Cesarze Chin

lista w projekcie Wikimedia

Cesarze Chin – wykaz chińskich władców od ustanowienia Cesarstwa (221 p.n.e.) do obalenia monarchii.

Dynastia Qin edytuj

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatne Okres panowania Nazwa ery Lata
 
Shǐ Huángdì
始皇帝
Yíng Zhèng
嬴政
221210 p.n.e.
Èr Shì Huángdì
二世皇帝
Yíng Húhài
嬴胡亥
209207 p.n.e.
 
Czasami używa się imienia pośmiertnego Shang, aczkolwiek zazwyczaj przyjmuje się, że imię pośmiertne w przypadku tego władcy nie istnieje Yíng Ziyīng
嬴子嬰
207 p.n.e.

Dynastia Han edytuj

Osobny artykuł: Lista cesarzy dynastii Han.
Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatne Okres panowania Nazwa ery Lata
Zachodnia Dynastia Han 206 p.n.e.9 n.e.
 
Han Gaozu
高祖
Liu Bang
劉邦
206195 p.n.e. Nie istnieje
Han Huidi
惠帝
Liu Ying
劉盈
194188 p.n.e. Nie istnieje
Shaodi (Shaodi Gong)
少帝
Liu Gong
劉恭
188184 p.n.e. Nie istnieje
Shaodi (Shaodi Hong)
少帝
Liu Hong
劉弘
184180 p.n.e. Nie istnieje
Han Wendi
文帝
Liu Heng
劉恆
179157 p.n.e. Hòuyuán (後元) 163156 p.n.e.
Han Jingdi
景帝
Liu Qi
劉啟
156141 p.n.e. Zhōngyuán (中元) 149143 p.n.e.
Hòuyuán (後元) 143141 p.n.e.
Han Wudi
武帝
Liu Che
劉徹
14087 p.n.e. Jiànyuán (建元) 140135 p.n.e.
Yuánguāng(元光) 134129 p.n.e.
Yuánshuò (元朔) 128123 p.n.e.
Yuánshòu (元狩) 122117 p.n.e.
Yuándǐng (元鼎) 116111 p.n.e.
Yuánfēng (元封) 110105 p.n.e.
Tàichū (太初) 104101 p.n.e.
Tiānhàn (天漢) 10097 p.n.e.
Tàishǐ (太始) 9693 p.n.e.
Zhēnghé (征和) 9289 p.n.e.
Hòuyuán (後元) 8887 p.n.e.
Han Zhaodi
昭帝
Liu Fuling
劉弗陵
8674 p.n.e. Shǐyuán (始元) 8680 p.n.e.
Yuánfèng (元鳳) 8075 p.n.e.
Yuánpíng (元平) 74 p.n.e.
Książę Changyi
昌邑王 lub 海昏侯
Liu He
劉賀
74 p.n.e. Yuánpíng (元平) 74 p.n.e.
Han Xuandi
宣帝
Liu Xun
劉詢
7349 p.n.e. Běnshǐ (本始) 7370 p.n.e.
Dìjié (地節) 6966 p.n.e.
Yuánkāng (元康) 6561 p.n.e.
Shénjué (神爵) 6158 p.n.e.
Wǔfèng (五鳳) 5754 p.n.e.
Gānlù (甘露) 5350 p.n.e.
Huánglóng (黃龍) 49 p.n.e.
Han Yuandi
元帝
Liu Shi
劉奭
4833 p.n.e. Chūyuán (初元) 4844 p.n.e.
Yǒngguāng (永光) 4339 p.n.e.
Jiànzhāo (建昭) 3834 p.n.e.
Jìngníng (竟寧) 33 p.n.e.
Han Chengdi
成帝
Liu Ao
劉驁
337 p.n.e. Jiànshǐ (建始) 32 p.n.e.28 p.n.e.
Hépíng (河平) 2825 p.n.e.
Yángshuò (陽朔) 2421 p.n.e.
Hóngjiā (鴻嘉) 2017 p.n.e.
Yǒngshǐ (永始) 1613 p.n.e.
Yuányán (元延n2) 129 p.n.e.
Suīhé (綏和) 87 p.n.e.
Han Aidi
哀帝
Liu Xin
劉欣
61 p.n.e. Jiànpíng (建平) 63 p.n.e.
Yuánshòu (元壽) 21 p.n.e.
Han Pingdi
平帝
Liu Kan
劉衎
1 p.n.e.5 Yuánshǐ (元始) 15
Ruzi Ying
孺子嬰
Liu Ying
劉嬰
68 Jùshè (居攝) 6 – Październik 8
Chūshǐ (初始) Listopad 8 – Grudzień 8
Dynastia Xin (923 n.e.)
Wang Mang (王莽) 923 Shǐjiànguó (始建國) 913
Tiānfēng (天鳳) 1419
Dìhuáng (地皇) 2023
Kontynuacja Dynastii Han
Geng Shi Di
更始帝
Liu Xuan
劉玄
2325 Gēngshǐ (更始) 2325
Wschodnia Dynastia Han 25220
Han Guangwudi
光武帝
Liu Xiu
劉秀
2557 Jiànwǔ (建武) 2556
Jiànwǔzhōngyuán (建武中元) 5657
Mingdi
明帝
Liu Zhuang
劉莊
5875 Yǒngpíng (永平) 5875
Han Zhangdi
章帝
Liu Da
劉炟
7688 Jiànchū (建初) 7684
Yuánhé (元和) 8487
Zhānghé (章和) 8788
Han Hedi
和帝
Liu Zhao
劉肇
89105 Yǒngyuán (永元) 89105
Yuánxīng (元興) 105
Han Shangdi
殤帝
Liu Long
劉隆
106 Yánpíng (延平) 9 miesięcy w 106
Han Andi
安帝
Liu Hu
劉祜
106125 Yǒngchū (永初) 107113
Yuánchū (元初) 114120
Yǒngníng (永寧) 120121
Jiànguāng (建光) 121122
Yánguāng (延光) 122125
Shao Di, Markiz Beixiang
少帝 lub 北鄉侯
Liu Yi
劉懿
125 Yánguāng (延光) 125
Han Shundi
順帝
Liu Bao
劉保
125144 Yǒngjiàn (永建) 126132
Yángjiā (陽嘉) 132135
Yǒnghé (永和) 136141
Hàn’ān (漢安) 142144
Jiànkāng (建康) 144
Han Chongdi
沖帝
Liu Bing
劉炳
144145 Yōngxī (永嘉) 145
Han Zhidi
質帝
Liu Zuan
劉纘
145146 Běnchū (本初) 146
Han Huandi
桓帝
Liu Zhi
劉志
146168 Jiànhé (建和) 147149
Hépíng (和平) 150
Yuánjiā (元嘉) 151153
Yǒngxīng (永興) 153154
Yǒngshòu (永壽) 155158
Yánxī (延熹) 158167
Yǒngkāng (永康) 167
Han Lingdi
靈帝
Liu Hong
劉宏
168189 Jiànníng (建寧) 168172
Xīpíng (熹平) 172178
Guānghé (光和) 178184
Zhōngpíng (中平) 184189
Shao Di, Hongnong Wang
少帝 lub 弘農王
Liu Bian
劉辯
189 Guīngxī (光熹) 189
Zhàoníng (昭寧) 189
Yǒnghàn (永漢) 189
Han Xiandi
獻帝
Liu Xie
劉協
189220 Zhōngpíng (中平) 189
Chūpíng (初平) 190193
Xīngpíng (興平) 194195
Jiàn’ān (建安) 196220
Yánkāng (延康) 220

Epoka Trzech Królestw edytuj

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatne Okres panowania Nazwa ery Lata
Państwo Wei 220265
Wen Di
文帝
Cao Pi
曹丕
220226 Huangchu (黃初) 220226
Mingdi
明帝
Cao Rui
曹叡
226239 Tàihé (太和) 227233
Qīnglóng (青龍) 233237
Jǐngchū (景初) 237239
Qi Wang
齊王
Cao Fang
曹芳
239254 Zhengshi (正始) 240249
Jiaping (嘉平) 249254
Gao Gui Xiang Gong
高貴鄉公
Cao Mao
曹髦
254260 Zhengyuan (正元) 254256
Ganlu (甘露) 256260
Yuandi
元帝
Cao Huan
曹奐
260265 Jingyuan (景元) 260264
Xianxi (咸熙) 264265
Państwo Shu Han 221263
Zhao Liedi
昭烈帝
Liu Bei
劉備
221223 Zhāngwǔ (章武) 221223
Hou Zhu
後主
Liu Shan
劉禪
223263 Jianxing (建興) 223237
Yanxi (延熙) 238257
Jingyao (景耀) 258263
Yanxing (炎興) 263
Państwo Wu 222280
Da Di
大帝
Sun Quan
孫權
222252 Huangwu (黃武) 222229
Huanglong (黃龍) 229231
Jiahe (嘉禾) 232238
Chiwu (赤烏) 238251
Taiyuan (太元) 251252
Shenfeng (神鳳) 252
Kuai ji wang
會稽王
Sun Liang
孫亮
252258 Jianxing (建興) 252253
Wufeng (五鳳) 254256
Taiping (太平) 256258
Jing Di
景帝
Sun Xiu
孫休
258264 Yong’an (永安) 258264
Wu Cheng Hou
烏程侯
Sun Hao
孫皓
264280 Yuanxing (元興) 264265
Ganlu (甘露) 265266
Baoding (寶鼎) 266269
Jianheng (建衡) 269271
Fenghuang (鳳凰) 272274
Tiance (天冊) 275276
Tianxi (天璽) 276
Tianji (天紀) 277280

