Wysoczyzna Siekierczyńska

Wysoczyzna Siekierczyńska (332.262)mikroregion w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego mikroregion leżący w południowo-wschodniej części mezoregionu Pogórza Izerskiego.

Wysoczyzna Siekierczyńska
Ilustracja
Wysoczyzna Siekierczyńska w okolicy Henrykowa Lubańskiego.
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Masyw Czeski

Podprowincja

Sudety z Przedgórzem Sudeckim

Makroregion

Sudety Zachodnie

Mezoregion

Pogórze Izerskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Województwo dolnośląskie

Krajobraz Wysoczyzny w okolicy miejscowości Wyręba

Fizjografia Edytuj

Wysoczyzna Siekierczyńska, obszar o falistej powierzchni, której średnie wysokości wynoszą od 250 do 300 m n.p.m., położona w dorzeczu Kwisy i Nysy Łużyckiej w północno-zachodniej części Pogórza Izerskiegoj[1]. Teren wysoczyzny ma charakter krainy przejściowej od pasm górskich Sudetów do Niziny Śląsko-Łużyckiej[2]]. Wysoczyzna podzielone jest dolinami potoków. Od północy graniczy z Borami Dolnośląskimi, od wschodu z Wzniesieniami Gradowskimi, od zachodu z Równiną Zgorzelecką i Obniżeniem Zawidowskim, a od południa wysoczyznę zamykają Wzgórza Zalipiańskie. Wysoczyznę tworzy ciąg łagodnych falistych powierzchni o spadkach do 5%, z lokalnymi pagórkami o kopulastych kształtach i różnorodnej morfologii. Obszar Wysoczyzny jest atrakcyjny krajobrazowo, urozmaicony dolinami potoków, a jego walory estetyczne podnoszą śródpolne kępy drzew i zarośli, resztki bagien i torfowisk oraz zbiorniki wodne wodne.

Krajobraz Edytuj

Krajobraz wyżynny i wysoczyzn, przeważają rozległe lekko sfalowane powierzchnie o spadkach do 5% rozcięte przez potoki i systemy ich bocznych dolinek. Obfituje w śródpolne kępy drzew i zarośli, resztki bagien i torfowisk oraz oczka wodne pochodzenia naturalnego, bądź powstałe w wyniku szkód górniczych. Szczyty pagórów kopulaste w większości niezalesione z wyraźnym podkreśleniem zboczy. Większość obszaru zajmują pola uprawne z małym udziałem łąk i pastwisk. Krajobraz częściowo przeobrażony pierwotny wyżynny charakter krajobrazu w większości został zachowany. Średnio zaludniony.

Rzeźba Edytuj

Cały obszar jest wyżynny poprzecinany malowniczymi wciosowymi dolinkami potoków z wyraźnie zaznaczonymi wzniesieniami o niezalesionych szczytach. Rzeźbę terenu urozmaicają lokalnie pagórki (na ogół bazaltowe) o kopulastych kształtach.

Budowa geologiczna Edytuj

Wysoczyzna Siekierczyńska jest tektoniczną wyniosłością na wypiętrzonym fragmencie Masywu Czeskiego. Należy do jednej wielkiej struktury geologicznej Sudetów zwanej niecką północnosudecką' obejmująca przeważający obszar pogórzy, została uformowana w schyłkowej fazie waryscyjskich ruchów górotwórczych w karbonie i aż do okresu górnej kredy wypełniała się osadami morskimi i lądowymi oraz utworami wulkanicznymi. Zajmuje północno-zachodni fragment niecki śródsudeckiej. Tereny Wysoczyzny Siekierczyńskiej posiadają budowę geologiczną składającą się z utworów zaliczanych do czwartorzędu, trzeciorzędu i ordowiku. W jej podłożu występują zlepieńce permskie i gnejsy, przykryte gliną zwałową i piaskami. Wysoczyzna Siekierczyńska kryje w swym wnętrzu różnorodne bogactwa mineralne: należą do nich głównie bazalt, węgiel brunatny, gliny, piaski i żwiry.

