Homologia singularna

Homologia singularna – pojęcie odnoszące się do badania pewnego rodzaju algebraicznych niezmienników przestrzeni topologicznych, zwanych grupami homologii singularnej. Homologia singularna jest szczególnym przykładem teorii homologii, których liczba w ciągu ostatniego półwiecza znacząco wzrosła. Ponieważ jest budowana na dość konkretnych fundamentach, jest jedną z mniej abstrakcyjnych i prostszych do zrozumienia teorii homologii.

W skrócie, konstrukcja homologii singularnych polega na rozpatrywaniu przekształceń ze standardowego n-sympleksu w daną przestrzeń topologiczną Przekształcenia te łączymy w formalne sumy, otrzymując dla każdego wolną grupę abelową. Grupy te są połączone operatorami brzegu, a całość tworzy kompleks łańcuchowy. Grupy homologii singularnych to po prostu grupy homologii tego kompleksu łańcuchowego. Dla homotopijnie równoważnych przestrzeni otrzymujemy izomorficzne grupy, co pozwala patrzeć na nie jak na pewnego rodzaju algebraiczne niezmienniki, przyporządkowane klasom homotopijnej równoważności przestrzeni. Ponieważ konstrukcję tę można przeprowadzić dla dowolnych przestrzeni topologicznych, a ciągłe przekształcenia między przestrzeniami indukują morfizmy grup homologii tych przestrzeni, homologie singularne można wyrazić w terminach teorii kategorii jako funktor z kategorii przestrzeni topologicznych do kategorii grup abelowych z gradacją.

Kompleks łańcuchów singularnychEdytuj

Ustalmy przestrzeń topologiczną   Singularnym n-sympleksem w przestrzeni   nazywamy dowolne ciągłe przekształcenie   ze standardowego n-sympleksu w przestrzeń   Przekształcenie nie musi być różnowartościowe i jego obraz nie musi wcale wyglądać jak sympleks – może mieć różnorakie „osobliwości” (ang. singularities), skąd nazwa.

Niech dla każdego     będzie wolną grupą abelową generowaną przez zbiór   wszystkich singularnych n-sympleksów w przestrzeni   tj. grupą wszystkich skończonych formalnych sum postaci

 

dla   Nazywamy tę grupę grupą n-wymiarowych łańcuchów singularnych w przestrzeni X. Określmy dla   operator brzegu   zadany na generatorach   wzorem:

 

gdzie   oznacza sympleks rozpięty na wierzchołkach   Wzór ten oznacza, że obrazem singularnego n-sympleksu jest suma singularnych (n-1)-sympleksów będących obcięciami n-sympleksu do jego ścian, ze współczynnikami równymi naprzemiennie 1 i −1.

Proste przekształcenia algebraiczne pozwalają stwierdzić, że   zatem grupy łańcuchów wraz z operatorami brzegu tworzą kompleks łańcuchowy, zwany kompleksem singularnym.

Grupy homologii singularnychEdytuj

Mając ustaloną przestrzeń   możemy określić grupy homologii singularnych   jako grupy homologii stowarzyszone z kompleksem singularnym.

Dla przykładu, biorąc za   przestrzeń jednopunktową   zauważamy, że dla każdego   istnieje dokładnie jeden n-sympleks singularny w   W związku z tym, grupy łańcuchów   są izomorficzne z   i generowane przez ten jedyny sympleks. Operator brzegu   w zależności od parzystości   przeprowadza generator na 0 lub na generator   gdyż w formalnej sumie będącej efektem zastosowania operatora brzegu wszystkie (n-1)-sympleksy są identyczne, a 1 i −1 się redukują, pozostawiając jeden wyraz albo nic.

Mamy zatem następujący kompleks łańcuchowy:

 

Widać natychmiast, że homologie tego kompleksu są równe   dla   i  

Indukowane morfizmyEdytuj

Mając dane przekształcenie   możemy określić przekształcenia   wzorem

 

Łatwo zauważyć, że   jest przekształceniem łańcuchowym, tzn. zachodzi równość:

 

Wynika z tego, że   przeprowadza cykle na cykle i brzegi na brzegi, zatem indukuje homomorfizm na poziomie grup homologii  

Morfizmy indukowane są użytecznym narzędziem w badaniu przestrzeni i przekształceń pomiędzy nimi. Umożliwia to podstawowa własność morfizmów indukowanych: homotopijne przekształcenia indukują ten sam morfizm na grupach homologii. Razem z innymi własnościami, takimi jak:

  •  
  •  

pozwala to na zauważenie, że homotopijnie równoważne przestrzenie muszą mieć izomorficzne grupy homologii. Istotnie, dla przestrzeni   i przekształceń   takich że   musimy mieć   skąd   dla każdego   jest izomorfizmem z odwrotnością  

Na przykład grupy homologii kuli w przestrzeni euklidesowej (lub ogólnie, przestrzeni ściągalnych) są zerowe we wszystkich wymiarach poza zerem, gdzie są równe   bo mają typ homotopii punktu.

Homologie relatywneEdytuj

DefinicjaEdytuj

Homologie relatywne są użytecznym narzędziem do badania relacji między przestrzenią a jej podprzestrzenią. Dla danej podprzestrzeń   można określić n-tą grupę relatywnych łańcuchów w   względem   jako

 

Operator brzegu   przeprowadza łańcuchy zawarte w   na łańcuchy zawarte   a więc indukuje operator brzegu   Zależność   jest prawdziwa, bo była prawdziwa przed przejściem do operatorów indukowanych. Grupy łańcuchów relatywnych tworzą więc kompleks łańcuchowy, a jego homologie zapisuje się jako   i nazywa się je homologiami X względem A.

Następujący krótki ciąg dokładny kompleksów łańcuchowych:

 

można na podstawie lematu o wężu wyprostować do długiego ciągu dokładnego homologii relatywnych:

 

gdzie   to naturalne przekształcenia uzyskane z lematu o wężu.

Własność wycinaniaEdytuj

Fundamentalną własnością relatywnych grup homologii jest możliwość wycinania: jeżeli zbiór   jest zawarty dostatecznie „głęboko” wewnątrz   to możemy go „wyciąć”, nie zmieniając relatywnych grup homologii.

Bardziej formalnie, jeżeli   jest takim zbiorem, że jego domknięcie jest zawarte we wnętrzu   to włożenie   indukuje izomorfizm grup homologii relatywnych:   Równoważnie, jeżeli wnętrza podprzestrzeni   pokrywają   (tzn.  ), to włożenie   indukuje izomorfizm  

Homologie zredukowaneEdytuj

Definiuje się grupy homologii zredukowanych przestrzeni   poprzez uzupełnienie zwykłego kompleksu łańcuchów singularnych o dodatkowy składnik w   w wymiarze −1:

 

gdzie   Dowodzi się, że tak określone przekształcenie   spełnia tożsamość   Homologie zredukowane   przestrzeni   to wtedy po prostu homologie tego kompleksu. Z zależności   wynika, że   indukuje przekształcenie   z jądrem   skąd   Oczywiście,   dla  

Analogicznie do zwykłych homologii relatywnych definiuje się zredukowane homologie relatywne. Istnieje również odpowiednik długiego ciągu dokładnego homologii relatywnych dla homologii zredukowanych. Powstaje on poprzez uzupełnienie krótkiego ciągu dokładnego kompleksów łańcuchowych:

 

o dodatkowy ciąg dokładny w wymiarze −1:

 

W szczególności, oznacza to, że   o ile  

Zapisując długi ciąg dokładny zredukowanych homologii relatywnych dla pary   gdzie   jest dowolnym punktem   otrzymujemy:

 

otrzymujemy izomorfizm   dla każdego   ponieważ   dla każdego  

BibliografiaEdytuj