Dynastia Jin edytuj

Imię pośmiertne Imię prywatne Okres panowania Nazwa ery Lata
Zachodnia dynastia Jin 265317
Wudi
武帝
Sima Yan
司馬炎
265290 Taishi (泰始)
Xianning (咸寧)
Taikang (太康)
Taixi (太熙)
265274
275280
280289
290
Jin Huidi
惠帝
Sima Zhong
司馬衷
290306 Yongxi (永熙)
Yongping (永平)
Yuankang (元康)
Yongkang (永康)
Yongning (永寧)
Tai’an (太安)
Yong’an (永安)
Jianwu (建武)
Yong’an (永安)
Yongxing (永興)
Guangxi (光熙)
290
291
291299
300301
301302
302303
304
304
304
304306
306
Jin Huaidi
懷帝
Sima Chi
司馬熾
307311 Yǒngjiā (永嘉) 307313
Min Di
愍帝
Sima Ye
司馬鄴
313317 Jianxing (建興) 313317
Wschodnia dynastia Jin 317420
Yuandi
元帝
Sima Rui
司馬睿
317322 Jianwu (建武)
Daxing (大興)
Yongchang (永昌)
317318
318321
321322
Mingdi
明帝
Sima Shao
司馬紹
322325 Yongchang (永昌)
Taining (太寧)
322323
323325
Chengdi
成帝
Sima Yan
司馬衍
325342 Taining (太寧)
Xianhe (咸和)
Xiankang (咸康)
325
326334
335342
Kang Di
康帝
Sima Yue
司馬岳
342344 Jianyuan (建元) 343344
Mu Di
穆帝
Sima Dan
司馬聃
345361 Yonghe (永和)
Shengping (升平)
345356
357361
Ai Di
哀帝
Sima Pi
司馬丕
361365 Longhe (隆和)
Xingning (興寧)
362363
363365
Fei Di
海西公
Sima Yi
司馬奕
365371 Taihe (太和) 365371
Jian Wen Di
簡文帝
Sima Yu
司馬昱
371372 Xian’an (咸安) 371372
Xiao Wu Di
孝武帝
Sima Yao
司馬曜
372396 Ningkang (寧康)
Taiyuan (太元)
373375
376396
An Di
安帝
Sima De Zong
司馬德宗
396418 Long’an (隆安)
Yuanxing (元興)
Yixi (義熙)
397401
402404
405418
Gong Di
恭帝
Sima De Wen
司馬德文
419420 Yuanxi (元熙) 419420

Szesnaście Królestw edytuj

Wizerunek Imię świątynne Imię pośmiertne Imię prywatne Lata panowania Nazwa ery Lata
Cesarstwo Han 304318
Gao Zu
高祖
Guang Wen Di
光文帝
Liu Yuan
劉淵
304310 Jianxing (建興) 304308
Yongfeng (永鳳) 308309
Herui (河瑞) 309310
Nie istnieje Liang Wang
梁王
Liu He
劉和
7 dni w 310 Nie istnieje
Lie Zong
烈宗
Zhao Wu Di
昭武帝
Liu Cong
劉聰
310318 Guangxing (光興) 310311
Jiaping (嘉平) 311315
Jianyuan (建元) 315316
Linjia (麟嘉) 316318
Nie istnieje Yin Di
隱帝
Liu Can
劉粲
miesiąc w 318 Hanchang (漢昌) 318
Wcześniejsze Cesarstwo Zhao 318329
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Liu Yao
劉曜
318329 Guangchu (光初) 318329
Późniejsze Cesarstwo Zhao 319351
Gao Zu
高祖
Ming Di
明帝
Shi Le
石勒
319333 Zhaowang (趙王) 319328
Taihe (太和) 328330
Jianping (建平) 330333
Nie istnieje Hai Yang Wang
海陽王
Shi Hong
石弘
333334 Jianping (建平) 333
Yanxi (延熙) 334
Tai Zu
太祖
Wu Di
武帝
Shi Hu
石虎
334349 Jianwu (建武) 334349
Taining (太寧) 349
Nie istnieje Qiao Wang
譙王
Shi Shi
石世
73 dni w 349 Taining (太寧) 73 dni w 349
Nie istnieje Pang Cheng Wang
彭城王
Shi Zun
石遵
183 dni w 349 Taining (太寧) 183 dni w 349
Nie istnieje Yi Yang Wang
義陽王
Shi Jian
石鑒
103 dni na przełomie 349350 Qinglong (青龍) 103 dni na przełomie 349350
Nie istnieje Xin Xing Wang
新興王
Shi Zhi
石祗
350351 Yongning (永寧) 349350
Cesarstwo Cheng 303338
Shi Zu
始祖
Jing Di
景帝
Li Te
李特
303 Jianchu (建初) lub Jingchu (景初) 303
Nie istnieje Qin Wen Wang
秦文王
Li Liu
李流
Kilka miesięcy w 303 Nie istnieje
Tai Zong
太宗
Wu Di
武帝
Li Xiong
李雄
303334 Jianxing (建興) 303305
Yanping (晏平) 305311
Yuheng (玉衡) 311334
Nie istnieje Ai Di
哀帝
Li Ban
李班
7 miesięcy w 334 Yuheng (玉衡) 7 miesięcy w 334
Nie istnieje You Gong
幽公
Li Qi
李期
334338 Yuheng (玉恆) 334338
Cesarstwo Han 338347
Zhong Zong
中宗
Zhao Wen Di
昭文帝
Li Shou
李壽
338343 Hanxing (漢興) 338343
Nie istnieje Gui Yi Hou
歸義侯
Li Shi
李勢
343347 Taihe (太和) 343346
Jianing (嘉寧) 346347
Wcześniejsze Cesarstwo Yan 337–370
Tai Zu
太祖
Wen Ming Di
文明帝
Murong Huang
慕容皝
337348 Yanwang (燕王) 337348
Lie Zong
烈宗
Jing Zhao Di
景昭帝
Murong Jun
慕容俊
348360 Yanwang (燕王) 348353
Yuanxi (元璽) 353357
Shengping (升平) 357
Guangshou (光壽) 357360
Nie istnieje You Di
幽帝
Murong Wei
慕容暐
360370 Jianxi (建熙) 360365
Jianyuan (建元) 365370
Późniejsze Cesarstwo Yan 384–407
Shi Zu
世祖
Wu Cheng Di
武成帝
Murong Chui
慕容垂
384396 Yanyuan (燕王) 384385
Jianxing (建興) 386396
Lie Zong
烈宗
Hui Min Di
惠愍帝
Murong Bao
慕容寶
396398 Yongkang (永康) 396398
Zhong Zong
中宗
Zhao Wu Di
昭武帝
Murong Sheng
慕容盛
398401 Jianping (建平) 398
Changluo (長樂) 399401
Nie istnieje Zhao Wen Di
昭文帝
Murong Xi
慕容熙
401407 Guangshi (光始) 401406
Jianshi (建始) 407
Południowe Cesarstwo Yan 398–410
Shi Zong
世宗
Xian Wu Di
獻武帝
Murong De
慕容德
398405 Yanwang (燕王) 398400
Jianping (建平) 400405
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Murong Chao
慕容超
405410 Taishang (太上) 405410
Północne Cesarstwo Yan 407–436
Nie istnieje Hui Yi Di
惠懿帝
Gao Yun
高雲
407409 Zhengshi (正始) 407409
Tai Zu
太祖
Wen Cheng Di
文成帝
Feng Ba
馮跋
409430 Taiping (太平) 409430
Nie istnieje Zhao Cheng Di
昭成帝
Feng Hong
馮弘
430436 Daxing (大興) 430436
Wcześniejsze Królestwo Liang 320376
Nie istnieje Cheng Gong
成公
Zhang Mao
張茂
320324 Jianxing (建興) 320324
Nie istnieje Zhong Cheng Gong
忠成公
Zhang Jun
張駿
324346 Jianxing (建興) 324346
Nie istnieje Huan Gong
桓公
Zhang Chong Hua
張重華
346353 Jianxing (建興) 346353
Nie istnieje Ai Gong
哀公
Zhang Yao Ling
張曜靈
3 miesiące w 353 Jianxing (建興) 353
Nie istnieje Wei Wang
威王
Zhang Zuo
張祚
353355 Jianxing (建興) 353354
Heping (和平) 354355
Nie istnieje Jing Dao Gong
敬悼公
lub Chong Gong
沖公
Zhang Xuan Jing
張玄靖
355363 Jianxing (建興) 355361
Shengping (升平) 361363
Nie istnieje Dao Gong
悼公
Zhang Tian Xi
張天錫
364376 Shengping (升平) 364376
Późniejsze Królestwo Liang 386–403
Tai Zu
太祖
Yi Wu Wang
懿武王
Luu Guang
呂光
386399 Tai’an (太安) 386389
Lunjia (麟嘉) 389396
Longfei (龍飛) 396399
Nie istnieje Yin Wang
隱王
Luu Shao
呂紹
399 Longfei (龍飛) 399
Nie istnieje Ling Wang
靈王
Luu Zuan
呂纂
399401 Xianning (咸寧) 399401
Nie istnieje Shang Shu Gong 尚書公
lub Jiankang Gong 建康公
呂隆 luu3 long2 401403 Shending (神鼎) 401403
Południowe Królestwo Liang 397–414
Lie Zu
烈祖
Wu Wang
武王
Tufa Wu Gu
禿髮烏孤
397399 Taichu (太初) 397399
Nie istnieje Kang Wang
康王
Tufa Li Lu Gu
禿髮利鹿孤
399402 Jianhe (建和) 399402
Nie istnieje Jing Wang
景王 lub 敬王
Tufa Ru Tan
禿髮傉檀
402414 Hongchang (弘昌) 402404
Jiaping (嘉平) 409414
Północne Królestwo Liang 397439 (Królestwo Gao Chang 442460)
Nie istnieje Nie istnieje Duan Ye
段業
397401 Shen Xi (神璽) 397399
Tian Xi (天璽) 399401
Tai Zu
太祖
Wu Xuan Wang
武宣王
Ju Qu Meng Xun
沮渠蒙遜
401433 Yong’an (永安) 401412
Xuanshi (玄始) 412428
Chengxuan (承玄) 428430
Yihe (義和) 430433
Nie istnieje Ai Wang
哀王
Ju Qu Mu Jian
沮渠牧犍
433439 Yonghe (永和) 433439
Nie istnieje Nie istnieje Ju Qu Wu Hui
沮渠無諱
442444 Chengping (承平) 442443
Qianshou (乾壽) 443444
Nie istnieje Nie istnieje Ju Qu An Zhou
沮渠安周
444460 Chengping (承平) 444460
Zachodnie Królestwo Liang 400421
Tai Zu
太祖
Wu Zhao Wang
武昭王
Li Gao
李暠
400417 Gengzi (庚子) 400405
Jianchu (建初) 406416
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Li Xin
李歆
417420 Jiaxing (嘉興) 417420
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Li Xun
李恂
420421 Yongjian (永建) 420421
Wcześniejsze Cesarstwo Qin 351–394
Gao Zu
高祖
Jing Ming Di
景明帝
Fu Jian
苻健
351355 Huangshi (皇始) 351355
Nie istnieje Li Wang
厲王
Fu Sheng
苻生
355357 Shouguang (壽光) 355357
Shi Zu
世祖
Xuan Zhao Di
宣昭帝
Fu Jian
苻堅
357385 Yongxing (永興) 357359
Ganlu (甘露) 359364
Jianyuan (建元) 365385
Nie istnieje Ai Ping Di
哀平帝
Fu Pi
苻丕
385386 Tai’an (太安) 385386
Tai Zong
太宗
Gao Di
高帝
Fu Deng
苻登
386394 Taichu (太初) 385394
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Fu Chong
苻崇
Kilka miesięcy w 394 Yanchu (延初) 394
Późniejsze Cesarstwo Qin 384417
Tai Zu
太祖
Wu Zhao Di
武昭帝
Yao Chang
姚萇
384393 Bai Que (白雀) 384386
Jianchu (建初) 386393
Gao Zu
高祖
Wen Huan Di
文桓帝
Yao Xing
姚興
394416 Huangchu (皇初) 394399
Hongshi (弘始) 399416
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Yao Hong
姚泓
416417 Yonghe (永和) 416417
Zachodnie Królestwo Qin 385400, 409431
Lie Zu
烈祖
Xuan Lie Wang
宣烈王
Qifu Guo Ren
乞伏國仁
385388 Jianyi (建義) 385388
Gao Zu
高祖
Wu Yuan Wang
武元王
Qifu Gan Gui
乞伏乾歸
388400, 409412 Taichu (太初) 388400
Gengshi (更始) 409412
Tai Zu
太祖
Wen Zhao Wang
文昭王
Qifu Chi Pan
乞伏熾磐
412428 Yongkang (永康) 412419
Jianhong (建弘) 420428
Nie istnieje Hou Zhu
後主
Qifu Mu Mo
乞伏暮末
428431 Yonghong (永弘) 428431
Cesarstwo Xia 407–431
Shi Zu
世祖
Wu Lie Di
武烈帝
Helian Bo Bo
赫連勃勃
407425 Longsheng (龍升) 407413
Fengxiang (鳳翔) 413418
Changwu (昌武) 418419
Zhenxing (真興) 419425
Nie istnieje Qin Wang
秦王
Helian Chang
赫連昌
425428 Chengguang (承光) 425428
Nie istnieje Ping Yuan Wang
平原王
Helian Ding
赫連定
428431 Shengguang (勝光) 425428

Królestwa plemion Wu Hu edytuj

Królestwa założone przez plemiona Wu Hu, nie zaliczane do Szesnastu Królestw

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatne Lata panowania Nazwa ery Lata
Królestwo Ran Wei 350352
Wu Dao Tian Wang
武道天王
Ran Min
冉閔
350352 Yongxing (永興) 350352
Zachodnie Cesarstwo Yan 384394
Wei Di
威帝
Mu Rong Hong
慕容泓
384 Yanxing (燕興) 384
Nie istnieje Mu Rong Chong
慕容沖
384386 Yanxing (燕興) 384385
Gengshi (更始) 385386
Nie istnieje Duan Sui
段隨
386 Changping (昌平) 386
Nie istnieje Mu Rong Tao
慕容韜
386 Jianming (建明) 386
Nie istnieje Mu Rong Yao
慕容瑤
386 Jianping (建平) 386
Nie istnieje Mu Rong Zhong
慕容忠
386 Jianwu (建武) 386
Nie istnieje Mu Rong Yong
慕容永
386394 Zhongxing (中興) 386394
Królestwo Shu 405413
Cheng Du Wang
成都王
Qiao Zong
譙縱
405413 Nie istnieje
Wodzowie plemienia Tiefu (Połowa III wieku-391)
Nie istnieje Liu Qu Bei
劉去卑
Połowa III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Liu Gao Sheng Yuan
劉誥升爰
Połowa-koniec III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Liu Hu
劉虎
309? – 341 Nie istnieje
Nie istnieje Liu Wu Heng
劉務恒
341356 Nie istnieje
Nie istnieje Liu E Lou Tou
劉閼陋頭
356358 Nie istnieje
Nie istnieje Liu Xi Wu Qi
劉悉勿祈
358359 Nie istnieje
Nie istnieje Liu Wei Chen
劉衛辰
359391 Nie istnieje
Wodzowie plemienia Yuwen (Koniec III wieku-345)
Nie istnieje Yuwen Mo Huai
宇文莫槐
Koniec III wieku-293 Nie istnieje
Nie istnieje Yuwen Pu Hui
宇文普回
lub Yuwen Pu Bo
宇文普撥
293-koniec III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yuwen Qiu Bu Quan
宇文丘不勤
Koniec III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yuwen Mo Gui
宇文莫圭
299?-302? Nie istnieje
Nie istnieje Yuwen Xi Du Guan
宇文悉獨官
Początek IV wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yuwen Qi De Gui
宇文乞得歸
Początek IV wieku – 333 Nie istnieje
Nie istnieje Yuwen Yi Dou Gui
宇文逸豆歸
333345 Nie istnieje
Książęta Liaoxi 303338
Nie istnieje Duan Wu Wu Chen
段務勿塵
303310 lub 311 Nie istnieje
Nie istnieje Duan Ji Lu Quan
段疾陸眷
310 lub 311318 Nie istnieje
Nie istnieje Duan She Fu Chen
段涉復辰
318 Nie istnieje
Nie istnieje Duan Pi Di
段匹磾
318321 Nie istnieje
Nie istnieje Duan Mo Pei
段末柸
318325 Nie istnieje
Nie istnieje Duan Ya
段牙
325 Nie istnieje
Nie istnieje Duan Liao
段遼
326338 Nie istnieje
Pierwsze Państwo Chouchi (Koniec II wieku-371)
Nie istnieje Yang Teng
楊騰
Koniec II wieku-początek III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yang Ju
楊駒
Początek III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yang Qian Wan
楊千萬
Początek III wieku-połowa III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yang Fei Long
楊飛龍
Początek III wieku-koniec III wieku Nie istnieje
Nie istnieje Yang Mao Sou
楊茂搜
Koniec III wieku-317 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Nan Di
楊難敵
317334 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Yi
楊毅
334337 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Chu
楊初
337355 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Guo
楊國
355356 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Jun
楊俊
356360 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Shi
楊世
360370 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Cuan
楊篡
370371 Nie istnieje
Drugie państwo Chouchi 385473
Wu Wang
武王
Yang Ding
楊定
385394 Nie istnieje
Hui Wen Wang
惠文王
Yang Sheng
楊盛
394425 Nie istnieje
Xiao Zhao Wang
孝昭王
Yang Xuan
楊玄
425429 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Bao Zong
楊保宗
429 i 443 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Nan Dang
楊難當
429441 Jianyi (建義) 436440
Nie istnieje Yang Bao Chi
楊保熾
442443 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Wen De
楊文德
443454 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Yuan He
楊元和
455466 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Seng Si
楊僧嗣
466473 Nie istnieje
Królestwo Wuxing 473506 i 534555
Nie istnieje Yang Wen Du
楊文度
473477 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Wen Hong
楊文弘
477482 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Hou Qi
楊後起
482486 Nie istnieje
An Wang
安王
Yang Ji Shi
楊集始
482503 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Shao Xian
楊紹先
503506, 534535 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Zhi Hui
楊智慧
535545 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Bi Xie
楊辟邪
545553 Nie istnieje
Królestwo Yinping 477 – początek VI wieku
Nie istnieje Yang Guang Xiang
楊廣香
477483? Nie istnieje
Nie istnieje Yang Jiong
楊炯
483495 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Chong Zu
楊崇祖
495-przed 502 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Meng Sun
楊孟孫
przed 502511 Nie istnieje
Nie istnieje Yang Ding
楊定
511- ? Nie istnieje
Wodzowie plemienia Tuoba 219–377 (Królestwo Dai 305?-377)
Shen Yuan Wang
神元王
Tuoba Li Wei
拓拔力微
219277 Nie istnieje
Uwaga: Jego świątynne imię brzmiało Shi Zu (始祖). Był jedynym władcą posiadającym imię świątynne
Zhang Wan
章王
Tuoba Xi Lu
拓拔悉鹿
277286 Nie istnieje
Ping Wang
平王
Tuoba Chuo
拓拔綽
286293 Nie istnieje
Si Wang
思王
Tuoba Fu
拓拔弗
293294 Nie istnieje
Zhao Wang
昭王
Tuoba Lu Guan
拓拔祿官
294307 Nie istnieje
Mu Wang
穆王
Tuoba Yi Tuo
拓拔猗
295305 Nie istnieje
Mu Wang
穆王
Tuoba Yi Lu
拓拔猗盧
295316 Nie istnieje
Nie istnieje Tuoba Pu Gen
拓拔普根
316 Nie istnieje
Nie istnieje Tuoba
拓拔
316 Nie istnieje
Ping Wen Wang
平文王
Tuoba Yu Luu
拓拔鬱律
316321 Nie istnieje
Hui Wang
惠王
Tuoba He Ru
拓拔賀傉
321325 Nie istnieje
Yang Wang
煬王
Tuoba He Na
拓拔紇那
325329 i 335337 Nie istnieje
Lie Wang
烈王
Tuoba Yi Huai
拓拔翳槐
329335 i 337338 Nie istnieje
Zhao Cheng Wang
昭成王
Tuoba Shi Yi Jian
拓拔什翼健
338377 Jianguo (建國) 338377