Roślinność i zwierzęta Edytuj

Wielowiekowa działalność człowieka spowodowała istotne i trwałe zmiany w przestrzennym i strukturalnym obszarze szaty roślinnej. W strefie Wysoczyzny Siekierczyńskiej dominujące pierwotnie lasy mieszane z udziałem dębów, grabów, klonów i buków, a także bory sosnowo-świerkowe zostały praktycznie wytrzebione ustępując miejsca uprawom rolnym. W nielicznych fragmentach borów mieszanych występują sosny, świerki, dęby, brzozy, osiki, rzadko lipy drobnolistne, buki, graby, jawory. Lasy i grunty leśne na terenie wysoczyzny zajmują ok. 17% ogółu powierzchni i zawierają wiele walorów przyrodniczych. Podobnie jak świat roślinny na skutek ingerencji człowieka uległ daleko idącym przeobrażeniom świat zwierzęcy lasów Wysoczyzny. Na terenie występuje 107 gatunków ptaków, w tym 98 gatunków lęgowych i 9 przelotnych, 97 gatunków objętych jest ochroną gatunkową, 8 ochroną częściową jako ptaki łowne, natomiast 2 podlegają ochronie czasowej w okresie lęgowym. Na terenie żyje łącznie 24 gatunki ssaków, w tym 9 chronionych i 9 łownych. Największym zwierzęciem lasów jest jeleń, sporo jest dzików, saren i lisów. Występują pospolite, tchórze, kuny, wiewiórki, zające i jeże. Wśród gadów występują na terenie wysoczyzny : jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny i zaskroniec zwyczajny. Wśród ryb stwierdzono dwa gatunki chronione, tj. śliz i strzeblę potokową.

Hydrografia Edytuj

Wysoczyzna Siekierczyńska położona jest na obszarze wododziału dwóch rzek: Nysy Łużyckiej i Kwisy. Głównym ciekiem przepływającym przez Wysoczyznę jest potok Siekierka oraz niewielkie płytkie cieki wodne, do których spływa woda z gruntów rolnych. W obrębie obszaru wysoczyzny występują naturalne zbiorniki wodne są to stawy hodowlane największe ich kompleksy zlokalizowane są w Siekierczynie wzdłuż Siekierki. Drugie ich duże zgrupowanie znajduje się w Zarębie. Ponadto występują oczka wodne usytuowane wśród pól i zadrzewień. Na obszarze występują zapadliska pokopalniane, które po wypełnieniu wodą tworzą niewielkie zbiorniki. Największy z nich to małe jezioro nazwane „Formozą” będące użytkiem ekologicznym. Ponadto sieć rzeczną tworzą potoki: Siekierka, Lubawka, Lipa, Czerwona Woda i Płonka.

Gleby Edytuj

Zróżnicowanie rzeźby terenu, układu stosunków wodnych oraz budowy geologicznej wpłynęło decydująco na kierunek procesów glebotwórczych, w wyniku których wytworzyły się gleby o różnym obliczu typologicznym: gleby pseudobielicowe, gleby brunatne, mady, czarne ziemie oraz gleby murszowo mineralne[3].

Klimat Edytuj

Klimat Wysoczyzny Siekierczyńskiej podobnie jak całej południowo-zachodniej Polski kształtuje się głównie pod wpływem mas powietrza napływającego znad Atlantyku i Skandynawii, rzadziej znad północno-wschodniej Europy. Jest to klimat o dominujących cechach oceanicznych, umiarkowanie chłodny i wilgotny. Na wysoczyznę mają wpływ dwa regiony klimatyczne Pogórza: zgorzelecki i przedgórski[4]. Obszar charakteryzują podgórskie warunki klimatyczne, znacznie łagodniejsze od panujących w Sudetach, a surowsze od warunków Niziny Śląskiej. Miesiącem najcieplejszym jest lipiec, a najchłodniejszym styczeń. Średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach od 7 °C do 9 °C. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych utrzymują się w granicach 600–800 mm[5]. Największe opady notowane są w lipcu i sierpniu a najmniejsze w lutym, marcu. Lato i zima trwają po około 12 tygodni. Okres wegetacyjny trwa od 190 do 210 dni.

Przypisy Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • Pogórze Izerskie. Słownik geografii turystycznej Sudetów, pod red. Marka Staffy, tom 2 (M–Ż), Wrocław 2003, ISBN 83-85773-60-6, ss. 423-431
  • Góry i Pogórze Kaczawskie, mapa, skala 1:40.000, wyd. Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra, 2004r., wyd. II, ISBN 83-88049-02-X
  • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013