Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów

Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG) – niezależny organ doradczy rządu w sprawach polityki gospodarczej. Inicjatywa powołania RSSG nawiązywała do tradycji zapoczątkowanej po 1956 roku utworzeniem Rady Ekonomicznej jako organu doradczego Rady Ministrów. Została ona powołana przez Premiera Waldemara Pawlaka 28 czerwca 1994 roku z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów profesora Grzegorza Kołodko. Funkcjonowała do 3 marca 2006 r., kiedy to została zlikwidowana przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Statutowo był to organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczącym od momentu powstania był profesor Jan Mujżel. Ponadto w skład I Kadencji Rady wchodziło 18 profesorów, przede wszystkim ekonomistów oraz prawników reprezentujących różne ośrodki akademickie kraju.

Druga i trzecia kadencja

edytuj

Druga kadencja RSSG została zapoczątkowana Zarządzeniem nr 37 Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 1998 roku. Powołana przez Premiera Jerzego Buzka RSSG w nowym składzie liczyła 31 członków. Kolejna, trzecia kadencja RSSG została powołana przez premiera Leszka Millera na okres IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 lutego 2002 r. w sprawie powołania Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej). W stosunku do poprzedniej kadencji, RSSG była organem opiniodawczo-doradczym nie tylko Prezesa Rady Ministrów, lecz całej Rady Ministrów, a jej skład został poszerzony o 9 osób.

Zadania

edytuj

Zgodnie z założeniami funkcjonowania RSSG, miała ona na celu wypracowywanie autonomicznych poglądów na temat najważniejszych, strategicznych zagadnień rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Autonomia RSSG wyrażała się zarówno w doborze tematyki jej prac, jak i w prezentowanych, całkowicie niezależnych opiniach. Ponadto autonomia ta znajdowała odzwierciedlenie w zagwarantowaniu RSSG możliwości występowania z wnioskami do Rządu o dokooptowywanie do jej składu nowych członków, stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych prac analitycznych. Powstanie tej Rady było niezwykle istotne z punktu widzenia polskiej demokracji, gdyż jej utworzenie było odpowiedzią na pytanie, czy politycy potrzebują rad naukowców. W Radzie niejako zderzały się opinie osób z najróżniejszych środowisk oraz opcji politycznych. Taka sytuacja umożliwiała weryfikację wielokryterialną, a także obiektywizację ocen i poglądów. Rada bowiem stawiała sobie za cel wsłuchiwanie się w głosy swoich członków.

Działalność

edytuj

Tematyka raportów obejmowała szeroki zakres problemów dotyczących, m.in.: kształtu ustroju społeczno-gospodarczego, reformy centrum, reformy systemu emerytalno-rentowego, komercjalizacji i prywatyzacji, bezrobocia, monopoli energetycznych, polityki transportowej, handlowej, regionalnej, problemów gospodarki w projektach konstytucji, negocjacyjnego mechanizmu płac, podstaw trwałego rozwoju gospodarczego, stanu i perspektyw przemysłu węglowego, Narodowego Banku Polskiego jako podmiotu polityki pieniężnej, zasad i dróg restrukturyzacji rolnictwa, inwestycji i kredytów zagranicznych, koncepcji strategii rozwoju kraju, integracji europejskiej, międzynarodowej konkurencyjności gospodarki.

W trzeciej kadencji obszar zainteresowań Rady zmienił się i dotyczył przede wszystkim kwestii najważniejszych, strategicznych problemów społeczno-gospodarczych kraju. Podstawowym celem było wyprowadzenie syntetycznych wniosków oraz stworzenie jasnych prezentacji problemów wraz z rekomendacjami dotyczącymi różnych dziedzin polityki społeczno-gospodarczej. Podejmowały zagadnienia zarówno mikro- jak i makroekonomiczne dotyczące integracji europejskiej, polityki pieniężnej oraz monetarnej, a także problemu polityki wzrostu gospodarczego.