Dynastie Południowe i Północne edytuj

Dynastie północne edytuj

Wizerunek Imię pośmiertne Imię prywatne Rządy Nazwa ery Lata ery
Północna dynastia Wei 386535
Dao Wudi
道武帝
Tuoba Gui
拓拔珪
386409 Dengguo (登國) 386396
Huangshi (皇始) 396398
Tianxing (天興) 398404
Tianci (天賜) 404409
Ming Yuandi
明元帝
Tuoba Si
拓拔嗣
409423 Yongxing (永興) 409413
Shenrui (神瑞) 414416
Taichang (泰常) 416423
Tai Wudi
太武帝
Tuoba Tao
拓拔燾
424452 Shiguang (始光) 424428
Shenjia (神麚) 428431
Yanhe (延和) 432434
Taiyan (太延) 435440
Taipingzhenjun (太平真君) 440451
Zhengping (正平) 451452
Nan An Wang
南安王
Tuoba Yu
拓拔余
452 Yongping (永平) lub
Chengping (承平)
452
Wen Cheng Di
文成帝
Tuoba Jun
拓拔濬
452465 Xing’an (興安) 452454
Xingguang (興光) 454455
Tai’an (太安) 455459
Heping (和平) 460465
Xian Wen Di
獻文帝
Tuoba Hong
拓拔弘
466471 Tian’an (天安) 466467
Huangxing (皇興) 467471
Xiao Wen Di
孝文帝
Yuan Hong
元宏
471499 Yanxing (延興) 471476
Chengming (承明) 476
Taihe (太和) 477499
Xuan Wu Di
宣武帝
Yuan Ke
元恪
500515 Jingming (景明) 500503
Zhengshi (正始) 504508
Yongping (永平) 508512
Yanchang (延昌) 512515
Xiao Ming Di
孝明帝
Yuan Xu
元詡
516528 Xiping (熙平) 516518
Shengui (神龜) 518520
Zhengguang (正光) 520525
Xiaochang (孝昌) 525527
Wutai (武泰) 528
Xiao Zhuang Di
孝莊帝
Yuan Zi You
元子攸
528530 Jianyi (建義) 528
Yong’an (永安) 528530
Chang Guang Wang
長廣王
lub Jing Di
敬帝
Yuan Ye
元曄
530531 Jianming (建明) 530531
Jue Min Di
節閔帝
Yuan Gong
元恭
531532 Putai (普泰) 531532
An Ding Wang
安定王
lub Chu Di
出帝
Yuan Lang
元朗
531532 Zhongxing (中興) 531532
Xiao Wu Di
孝武帝
Yuan Xiu
元脩
532535 Taichang (太昌) 532
Yongxing (永興) 532
Yongxi (永熙) 532535
Wschodnia dynastia Wei 534–550
Xiao Jing Di
孝靜帝
Yuan Shan Jian
元善見
534550 Tianping (天平) 534537
Yuanxiang (元象) 538539
Xinghe (興和) 539542
Wuding (武定) 543550
Północna dynastia Qi 550577
Wen Xuan Di
文宣帝
Gao Yang
高洋
550559 Tianbao (天保) 550559
Fei Di
廢帝
Gao Yin
高殷
560 Qianming (乾明) 560
Xiao Zhao Di
孝昭帝
Gao Yan
高演
560561 Huangjian (皇建) 560561
Wu Cheng Di
武成帝
Gao Zhan
高湛
561565 Taining (太寧) 561562
Heqing (河清) 562565
Hou Zhu
後主
Gao Wei
高緯
565577 Tiantong (天統) 565569
Wuping (武平) 570576
Longhua (隆化) 576
You Zhu
幼主
Gao Heng
高恆
577 Chengguang (承光) 577
Fan Yang Wang
范陽王
Gao Shao Yi
高紹義
577579? Nie istnieje
Zachodnia dynastia Wei 535–556
Wen Di
文帝
Yuan Bao Ju
元寶炬
535551 Datong (大統) 535551
Fei Di
廢帝
Yuan Qin
元欽
552554 Nie istnieje
Gong Di
恭帝
Yuan Kuo
元廓
554556 Nie istnieje
Północna dynastia Zhou 557581
Xiao Min Di
孝閔帝
Yuwen Jue
宇文覺
557 Nie istnieje
Ming Di
明帝
lub Xiao Ming Di
孝明帝
Yuwen Yu
宇文毓
557560 Wucheng (武成) 559560
Wu Di
武帝
Yuwen Yong
宇文邕
561578 Baoding (保定) 561565
Tianhe (天和) 566572
Jiande (建德) 572578
Xuanzheng (宣政) 578
Xuan Di
宣帝
Yuwen Yun
宇文贇
579 Dacheng (大成) 579
Jing Di
靜帝
Yuwen Chan
宇文闡
579581 Daxiang (大象) 579581
Dading (大定) 581

Dynastie południowe edytuj

Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
Dynastia Song (420–479)
Wudi
武帝
Liu Yu
劉裕
420422 Yongchu (永初) 420422
Shaodi
少帝
Liu Yi Fu
劉義符
423424 Jingping (景平) 423424
Wen Di
文帝
Liu Yi Long
劉義隆
424453 Yuanjia (元嘉) 424453
Xiao Wu Di
孝武帝
Liu Jun
劉駿
454464 Xiaojian (元嘉) 454456

Daming (大明) 457464

Qian Fei Di
前廢帝
Liu Zi Ye
劉子業
465 Yongguang (永光) 465

Jinghe (景和) 465

Song Ming Di
明帝
Liu Yu
劉彧
465472 Taishi (泰始) 465471

Taiyu (泰豫) 472

Hou Fei Di
後廢帝
lub Cang Wu Wang
蒼梧王
Liu Yu
劉昱
473477 Yuanhui (元徽) 473477
Shun Di
順帝
Liu Zhun
劉準
477479 Shengming (昇明) 477479
Dynastia Qi 479502
Gao Di
高帝
Xiao Dao Cheng
蕭道成
479482 Jianyuan (建元) 479482
Wu Di
武帝
Xiao Ze
蕭賾
483493 Yongming (永明) 483493
Yu Lin Wang
鬱林王
Xiao Zhao Ye
蕭昭業
494 Longchang (隆昌) 494
Hai Ling Wang
海陵王
Xiao Zhao Wen
蕭昭文
494 Yanxing (延興) 494
Ming Di
明帝
Xiao Luan
蕭鸞
494498 Jianwu (建武) 494498

Yongtai (永泰) 498

Dong Hun Hou
東昏侯
Xiao Bao Juan
蕭寶卷
499501 Yongyuan (永元) 499501
He Di
和帝
Xiao Bao Rong
蕭寶融
501502 Zhongxing (中興) 501502
Dynastia Liang (502557)
Wu Di
武帝
Xiao Yan
蕭衍
502549 Tianjian (天監) 502519

Putong (普通) 520527
Datong (大通) 527529
Zhongdatong (中大通) 529534
Datong (大同) 535546
Zhongdatong (中大同) 546547
Taiqing (太清) 547549

Jian Wen Di
簡文帝
Xiao Gang
蕭綱
549551 Dabao (大寶) 550551
Yu Zhang Wang
豫章王
Xiao Dong
蕭棟
551552 Tianzheng (天正) 551552
Yuandi
元帝
Xiao Yi
蕭繹
552555 Chengsheng (承聖) 552555
Zhen Yang Hou
貞陽侯
Xiao Yuan Ming
蕭淵明
555 Tiancheng (天成) 555
Jing Di
敬帝
Xiao Fang Zhi
蕭方智
555557 Shaotai (紹泰) 555556

Taiping (太平) 556557

Dynastia Chen 557589
Wu Di
武帝
Chen Ba Xian
陳霸先
557559 Yongding (永定) 557559
Wen Di
文帝
Chen Qian
陳蒨
560566 Tianjia (天嘉) 560566

Tiankang (天康) 566

Fei Di
廢帝
Chen Bo Zong
陳伯宗
567568 Guangda (光大) 567568
Xuan Di
宣帝
Chen Xu
陳頊
569582 Taijian (太建) 569582
Hou Zhu
後主
Chen Shu Bao
陳叔寶
583589 Zhide (至德) 583586

Zhenming (禎明) 587589

Południowa dynastia Liang 555587
Imię świątynne Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
Zhong Zong
中宗
Xuan Di
宣帝
Xiao Cha
蕭察
555562 Dading (大定) 555562
Shi Zong
世4宗
Xiao Ming Di
孝明帝
Xiao Kui
蕭巋
562585 Tianbao (天保) 562585
Nie istnieje Xiao Jing Di
孝靜帝
lub Ju Gong
莒公
Xiao Cong
蕭琮
585587 Guangyun (廣運) 562585

Dynastia Sui edytuj

Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
Wen Di
文帝
Yang Jian
楊堅
581604 Kaihuang (開皇) 581600

Renshou (仁壽) 601604

Yang Di
煬帝
Yang Guang
楊廣
605617 Daye (大業) 605617
Gong Di
恭帝
Yang You
楊侑
617618 Yining (義寧) 617618

Dynastia Tang edytuj

Dynastia Tang 618690
Wizerunek Imię świątynne Imię prywatne Lata Nazwa ery
  Gaozu
高祖
Li Yuan
李淵
618626 Wude (武德) 618626
  Taizong
太宗
Li Shimin
李世民
627649 Zhenguan (貞觀) 627649
  Gaozong
高宗
Li Zhi
李治
650683 Yonghui (永徽) 650655

Xianqing (顯慶) 656661
Longshuo (龍朔) 661663
Linde (麟德) 664665
Qianfeng (乾封) 666668
Zongzhang (總章) 668670
Xianheng (咸亨) 670674
Shangyuan (上元) 674676
Yifeng (儀鳳) 676679
Tiaolu (調露) 679680
Yonglong (永隆) 680681
Kaiyao (開耀) 681682
Yongchun (永淳) 682683
Hongdao (弘道) 683

Zhongzong
中宗
Li Xian
李顯
lub Li Zhe
李哲
684, 705710 Sisheng (嗣聖) 684

Shenlong (神龍) 705707
Jinglong (景龍) 707710

 

Ruizong
睿宗
Li Dan
李旦
684690 Wenming (文明) 684690
Dynastia Zhou (690705)
  Wu Zetian
武則天
Sheng Shen
聖神
690705 Tianshou (天授) 690692

Ruyi (如意) 692
Changshou (長壽) 692694
Yanzai (延載) 694
Zhengsheng (證聖) 695
Tiancewansui (天冊萬歲) 695696
Wansuidengfeng (萬歲登封) 696
Wansuitongtian (萬歲通天) 696697
Shengong (神功) 697
Shengli (聖曆) 698700
Jiushi (久視) 700
Daju (大足) 701
Chang’an (長安) 701705

Dynastia Tang 705907
Shang Di
殤帝
Li Chong Mao
李重茂
710 Tanglong
唐隆
  Ruizong
睿宗
Li Dan
李旦
710712 Jingyun (景雲) 710711

Taiji (太極) 712
Yanhe (延和) 712

  Xuanzong
玄宗
Li Long Ji
李隆基
712756 Xiantian (先天) 712713

Kaiyuan (開元) 713741
Tianbao (天寶) 742756

Su Zong
肅宗
Li Heng
李亨
756762 Jide (至德) 756758

Qianyuan (乾元) 758760
Shangyuan (上元) 760761

Dai Zong
代宗
Li Yu
李豫
762779 Baoying (寶應) 762763

Guangde (廣德) 763764
Yongtai (永泰) 765766
Dali (大曆) 766779

  De Zong
德宗
Li Gua
李适
780805 Jianzhong (建中) 780783

Xingyuan (興元) 784
Zhenyuan (貞元) 785805

Shun Zong
順宗
Li Song
李誦
805 Yongzhen (永貞) 805
  Xian Zong
憲宗
Li Chun
李純
806820 Yuanhe (元和) 806820
Mu Zong
穆宗
Li Heng
李恆
821824 Changqing (長慶) 821824
Jing Zong
敬宗
Li Zhan
李湛
824826 Baoli (寶曆) 824826
Wen Zong
文宗
Li Ang
李昂
826840 Baoli (寶曆) 826

Dahe (大和) lub Taihe (太和) 827835
Kaicheng (開成) 836840

  Wu Zong
武宗
Li Yan
李炎
840846 Huichang (會昌) 841846
Xuan Zong
宣宗
Li Chen
李忱
846859 Dachong (大中) 847859
Yi Zong
懿宗
Li Cui
李漼
859873 Dachong (大中) 859

Xiantong (咸通) 860873

Xi Zong
僖宗
Li Xuan
李儇
873888 Xiantong (咸通) 873874

Qianfu (乾符) 874879
Guangming (廣明) 880881
Zhonghe (中和) 881885
Guangqi (光啟) 885888
Wende (文德) 888

Zhao Zong
昭宗
Li Ye
李曄
888904 Longji (龍紀) 889

Dashun (大順) 890891
Jingfu (景福) 892893
Qianning (乾寧) 894898
Guanghua (光化) 898901
Tianfu (天復) 901904
Tianyou (天佑) 904

Ai Di
哀帝
lub Zhao Xuan Di
昭宣帝
Li Zhu
李柷
904907 Tianyou (天佑) 904907

Dynastia Yan edytuj

Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery

Ān Lùshān
安祿山
756757 Shèngwǔ (聖武) 756759
Brak Ān Qìngxù
安慶緒
757759 Tiānchéng (天成) 757759
Brak Shǐ Sīmíng
史思明
759761 Shùntiān (順天) 759761

Yìngtiān (應天) 761

Brak Shǐ Cháoyì
史朝義
761763 Xiǎnshèng (顯聖) 761763

Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw edytuj

Państwa w Okresie Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw 907960
Imię świątynne Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
PIĘĆ DYNASTII
Późniejsza dynastia Liang 907923
Tai Zu
太祖
nie istnieje Zhu Wen
朱溫
907912 Kaiping (開平) 907911

Qianhua (乾化) 911912

Nie istnieje Mo Di
末帝
Zhu Zhen
朱瑱
913923 Qianhua (乾化) 913915

Zhenming (貞明) 915921
Longde (龍德) 921923

Późniejsza dynastia Tang 923936
Zhuang Zong
莊宗
Nie istnieje Li Cunxu
李存勗
923926 Tongguang (同光) 923926
Ming Zong
明宗
Nie istnieje Li Siyuan
李嗣
lub Li Dan
李亶
926933 Tiancheng (天成) 926930

Changxing (長興) 930933

Nie istnieje Min Di
節閔帝
Li Conghou
李從厚
933934 Yingshun (應順) 913915
Nie istnieje Mo Di
末帝
Li Congke
李從珂
934936 Qingtai (清泰) 934936
Późniejsza dynastia Jin 936947
Gao Zu
高祖
Nie istnieje Shi Jing Tang
石敬瑭
936942 Tianfu (天福) 936942
Nie istnieje Chu Di
出帝
Shi Chong Gui
石重貴
942947 Tianfu (天福) 942944

Kaiyun (開運) 944947

Późniejsza dynastia Han 947950
Gao Zu
高祖
Nie istnieje Liu Zhi Yuan
劉知遠
947948 Tianfu (天福) 947

Qianyou (乾祐) 948

Nie istnieje Yin Di
隱帝
Liu Cheng You
劉承祐
948950 Qianyou (乾祐) 948950
Późniejsza dynastia Zhou 951960
Tai Zu
太祖
Nie istnieje Guo Wei
郭威
951954 Guangshun (廣順) 951954

Xiande (顯德) 954

Shi Zong
世宗
Nie istnieje Chai Rong
柴榮
954959 Xiande (顯德) 954959
Nie istnieje Gong Di
恭帝
Chai Zong Xun
柴宗訓
959960 Xiande (顯德) 959960
DZIESIĘĆ KRÓLESTW
Królestwo Wu Yue 904978
Tai Zu
太祖
Wu Su Wang
武肅王
Qian Liu
錢鏐
904932 Tianbao (天寶) 908923

Baoda (寶大) 923925
Baozheng (寶正) 925932

Shi Zong
世宗
Wen Mu Wang
文穆王
Qian Yuan Quan
錢元瓘
932941 Nie istnieje
Cheng Zong
成宗
Zhong Xian Wang
忠獻王
Qian Zuo
錢佐
941947 Nie istnieje
Nie istnieje Zhong Xun Wang
忠遜王
Qian Zong
錢倧
947 Nie istnieje
Nie istnieje Zhong Yi Wang
忠懿王
Qian Chu
錢俶
947978 Nie istnieje
Królestwo Min 909945 oraz Królestwo Yin 943945
Tai Zu
太祖
Zhong Yi Wang
忠懿王
Wang Shen Zhi
王審知
909925 Nie istnieje
Nie istnieje Nie istnieje Wang Yan Han
王延翰
925926 Nie istnieje
Tai Zong
太宗
Hui Di
惠帝
Wang Yan Jun
王延鈞
926935 Longqi (龍啟) 933935

