Proces Wienera (ruch Browna) – proces stochastyczny z czasem ciągłym nazwany dla uhonorowania osiągnięć Norberta Wienera. Jest też często nazywanym ruchem Browna, gdyż jest modelem matematycznym procesu fizycznego o tej nazwie, który po raz pierwszy zaobserwował botanik Robert Brown. Proces Wienera jest najbardziej znanym przykładem procesu gaussowskiego, a ponadto jest szczególnym przypadkiem ogólniejszego procesu Lévy’ego. Proces Wienera nierzadko opisuje zjawiska występujące w ekonomii, finansach czy fizyce.

Pojedyncza trajektoria (jednowymiarowego) procesu Wienera

W matematyce, badania nad procesem Wienera zapoczątkowały rozwój teorii martyngałów z czasem ciągłym. Proces odgrywa kluczową rolę w badaniach bardziej skomplikowanych procesów, np. procesów będących rozwiązaniami stochastycznych równań różniczkowych jak procesy dyfuzji. W matematyce stosowanej procesu Wienera używa się m.in. do wyznaczenia całki stochastycznej z tzw. białego szumu oraz do modelowania innych szumów (zob. szum czerwony).

W fizyce proces Wienera służy do modelowania ruchów cząsteczek w zawiesistej cieczy oraz różnych procesów dyfuzyjnych (zob. równanie Fokkera-Plancka oraz równanie Langevina). Rozwiązanie równania Schrödingera wyraża się poprzez proces Wienera (zob. wzór Feynmana-Kaca). W finansach, procesu Wienera używa się do wyznaczenia modelu Blacka-Scholesa wyceny opcji europejskich.

Definicja

edytuj

Proces stochastyczny   na przestrzeni probabilistycznej   nazywa się (standardowym) procesem Wienera, gdy spełnia następujące warunki:

 1.   prawie na pewno,
 2. proces ten ma przyrosty niezależne, tj. dla wszelkich   zmienne losowe
 
są niezależne,
3.   dla wszelkich   tj. różnica procesów Wieniera dla dwóch dowolnych chwil jest procesem gaussowskim (normalnym) o średniej równej zeru i wariancji równej odległości czasowej rozważanych procesów
4. trajektorie procesu są ciągłe prawie na pewno, tzn. istnieje taki zbiór   że   oraz dla wszelkich   funkcja   jest ciągła.

Niektórzy autorzy zakładają, że   oraz że wszystkie trajektorie procesu Wienera są ciągłe[1].

Twierdzenia

edytuj

Twierdzenie 1: Proces Wienera jest procesem gaussowskim, tj. dla wszelkich   wektor losowy

 

ma (wielowymiarowy) rozkład normalny.


Nie wszystkie procesy gaussowskie są procesami Wienera. Warunki konieczne do tego określa poniższe twierdzenie. Twierdzenie 2: Proces gaussowski   jest procesem Wienera wtedy i tylko wtedy, gdy

a. prawie wszystkie jego trajektorie są ciągłe,
b.   dla wszelkich  
c.   dla wszelkich  [2].

Dowód:

By udowodnić, że proces gaussowski spełniający warunki a.-c. jest procesem Wienera należy zauważyć, że   tj.   p.n., co dowodzi warunku 1. Następnie, dla   zmienna losowa   ma rozkład normalny ze średnią 0 i wariancją

 

co dowodzi warunku 3. By wykazać warunek 2., z gaussowskości rozkładu wynika, że dla wszelkich   zmienne

 

są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy są nieskorelowane (tj. kowariancja każdej ich pary wynosi 0). Mamy jednak dla  

 

oraz

 

co kończy dowód[2].


Twierdzenie 3: Proces Wienera spełnia powyższe warunki a.-c.

Dowód:

Rzeczywiście, jeżeli   jest procesem Wienera, to.

 

z uwagi na to, że   p.n. (warunek 1.) oraz zmienna   ma rozkład normalny   (warunek 3.). Z niezależności rozkładów, tj. warunku 2., wynika, że dla   zachodzi

 [2].


Proces Wienera można scharakteryzować poprzez stacjonarność przyrostów i skończoność czwartych momentów, o czym mówi poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 4: Proces stochastyczny   jest procesem Wienera wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunki 1., 2. i 4. podane w definicji procesu Wienera oraz

3a. przyrosty procesu   są stacjonarne, tj. dla wszelkich   zmienne   oraz   mają te same rozkłady,
3b.  
3c.   dla wszelkich  [2].

Własności

edytuj

Proces Wienera jest jednym z najlepiej zbadanych procesów stochastycznych. Oto niektóre z jego własności:

 • Cechy trajektorii – pomimo że zgodnie z założeniem definicji (prawie wszystkie) trajektorie procesu Wienera są ciągłe, to nie przejawiają innych regularności. Dowodzi się, że prawie każda trajektoria ma wahanie nieskończone[3], co implikuje, że jest nieróżniczkowalna (w każdym punkcie czasu)[4].
 • Proces Wienera ma mocną własność Markowa.
 • Prawo odbicia procesu Wienera – po dojściu do pewnego poziomu trajektoria procesu Wienera z równym prawdopodobieństwem może pójść w dół, jak i do góry. Ściśle, prawo to można opisać za pomocą wzoru
   
 • Prawo iterowanego logarytmu opisuje asymptotyczne zachowanie się trajektorii (dzięki zastosowaniu inwersji możliwe jest też badanie trajektorii w otoczeniu 0).
   

Operacje zachowujące własności procesu Wienera

edytuj

Niech   będzie procesem Wienera. Wówczas każdy ze zdefiniowanych niżej procesów jest również procesem Wienera

 •   (odbity proces Wienera),
 •   (proces Wienera o czasie przeskalowanym przez pewne  ),
 •   dla   oraz   dla   (inwersja czasu w procesie Wienera),
 •   dla   oraz   dla   (dla dowolnego  )[3]; zob. prawo odbicia procesu Wienera.

Konstrukcja procesu Wienera

edytuj

Nie jest rzeczą oczywistą, że istnieje proces spełniający warunki podane w definicji. Istnieje kilka dowodów tego faktu. Przedstawiony poniżej szkic dowodu najbardziej odpowiada intuicyjnemu rozumieniu procesu jako modelu ruchu Browna. Niech dana będzie cząstka poruszającą się w jednym wymiarze. W każdej jednostce czasu cząstka przemieszcza się o jednostkę odległości albo w lewo albo w prawo z prawdopodobieństwem 1/2. Kierunek poruszania nie zależy od poprzedniego przebiegu ruchu. Odpowiada to sytuacji patrzenia na cząsteczkę w wielkim zbliżeniu i przy zwolnionym czasie. Zmniejszając odpowiednio jednostkę odległości i przyspieszając czas uzyskujemy obraz cząstki wykonującej ruch chaotyczny. Innymi słowy proces Wienera jest „procesem granicznym” dla błądzenia losowego, przy zmniejszaniu skali czasowej i przestrzennej. W sposób ścisły powyższe rozumowanie ujmuje twierdzenie Donskera.

Miara procesu Wienera

edytuj

Proces Wienera   jak każdy proces stochastyczny, wyznacza miarę   na przestrzeni   z σ-ciałem zbiorów cylindrycznych   poprzez warunek

 

W przypadku, gdy wszystkie trajektorie procesu Wienera są ciągłe (co zawsze można osiągnąć dokonując modyfikacji procesu) miarę   można wyznaczyć ze wzoru

 

gdzie   jest dowolnym borelowskim podzbiorem przestrzeni   funkcji ciągłych na   z topologią zbieżności niemal jednostajnej (tj. zbieżności jednostajnej na zbiorach zwartych). Stąd o procesie Wienera można myśleć jako o pewnym rozkładzie probabilistycznym na przestrzeni  [5].

Proces wielowymiarowy

edytuj

Standardowy proces Wienera opisany powyżej opisuje błądzenie cząstki, której ruch ograniczony jest do prostej. Proces  -wymiarowy definiuje się jako proces

 

gdzie   to niezależne od siebie jednowymiarowe procesy Wienera. W przypadku jednowymiarowym prawie każda trajektoria przechodzi przez każdy punkt prostej. Dla procesu dwuwymiarowego prawie każda trajektoria jest gęsta na płaszczyźnie, natomiast dla procesów w przestrzeniach o większej liczbie wymiarów, każda trajektoria jest zbiorem nigdziegęstym.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Latała 2011 ↓, s. 5.
 2. a b c d Latała 2011 ↓, s. 6.
 3. a b Latała 2011 ↓, s. 9.
 4. Latała 2011 ↓, s. 8.
 5. Latała 2011 ↓, s. 10.

Bibliografia

edytuj