Tok pisin

język kreolski

Tok pisinjęzyk kreolski używany w Papui-Nowej Gwinei, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Dla około 120 tys. mieszkańców kraju jest językiem ojczystym, jako drugi język zna go 4 miliony osób[1]. Jest najszerzej znanym w Papui-Nowej Gwinei językiem – pełni funkcję języka wehikularnego.

Tok pisin
Obszar Papua-Nowa Gwinea
Liczba mówiących 120 tys. (język ojczysty),
4 miliony (jako drugi język)
Pismo/alfabet łacińskie
Klasyfikacja genetyczna

kreolski na bazie angielskiego

Status oficjalny
język urzędowy Papua-Nowa Gwinea
Ethnologue 1 narodowy
Kody języka
Kod ISO 639-2 tpi
Kod ISO 639-3 tpi
IETF tpi
Glottolog tokp1240, tokp1239
Ethnologue tpi
GOST 7.75–97 акп 046
WALS tpi
W Wikipedii
Zobacz też: język, języki świata
Wikipedia w języku tok pisin
Ta strona zawiera symbole fonetyczne MAF. Bez właściwego wsparcia renderowania wyświetlane mogą być puste prostokąty lub inne symbole zamiast znaków Unikodu.

Nazwa języka pochodzi od słów: talk zaczerpniętego z języka angielskiego oraz pidgin (lub pigeon) wziętego z chińskiego pidżynu, w którym oznacza „interes, biznes”. Niektórzy językoznawcy uważają, że pidgin jest wymową słowa business z chińskim akcentem. Inne nazwy spotykane w literaturze angielskiej to Pisin, Melanesian, Neomelanesian, New Guinea Pidgin English, Melanesian English.

Tok pisin jest używany w parlamencie, w mediach, wydaje się w nim książki, jest nauczany w szkołach, jest językiem liturgii.

Słownictwo języka jest w 5/6 pochodzenia indoeuropejskiego, a w 1/6 austronezyjskiego. Gramatyka tok pisin oparta jest na prostej gramatyce pidżynowej, obecne jest wiele wyjątków. Szyk zdania SVO.

FonetykaEdytuj

System fonetyczny tok pisin jest wyraźnie uproszczony w stosunku do angielskiego. Istnieje tylko 16 spółgłosek i 5 samogłosek.

SpółgłoskiEdytuj

wargowe zębowe podniebienne miękko-
podniebienne
krtaniowe
zwarte p b t d k g
szczelinowe v s h
nosowe m n ŋ
półotwarte w l j
drżące r

SamogłoskiEdytuj

przednie centralne tylne
przymknięte i u
średnie e o
otwarte a

Przykładowy tekst (Ojcze nasz)Edytuj

Papa bilong mipela
yu stap long heven.
Mekim nem bilong yu i kamap bikpela.
Mekim kingdom bilong yu i kam.
Strongim mipela long bihainim laik bilong yu long graun,
olsem ol i bihainim long heven.
Givim mipela kaikai inap long tude.
Pogivim rong bilong mipela,
olsem mipela i pogivim ol arapela i mekim rong long mipela.
Sambai long mipela long taim bilong traim.
Na rausim olgeta samting nogut long mipela.
Amen.

PrzypisyEdytuj

  1. David M. Eberhard, Gary F. Simons, Charles D. Fennig, Tok Pisin, [w:] Ethnologue [online], wyd. 22, Dallas, Texas: SIL International, 2019 [zarchiwizowane z adresu 2019-02-28] (ang.).???

Linki zewnętrzneEdytuj