Yonghe (永和) 935

Kang Zong
康宗
Nie istnieje Wang Ji Peng
王繼鵬
935939 Tongwen (通文) 936939
Jing Zong
景宗
Nie istnieje Wang Yan Xi
王延羲
939944 Yonglong (永隆) 939944
Nie istnieje Tian De Di
天德帝
Wang Yan Zheng
王延政
943945 Tiande (天德) 943945
Królestwo Jing Nan (Nan Ping) 906963
Nie istnieje Wu Xin Wang
武信王
Gao Ji Xing
高季興
909928 Nie istnieje
Nie istnieje Wen Xian Wang
文獻王
Gao Cong Hui
高從誨
928948 Nie istnieje
Nie istnieje Zhen Yi Wang
貞懿王
Gao Bao Rong
高寶融
948960 Nie istnieje
Nie istnieje Shi Zhong
侍中
Gao Bao Xu
高寶勗
960962 Nie istnieje
Nie istnieje Nie istnieje Gao Ji Chong
高繼沖
962963 Nie istnieje
Królestwo Chu 897951
Nie istnieje Wu Mo Wang
武穆王
Ma Yin
馬殷
897930 Nie istnieje
Nie istnieje Heng Yang Wang
衡陽王
Ma Xi Sheng
馬希聲
930932 Nie istnieje
Nie istnieje Wen Zhao Wang
文昭王
Ma Xi Fan
馬希範
932947 Nie istnieje
Nie istnieje Fei Wang
廢王
Ma Xi Guang
馬希廣
947950 Nie istnieje
Nie istnieje Gong Xiao Wang
恭孝王
Ma Xi E
馬希萼
950 Nie istnieje
Nie istnieje Nie istnieje Ma Xi Chong
馬希崇
950951 Nie istnieje
Królestwo Wu 904937
Tai Zu
太祖
Xiao Wu Di
孝武帝
Yang Xing Mi
楊行密
904905 Tianyao (天祐) 904905
Lie Zong
烈宗
Jing Di
景帝
Yang Wo
楊渥
905908 Tianyao (天祐) 905908
Gao Zu
高祖
Xuan Di
宣帝
Yang Long Yan
楊隆演
908921 Tianyao (天祐) 908919

Wuyi (武義) 919921

Nie istnieje Rui Di
睿帝
Yang Pu
楊溥
921937 Shunyi (順義) 921927

Qianzhen (乾貞) 927929
Dahe (大和) 929935
Tianzuo (天祚) 935937

Południowe Królestwo Tang 937975
Xian Zhu
先主
lub Lie Zu
烈祖
Nie istnieje Li Bian
937943 Shengyuan (昇元) 937943
Zhong Zhu
中主
lub Yuan Zong
元宗
Nie istnieje Li Jing
李璟
943961 Baoda (保大) 943958

Jiaotai (交泰) 958
Zhongxing (中興) 958

Li Houzhu
李後主
Wu Wang
武王
Li Yu
李煜
961975 Nie istnieje
Południowe Królestwo Han 917971
Gao Zu
高祖
Tian Huang Da Di
天皇大帝
Liu Yan
劉巖 lub 劉
917925 Qianheng (乾亨) 917925

Bailong (白龍) 925928
Dayou (大有) 928941

Nie istnieje Shang Di
殤帝
Liu Fen
劉玢
941943 Guangtian (光天) 941943
Zhong Zong
中宗
Nie istnieje Liu Cheng
劉晟
943958 Yingqian (應乾) 943

Qianhe (乾和) 943958

Hou Zhu
後主
Nie istnieje Liu Chang
劉鋹
958971 Dabao (大寶) 958971
Północne Królestwo Han 951979
Shi Zu
世祖
Shen Wu Di
神武帝
Liu Min
劉旻
951954 Qianyou (乾祐) 951954
Rui Zong
睿宗
Xiao He Di
孝和帝
Liu Cheng Jun
劉承鈞
954970 Qianyou (乾祐) 954957

Tianhui (天會) 957970

Shao Zhu
少主
Nie istnieje Liu Ji En
劉繼恩
970 Nie istnieje
Nie istnieje Ying Wu Di
英武帝
Liu Ji Yuan
劉繼元
970982 Guangyun (廣運) 970982
Wcześniejsze Królestwo Shu 907925
Gao Zu
高祖
Nie istnieje Wang Jian
王建
907918 Tianfu (天復) 907

Wucheng (武成) 908910
Yongping (永平) 911915
Tongzheng (通正) 916
Tianhan (天漢) 917
Guangtian (光天) 918

Hou Zhu
後主
Nie istnieje Wang Yan
王衍
918925 Qiande (乾德) 918925

Xiankang (咸康) 925

Późniejsze Królestwo Shu 934965
Gao Zu
高祖
Nie istnieje Meng Zhi Xiang
孟知祥
934 Mingde (明德) 934
Hou Zhu
後主
Nie istnieje Meng Chang
孟昶
938965 Mingde (明德) 934938

Guangzheng (廣政) 938965

Niezależne reżimy wojskowe edytuj

Niezależne lokalne reżimy wojskowe
Nazwa okresu Imię prywatne Lata
Wuping i Hunan 節度 950963
Wuping 武平節度使 Liu Yan
劉言
950953
Wuping 武平節度使 Wang Kui
王逵
lub Wang Jin Kui
王進逵
953956
Hunan 湖南節度使 Zhou Xing Feng
周行逢
956962
Hunan 湖南節度使 Zhou Bao Quan
周保權
962963
Quanzhang 節度 945978
Quanzhang 泉漳都指揮使 Liu Cong Xiao
留從效
945962
Quanzhang 泉漳留守 Liu Shao Zi
留紹鎡
962
Quanzhang 泉漳節度使 Zhang Han Si
張漢思
962963
Quanzhang 泉漳節度使 Chen Hong Jin
陳洪進
963978

Dynastia Liao edytuj

Imię świątynne Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
Taizu
太祖
Nie istnieje Yelü Abaoji
耶律阿保機
907926 Shence (神冊) 916922

Tianzan (天贊) 922926
Tianxian (天顯) 926

Taizong
太宗
Nie istnieje Yelü Deguang
耶律德光
926947 Tianxian (天顯) 927938

Huitong (會同) 938947
Datong (大同) 947

Shizong
世宗
Nie istnieje Yelü Ruan
耶律阮
947951 Tianlu (天祿) 947951
Muzong
穆宗
Nie istnieje Yelü Jing
耶律璟
951969 Yingli (應曆) 951969
Jingzong
景宗
Nie istnieje Yelü Xian
耶律賢
969982 Baoning (保寧) 969979

Qianheng (乾亨) 979982

Shengzong
聖宗
Nie istnieje Yelü Longxu
耶律隆緒
9821031 Qianheng (乾亨) 982

Tonghe (統和) 9831012
Kaitai (開泰) 10121021
Taiping (太平) 10211031

Xingzong
興宗
Nie istnieje Yelü Zongzhen
耶律宗真
10311055 Jingfu (景福) 10311032

Chongxi (重熙) 10321055

Daozong
道宗
Nie istnieje Yelü Hongji
耶律洪基
10551101 Qingning (清寧) 10551064

Xianyong (咸雍) 10651074
Taikang (太康) lub Dakang (大康) 10751084
Da’an (大安) 10851094
Shouchang (壽昌) lub Shoulong (壽隆) 10951101

Nie istnieje Tianzuodi
天祚帝
Yelü Yanxi
耶律延禧
11011125 Qiantong (乾統) 11011110

Tianqing (天慶) 11111120
Baoda (保大) 11211125

Dynastia Song edytuj

Wizerunek Imię świątynne Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
Północna dynastia Song 9601127
  Taizu
太祖
Nie istnieje Zhao Kuangyin
趙匡胤
960976 Jianlong (建隆) 960963

Qiande (乾德) 963968
Kaibao (開寶) 968976

  Taizong
太宗
Nie istnieje Zhao Kuangyi
趙匡義
lub Zhao Guangyi
趙光義
976997 Taipingxingguo (太平興國) 976984

Yongxi (雍熙) 984987
Duangong (端拱) 988989
Chunhua (淳化) 990994
Zhidao (至道) 995997

  Zhenzong
真宗
Nie istnieje Zhao Heng
趙恆
9971022 Xianping (咸平) 9981003

Jingde (景德) 10041007
Dazhongxiangfu (大中祥符) 10081016
Tianxi (天禧) 10171021
Qianxing (乾興) 1022

  Renzong
仁宗
Nie istnieje Zhao Zhen
趙禎
10221063 Tiansheng (天聖) 10231032

Mingdao (明道) 10321033
Jingyou (景祐) 10341038
Baoyuan (寶元) 10381040
Kangding (康定) 10401041
Qingli (慶曆) 10411048
Huangyou (皇祐) 10491054
Zhihe (至和) 10541056
Jiayou (嘉祐) 10561063

  Yingzong
英宗
Nie istnieje Zhao Shu
趙曙
10631067 Zhiping (治平) 10641067
Shenzong
神宗
Nie istnieje Zhao Xu
趙頊
10671085 Xining (熙寧) 10681077