Prezydium Rady oraz pozostali członkowie

edytuj

Skład Rady w momencie rozwiązania:

Członek Prezydium RSSG Miejsce zatrudnienia Dyscypliny naukowe, specjalizacje
Prof. dr hab. Jan Mujżel (Przewodniczący) Polska Akademia Nauk ekonomia, transformacja gospodarki
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wiceprzewodniczący) Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ekonomia, historia myśli ekonomicznej
Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński Instytut Nauk Ekonomicznych PAN teoria ekonomii, finanse publiczne
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Sekretarz naukowy) Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Szkoła Główna Handlowa ekonomia, finanse i wycena przedsiębiorstw
Pozostali Członkowie RSSG Miejsce zatrudnienia Dyscypliny naukowe, specjalizacje
Prof. dr hab. Władysław Baka Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ekonomia, bankowość i finanse
dr Jarosław Bauc Polskie Towarzystwo Emerytalne Skarbiec Emerytura S.A. ekonomia
Prof. dr hab. Władysław Balicki Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Katedra Makroekonomii) ekonomia, teoria badań ekonomicznych
Prof. dr hab. Barbara Błaszczyk Instytut Nauk Ekonomicznych PAN teoria ekonomii
dr Ryszard Bugaj Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ekonomia, finanse publiczne
Prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz Kancelaria Prezydenta RP, Szkoła Główna Handlowa ekonomia, integracja europejska, polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich
Prof. dr hab. Zyta Gilowska Katolicki Uniwersytet Lubelski ekonomia, ekonometria
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Jagielloński ekonomia, polityka społeczna, ekonomia rynku pracy, ekonomia zdrowia
Prof. dr hab. Mieczysław Kabaj Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ekonomia, ekonomika pracy, polityka społeczna
Prof. dr hab Lena Kolarska-Bobińska Instytut Spraw Publicznych socjologia
Prof. dr hab. Tadeusz Kowalik Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ekonomia, historia myśli ekonomicznej
Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania organizacja i zarządzanie, analiza systemowa
Prof. dr hab. Stefan Krajewski Uniwersytet Łódzki (Katedra Ekonomii) ekonomia, funkcjonowanie przedsiębiorstwa; polityka strukturalna; polityka innowacyjna
Mgr Waldemar Kuczyński Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ekonomia, makroekonomia
Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki ekonomia, rynek pracy
Prof. dr Antoni Leopold Fundacja Wspomagania Wsi ekonomia, ekonomia rolnictwa
Prof. dr Jan Lipiński Polskie Towarzystwo Naukowe ekonomia, makroekonomia
Prof. dr hab. Karol Lutkowski Szkoła Główna Handlowa ekonomia, finanse międzynarodowe
dr Jan Macieja Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ekonomia, finanse przedsiębiorstw
Prof. dr hab. Mieczysław Moszkowicz Politechnika Wrocławska ekonomia, ekonomika przemysłu, procesy innowacyjne
Prof. dr hab. Urszula Płowiec Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
Prof. dr hab. Krzysztof Porwit Szkoła Główna Handlowa ekonomia, polityka gospodarcza
Prof. dr hab. Andrzej Rychard Instytut Filozofii i Socjologii PAN socjologia polityki i gospodarki
Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski Uniwersytet Warszawski; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ekonomia, teoria rozwoju gospodarczego
dr Jacek Saryusz-Wolski Centrum Europejskie NATOLIN ekonomia, integracja europejska
dr Jan Szomburg Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ekonomia, polityka gospodarcza
Prof. dr hab. Jacek Szlachta Szkoła Główna Handlowa (Katedra Polityki Ekonomicznej i Przestrzennej) ekonomia, polityka gospodarcza, polityka regionalna
dr Andrzej Topiński Związek Banków Polskich ekonomia, bankowość
Prof. dr hab. Władysław Welfe Uniwersytet Łódzki (Katedra Ekonometrii) ekonomia, ekonometria i statystyka
Prof. dr Andrzej Wernik Instytut Finansów ekonomia, finanse
Prof. dr hab. Wacław Wilczyński Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ekonomia, teoria konsumpcji, polityka gospodarcza
Prof. dr hab. Leszek Zienkowski Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS; Polska Akademia Nauk ekonomia, statystyka, polityka gospodarcza
Prof. dr hab. Leszek Żabiński Akademia Ekonomiczna w Katowicach ekonomia, teoria rynku i polityki rynkowej, marketing

Perspektywy na przyszłość

edytuj

Podczas VIII Kongresu Ekonomistów Polskich wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak stwierdził, iż „opinia środowiska naukowców jest dla nas [rządu] bardzo ważna. Dlatego liczę na uwagi w kluczowych aspektach polskiej polityki i mam nadzieję na stałą współpracę”. Premier podkreślił, iż rząd ma zamiar prowadzić politykę liberalną i solidarną. Istnieje zatem szansa na porozumienie i na ponowne przywrócenie Rady do życia.

Linki zewnętrzne

edytuj

Przykładowe Raporty Rady: