj z Jerzykowa[9], kasztelan ostrowski, który w roku 1380 oddał wieś Gortatowo koło Swarzędza kapitule katedry poznańskiej w zamian za wieś Jurzykowo z młynem[10]. Mikołaj od nowo nabytych dóbr począł się pisać z Jerzykowa[2].
 • W Jerzykowie, w 1389 roku, występował Naram Ostrowski z Jerzykowa. Być może Naram był bliskim krewnym Mikołaja z Jerzykowa, kasztelana ostrowskiego (stąd nazwisko Narama Ostrowski)? Ten sam Naram (właściwie Paweł Naram) występował w latach 1387-1390 jako właściciel dóbr w Baranowie[11].
 • W księgach grodzkich i ziemskich poznańskich w roku 1422 występuje Adam, dziedzic Kowalskich i Jerzykowa[13].
 • W roku 1435 Bogusław z Baranowa, syn Narama, zapisał swej żonie Dorocie 50 kop groszy posagu i tyle samo wiana na połowie dóbr w Baranowie. Tenże Bogusław w roku 1445 pozostawał w sporze z Jarosławem z Dokowa Suchego[5].
 • W księgach grodzkich i ziemskich gnieźnieńskich występują w roku 1449 bracia Piotr i Aleksander z Jerzykowa[14].

Majątki ziemskie należące do roduEdytuj

Poniżej wymienione są ważniejsze dobra ziemskie należące do Baranowskich h. Ostoja i ich przodków Jerzykowskich.

Jerzykowo[2][3][5], Baranowo[5], Gortatowo[15], Kowalskie[13], Kozarzew, Gorazdowo, Borkowo, Psarskie, Stanomin, Wola Stanomińska[1], Szyszłowo, Komorowo, Ostrołęka, Pilica, Chmielew, Ługowa Wola, Czychry (Cychry), Łękawica, Zakrzew, Szczyty, Brześce[2], Ostrówki[16].

Przedstawiciele roduEdytuj

 • Wojciech Jerzykowski (Baranowski) (zm. po 1560) - właściciel dóbr ziemskich w Kozarzewie, Gorazdowie, Borkowie i Psarskich. Wstępował w związki małżeńskie dwukrotnie. Jego pierwszą żoną była Katarzyna Iwańska a drugą Dorota Palędzka. Według prof. Włodzimierz Dworzaczka był pierwszym Jerzykowskim, który używał nazwiska Baranowski[1].
 • Stanisław z Jerzykowa Baranowski (zm. po 1623) - dziedzic części w Stanominie i Woli Stanomińskiej. Był synem Stanisława i Małgorzaty Racięckiej (Racięskiej). Jego żoną była Zofia Gnińska, córka Kaspra i Doroty z Woźnik[1].
 • Jan Aleksander Baranowski (zm. po 1704) - podczaszy lwowski[20]. Jego małżonką była Anna Ubysz[21].
 • Aleksander Baranowski (zm. po 1724) - kapitan w pułku Ludwika Konstantego Pocieja, major wojsk litewskich. W roku 1724 otrzymał sołtystwo w Brzozówce. Był synem Franciszka i Jadwigi Lesiewskiej. Jego małżonką była Brygida Magnuszewska. Jego dziadkiem po mieczu był Jan Baranowski, sędzia grodzki bydgoski[2].
 • Stefan Baranowski (zm. po 1749) - dziedzic Pilicy, cześnik bracławski. Był synem Jana Baranowskiego i Anny z Wyleżyńskich. Jego małżonką była Ludwika Mierzyńska[2].
 • Jerzy Baranowski (zm. po 1763) - dziedzic Pilicy, podczaszy lubaczowski. Był synem Jana Baranowskiego i Anny z Wyleżyńskich[2].
 • Florian Baranowski (zm. po 1802) - rotmistrz powiatu lidzkiego. Był mężem Józefy Krzywobłodzkiej, z którą miał syna Juliana wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie Polskim z herbu Ostoja w 1843 roku[21][27][28].
 • Jarosław Baranowski (1888-1940) - ppor. Wojska Polskiego, absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki w Piotrogrodzie, dyrektor prywatnego gimnazjum w Baranowiczach. Urodził się w majątku Ostrówki, pow. ihumeński, ziemi mińskiej w rodzinie ziemiańskiej Ludwika i Jadwigi z Witkowskich. Żonaty był z Jadwigą Szamraj[29]. Został zamordowany w Lesie Katyńskim przez NKWD w 1940 roku. Ekshumowany z dołu śmierci, zidentyfikowany pod nr 2209. W roku 2011 odsłonięto tablicę pamiątkową ku jego czci[30].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h Biblioteka Kórnicka, PAN, Teki Dworzaczka - Monografie - Baranowscy h. Ostoja.
 2. a b c d e f g h i j k A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 101-107.
 3. a b S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. I, s. 89-90.
 4. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. II, s. 62, t. IV, s. 490.
 5. a b c d e T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-13.
 6. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków, Biblioteka Polska, 1858, s. 371.
 7. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Biblioteka Kórnicka 1877, t.1, nr 180.
 8. S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami, Poznań 1924, s. 81-82.
 9. A. Gąsiorowski, Niepublikowane dokumenty poznańskie z wieku XIV, [w:] „Studia źródłoznawcze” vol. 12 (1967) s. 118.
 10. A. Kobza, Swarzędzki alfabet historyczny Antoniego Kobzy. Gortatowo, [w:] „Prosto z Ratusza”, nr 8 (339), Swarzędz 2017, s. 22.
 11. T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 12.
 12. T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-12.
 13. a b Biblioteka Kórnicka, PAN, Teki Dworzaczka - Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XV wiek > Część 2 - 1762 (Nr. 7 zs) 1422.
 14. Biblioteka Kórnicka, PAN, Teki Dworzaczka - Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 2 - 1794 (Nr. 7) 1449.
 15. T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 594.
 16. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880-1902, t. VII, s. 725.
 17. F. Piekosiński, Księga podskarbiowska nr 7, [w:] „Herold Polski”, Kraków 1906, s. 239.
 18. F. Piekosiński, Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych. Księga poborowa nr 8, [w:] „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 2, R. 1910, Lwów 1911, s. 28.
 19. M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, biogram: Baranowski Jan, Oświęcim 2013, t. I, s. 10.
 20. K. Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, Lwów 1938, s. 124.
 21. a b A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 105.
 22. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 102, 104, t. XIII s. 376, t. uzupełnień s. 77.
 23. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 102-104.
 24. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 105-106.
 25. Archiwum Diecezjalne w Radomiu, Akta małżeństw 1764-1797, k. 59.
 26. 615 lat. Radzanów i okolice, redaktor naukowy: prof. dr hab. Henryk Bednarczyk, [w:] „Biblioteka Sycyńska”, t. XXVII, Sycyna 2006, s. 11, 220.
 27. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. I, s. 90.
 28. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, s. 12.
 29. J. Snitko-Rzeszut (red.), Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, część 1, s. 19.
 30. Tablica poświęcona ppor. Jarosławowi Baranowskiemu

BibliografiaEdytuj

 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik-Poznań 1995-2019 - Teki Dworzaczka.
 • T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-13.
 • K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. II, s. 62, t. IV, s. 490.
 • A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 101-107.
 • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. I, s. 89-90.
 • B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków, Biblioteka Polska, 1858, s. 371.
 • R. Kalinowski, Protoheraldyczny znak na portalu kościoła w Wysocicach a historia herbu Ostoja w średniowieczu, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, t. XV (XXVI).
 • Z. Cieplucha, Z przeszłości ziemi Kościańskiej, Kościan 1929.