Yuanfeng (元豐) 10781085

  Zhezong
哲宗
Nie istnieje Zhao Xu
趙煦
10851100 Yuanyou (元祐) 10861094

Shaosheng (紹聖) 10941098
Yuanfu (元符) 10981100

  Huizong
徽宗
Nie istnieje Zhao Ji
趙佶
11001125 Jianzhongjingguo (建中靖國) 1101

Chongning (崇寧) 11021106
Daguan (大觀) 11071110
Zhenghe (政和) 11111118
Chonghe (重和) 11181119
Xuanhe (宣和) 11191125

  Qinzong
欽宗
Nie istnieje Zhao Huan
趙桓
11261127 Jingkang (靖康) 11251127
Południowa dynastia Song 11271279
  Gaozong
高宗
Nie istnieje Zhao Gou
趙構
11271162 Jingyan (靖炎) 11271130

Shaoxing (紹興) 11311162

Xiaozong
孝宗
Nie istnieje Zhao Shen
趙昚
11621189 Longxing (隆興) 11631164

Qiandao (乾道) 11651173
Chunxi (淳熙) 11741189

  Guangzong
光宗
Nie istnieje Zhao Dun
趙惇
11891194 Shaoxi (紹熙) 11901194
Ningzong
寧宗
Nie istnieje Zhao Kuo
趙擴
11941224 Qingyuan (慶元) 11951200

Jiatai (嘉泰) 12011204
Kaixi (開禧) 12051207
Jiading (嘉定) 12081224

  Lizong
理宗
Nie istnieje Zhao Yun
趙昀
12241264 Baoqing (寶慶) 12251227

Shaoding (紹定) 12281233
Duanping (端平) 12341236
Jiaxi (嘉熙) 12371240
Chunyou (淳祐) 12411252
Baoyou (寶祐) 12531258
Kaiqing (開慶) 1259
Jingding (景定) 12601264

  Duzong
度宗
Nie istnieje Zhao Qi
趙祺
12641274 Xianchun (咸淳) 12651274
Nie istnieje Gong
恭帝
Zhao Xian
趙顯
12741276 Deyou (德祐) 12751276
Duanzong
端宗
Nie istnieje Zhao Shi
趙是
12761278 Jingyan (景炎) 12761278
  Nie istnieje Di

lub Wei Wang
衛王
Zhao Bing
趙昺
12781279 Xiangxing (祥興) 12781279

Państwo Xixia edytuj

Imię świątynne Imię pośmiertne Imię prywatne Lata Nazwa ery
Jǐngzōng
景宗
Wǔlièdì
武烈帝
Lǐ Yuánhào
李元昊
10321048 Xiǎndào (顯道) 10321034

Kāiyùn (開運) 1034
Guǎngpíng (廣平) 10351036
Dàqìng (大慶) 10361038
Tiānshòulǐfǎyánzuò (天授禮法延祚) 10381048

Yìzōng
毅宗
Zhāoyīngdì
昭英帝
Lǐ Liàngzuò
李諒祚
10481067 Yánsìníngguó (延嗣寧國) 10481049

Tiānyòuchuíshèng (天祐垂聖) 10501052
Fúshèngchéngdào (福聖承道) 10531056
Duǒdū (奲都) 10361038
Gǒnghuà (拱化) 10631067

Huìzōn
惠宗
Kāngjìngdì
康靖帝
Lǐ Bǐngcháng
李秉常
10671086 Qiándào (乾道) 10671069

Tiāncìlǐshèngguóqìng (天賜禮盛國慶) 10701074
Dà’ān (大安) 10751085
Tiān’ānlǐdìng (天安禮定) 10851086

Chóngzōng
崇宗
Shèngwéndì
聖文帝
Lǐ Qiánshùn
李乾順
10861139 Tiānyízhìpíng (天儀治平) 10861089

Tiānyòumín’ān (天祐民安) 10901097
Yǒng’ān (永安) 10981100
Zhēnguān (貞觀) 11011113
Yōngníng (雍寧) 11141118
Yuándé (元德) 11191127
Zhèngdé (正德) 11271134
Dàdé (大德) 11351139

Rénzōng
仁宗
Shèngzhēndì
聖禎帝
Lǐ Rénxiào
李仁孝
11391193 Dàqìng (大慶) 11391143

Rénqìng (人慶) 11441148
Tiānshèng (天盛) 11491170
Qiányòu (乾祐) 11701193

Huánzōng
桓宗
Zhāojiǎnjì
昭簡帝
Lǐ Chúnyòu
李純佑
11931206 Tiānqìng (天慶) 11931206
Xiāngzōng
襄宗
Jǐngwǔdì
景武帝
Lǐ Ānquán
李安全
12061211 Qìngtiān (慶天) 12061209

Huángjiàn (皇建) 12101211

Shénzōng
神宗
Yīngwéndì
英文帝
Lǐ Zūnxū
李遵頊
12111223 Guāngdìng (光定) 12111223
Xiànzōng
獻宗
Nie istnieje Lǐ Déwàng
李德旺
12231226 Qiándìng (乾定) 12231226
Mòzhǔ
末主
Nie istnieje Lǐ Xiàn
李晛
12261227 Bǎoyì (寶義) 12261227

Państwo Jin edytuj

Imię świątynne
Imię pośmiertne
Imię prywatne
Lata
Nazwa ery
Tàizǔ
太祖
Nie istnieje Wányán Āgǔdǎ
完顏阿骨打
11151123 Shōuguó (收國) 11151116

Tiānfǔ (天輔) 11171123

Tàizōng
太宗
Nie istnieje Wányán Wúqǐmǎi
完顏吳乞買
lub Wányán Shèng
完顏晟
11231134 Tiānhuì (天會) 11231134
Xīzōng
熙宗
Nie istnieje Wányán Hélá
完顏合剌
lub Wányán Dǎn
完顏亶
11351149 Tiānhuì (天會) 11351138

Tiānjuàn (天眷) 11381141
Huángtǒng (皇統) 11411149

Nie istnieje Hǎilíngwáng
海陵王
Wányán Liàng
完顏亮
11491161 Tiāndé (天德) 11491153

Zhènyuán (貞元) 11531156
Zhènglóng (正隆) 11561161

Shìzōng
世宗
Nie istnieje Wányán Yōng
完顏雍
11611189 Dàdìng (大定) 11611189
Zhāngzōng
章宗
Nie istnieje Wányán Jǐng
完顏璟
11901208 Míngchāng (明昌) 11901196

Chéng’ān (承安) 11961200
Tàihé (泰和) 12001208

Nie istnieje Wèishàowáng
衛紹王
lub Wèiwáng
衛王
Wányán Yǒngjì
完顏永濟
12091213 Dà’ān (大安) 12091212

Chóngqìng (崇慶) 12121213
Zhìníng (至寧) 1213

Xuānzōng
宣宗
Nie istnieje Wányán Xún
完顏珣
12131223 Zhēnyòu (貞祐) 12131217

Xīngdìng (興定) 12171222
Yuánguāng (元光) 12221223

Āizōng
哀宗
Nie istnieje Wányán Shǒuxù
完顏守緒
12241234 Zhèngdà (正大) 12241232

Kāixīng (開興) 1232
Tiānxīng (天興) 12321234

Nie istnieje Mòdì
末帝
Wányán Chénglín
完顏承麟
1234 Nie istnieje

Dynastia Yuan edytuj

Wizerunek Imię świątynne Imię pośmiertne Imię mongolskie Imię prywatne Lata Nazwa ery
  Taizu
太祖
nie istnieje Czyngis-chan Borjigin Temudżyn
孛兒只斤鐵木真
12061227 nie istnieje
Ruizong
睿宗
nie istnieje Tołuj Borjigin Tolui
孛兒只斤拖雷
1228 nie istnieje
Taizong
太宗
nie istnieje Ugedej Borjigin Ögedei
孛兒只斤窩闊台
12291241 nie istnieje
nie istnieje nie istnieje Töregene-katun Töregene Khâtûn
乃馬真
12411246 nie istnieje
Dingzong
定宗
nie istnieje Gujuk Borjigin Güyük
孛兒只斤貴由
12461248 nie istnieje
nie istnieje nie istnieje Oguł Kajmysz Oghul Ghaymish
海米失
12481251 nie istnieje
Xianzong
憲宗
nie istnieje Mongke Borjigin Möngke
孛兒只斤蒙哥
12511259 nie istnieje
  Shizu
世祖
nie istnieje Kubilaj-chan Borjigin Kublai
孛兒只斤忽必烈
12601294 Zhongtong (中統) 12601264

Zhiyuan (至元) 12641294

  Chengzong
成宗
nie istnieje Temür Öldżejtü Borjigin Temür
孛兒只斤鐵木耳
12941307 Yuanzhen (元貞) 12951297

Dade (大德) 12971307

  Wuzong
武宗
nie istnieje Haisan Guluk Borjigin Qayshan
孛兒只斤海山
13081311 Zhida (至大) 13081311
  Renzong
仁宗
nie istnieje Ayurparibhadra Borjigin Ayurparibhadra
孛兒只斤愛育黎拔力八達
13111320 Huangqing (皇慶) 13121313

Yanyou (延祐) 13141320

Yingzong
(英宗)
nie istnieje Suddhipala Gegeen Borjigin Suddhipala
孛兒只斤碩德八剌
13211323 Zhizhi (至治) 13211323
Jinzong (晉宗) Taiding Di
泰定帝
Yesün-Temür Borjigin Yesün-Temür
孛兒只斤也孫鐵木兒
13231328 Taiding (泰定) 13211328

Zhihe (致和) 1328

nie istnieje Tianshun Di
天順帝
Arigaba Borjigin Arigaba
孛兒只斤阿速吉八
1328 Tianshun (天順) 1328
  Wenzong
文宗
nie istnieje Jijaghatu Toq-Temür Borjigin Toq-Temür
孛兒只斤圖鐵木兒
13281329 i 13291332 Tianli (天曆) 13281330

Zhishun (至順) 13301332

Mingzong
明宗
nie istnieje Qoshila Qutuqtu Borjigin Qoshila
孛兒只斤和世剌
1329 nie istnieje
  Ningzong
寧宗
nie istnieje Irinchibal Borjigin Irinchibal
孛兒只斤懿璘質班
1332 Zhishun (至順) 1332
Huizong
惠宗
Shundi
順帝
Togon Temür Borjigin Toghan-Temür
孛兒只斤妥懽鐵木兒
13331370 Zhishun (至順) 1333

Yuantong (元統) 13331335
Zhiyuan (至元) 13351340
Zhizheng (至正) 13411368
Zhiyuan (至元) 13681370

Północna Dynastia Yuan
Imię świątynne Imię pośmiertne Imię mongolskie Imię prywatne Lata Nazwa ery
Zhaozong
昭宗
nie istnieje Biligtü Chan Ayushiridara
孛兒只斤愛育識里達臘
13701378 Xuanguang (宣光) 13711378
nie istnieje nie istnieje Usakal Chan Tögüs Temür
孛兒只斤脫古思鐵木兒
13781387 Tianguang (天光) 13781387

Dynastia Ming edytuj

Wizerunek Imię prywatne Imię pośmiertne Imię świątynne Nazwa ery Lata
  Zhū Yuánzhāng
朱元璋
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Hóngwǔ
洪武
13681398
  Zhū Yǔnwén
朱允炆
Huìdì
惠帝
nie istnieje Jiànwén
建文
13981402
  Zhū Dì
朱棣
Wēndì
文帝
Chéngzǔ
成祖
lub Tàizōng
太宗
Yǒnglè
永樂
14021424
  Zhū Gāochì
朱高熾
Zhāodì
昭帝
Rénzōng
仁宗
Hóngxī
洪熙
14241425
  Zhū Zhānjī
朱瞻基
Zhāngdì
章帝
Xuānzōng
宣宗
Xuāndé
宣德
14251435
  Zhū Qízhèn
朱祁鎮
Ruìdì
睿帝
Yīngzōng
英宗
Zhèngtǒng
正統

14361449;
Tiānshùn
天順
14571464

14351449;

14571464

Zhū Qíyù
朱祁鈺
Jǐngdì
景帝
Dàizōng
代宗
Jǐngtài
景泰
14491457
Zhū Jiànshēn
朱見深
Chúndì
純帝
Xiànzōng
憲宗
Chénghuà
成化
14641487
  Zhū Yòutáng
朱祐樘
Jìngdì
敬帝
Xiàozōng
孝宗
Hóngzhì
弘治
14871505
  Zhū Hòuzhào
朱厚照
Yìdì
毅帝
Wǔzōng
武宗
Zhèngdé
正德
15051521
  Zhū Hòucōng
朱厚熜
Sùdì
肅帝
Shìzōng
世宗
Jiājìng
嘉靖
15211566
Zhū Zǎihòu
朱載垕
Zhuāngdì
莊帝
Mùzōng
穆宗
Lóngqìng
隆慶
15661572
Zhū Yìjūn
朱翊鈞
Xiǎndì
顯帝
Shénzōng
神宗
Wànlì
萬曆
15721620
  Zhū Chángluò
朱常洛
Zhēndì
貞帝
Guāngzōng
光宗
Tàichāng
泰昌
1620
  Zhū Yóujiào
朱由校
Zhédì
悊帝
Xīzōng
熹宗
Tiānqǐ
天啟
16201627
Zhū Yóujiǎn
朱由檢
Zhuānglièmǐn
莊烈愍
Sīzōng
思宗
Chóngzhēn
崇禎
16271644

Dynastia Shun edytuj

Imię prywatne Imię świątynne Nazwa ery Lata
Li Zicheng
李自成
Chuǎng Wáng
闯王
Yung Chang
永昌
1644

Południowa dynastia Ming edytuj

Imię prywatne Imię świątynne Nazwa ery Lata
Zhū Yóusōng
朱由崧
Ānzōng
安宗
Hóngguāng
弘光
16441645
Zhū Yùjiàn
朱聿鍵
Shàozōng
紹宗
Lóngwǔ
隆武
16451646
Zhū Chángfāng
朱常淓
Nie istnieje Nie istnieje 1645
Zhū Yǐhǎi
朱以海
Nie istnieje Nie istnieje 16451653
Zhū Yùyuè
朱聿[金粵]
Nie istnieje Shàowǔ
紹武
1646
Zhū Yóuláng
朱由榔
Nie istnieje Yǒnglì
永曆
16461662

Dynastia Qing edytuj

Wizerunek Imię prywatne¹ Imię pośmiertne
Imię świątynne Nazwa ery

Chińska, Mandżurska

Lata
  Nurhaczy
努爾哈赤
Gāodì
高帝
Tàizǔ
太祖
Tiānmìng
天命
16161626
  Hong Taiji²
皇太極
Wéndì
文帝
Tàizōng
太宗
Tiāncōng
天聰

Abkai sure
16271636;
Chóngdé
崇德
Wesihun erdemungge
16361643

16261643
  Fúlín

福臨

Zhāngdì

章帝

Shìzǔ

世祖

Shùnzhì
順治

Ijishūn dasan

16431661
  Xuányè

玄燁

Réndì
仁帝
Shèngzǔ
聖祖
Kāngxī

康熙
Elhe taifin

16611722
  Yìnzhēn

胤禛

Xiàndì
憲帝
Shìzōng
世宗
Yōngzhèng

雍正
Hūwaliyasun tob

17221735
  Hónglì

弘曆

Chúndì
純帝
Gāozōng
高宗
Qiánlóng

乾隆
Abkai wehiyehe

17351796
  Yóngyǎn
顒琰
Ruìdì
睿帝
Rénzōng
仁宗
Jiāqìng

嘉慶
Saicungga fengšen

17961820
  Mínníng
旻寧
Chéngdì
成帝
Xuānzōng
宣宗
Dàoguāng

道光
Doro eldengge

18201850
  Yìzhǔ
奕詝
Xiǎndì
顯帝
Wénzōng
文宗
Xiánfēng

咸豐
Gubci elgiyengge

18501861
  Zǎichún
載淳
Yìdì
毅帝
Mùzōng
穆宗
Tóngzhì

同治
Yooningga dasan

18611875³
  Zǎitián
載湉
Jǐngdì
景帝
Dézōng
德宗
Guāngxù

光緒
Badarangga doro

18751908³
  Pǔyí

溥儀

Xùndì4

遜帝

Nie istnieje 5 Xuāntǒng

宣統
Gehungge yoso

190819246
1 Imieniem prywatnym władców dynastii Qing było Aisin Gioro (愛新覺羅), przyjęło się jednak nadawanie każdemu władcy indywidualnego imienia.
2 W niektórych źródłach jego imię podawane jest jako Abahai (阿巴海).
3 W latach 1861–1873 i 1875-1889 regencję sprawowała cesarzowa Cixi. W 1898 z jej rozkazu cesarz Guangxu został uwięziony, zaś Cixi sprawowała pełnię władzy do swojej śmierci w 1908.
4 Nieoficjalne imię pośmiertne występujące w większości chińskich książek historycznych.
5 W 2004 spadkobiercy dynastii Qing nadali Puyi imię pośmiertne i świątynne. Imię pośmiertne: Mindi (愍帝). Imię świątynne: Gongzong (恭宗).
6 Dynastię obalono 12 lutego 1912. Puyi zachował jednak władzę w obrębie Zakazanego Miasta do 5 listopada 1924, jego władzę przywrócono na krótko od 1 lipca do 12 lipca w 1917 roku. Panując w Mandżukuo Puyi panował oficjalnie w erach noszących nazwy Datong (大同) (19321934) i Kangde (康德) (19341945).

Cesarze dynastii Zhou (Rebelia trzech lenników) edytuj

Imię prywatne Nazwa ery Imię świątynne Lata
Wú Sānguì
吳三桂
Zhāowǔ
昭武
Tai Zu
太祖
marzec 1678 – sierpień 1678
Wú Shìfán
吳世璠
Hónghuà
洪化
Nie istnieje sierpień 16781682

Cesarz podczas powstania na Tajwanie (1721–1722) edytuj

Imię prywatne Nazwa ery Lata
Zhū Yīguì
朱一貴
Yǒnghé
永和
17211722 lub 1721

Cesarz podczas powstania na Tajwanie (1786–1788) edytuj

Imię prywatne Nazwa ery Lata
Lín Shuăngwén
林爽文
Shùntiān
順天
17861788

Cesarze podczas powstania tajpingów edytuj

Imię prywatne Nazwa ery Lata
Hong Xiuquan
洪秀全
Yuannian
元年
sierpień 1851 – maj 1864
Hong Tianguifu
洪天貴福
Nie istnieje maj 1864 – sierpień 1864

Cesarstwo Yuana Shikai edytuj

Wizerunek Imię prywatne Nazwa ery Lata
  Yuan Shikai
袁世凱
Hongxian
洪憲
1916

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Historia nowożytna Chin. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979.