1974 w Wojsku Polskim

Kalendarium Wojska Polskiego 1974 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1974.

1974Edytuj

StyczeńEdytuj

1 stycznia

 • weszło w życie zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1974 roku w sprawie nagradzania za oszczędność materiałów pędnych[2]

17 stycznia

23 stycznia

 • w Żaganiu Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej spotkało się ze słuchaczami kursu dowódców pułków zmechanizowanych i czołgów[1]

25 stycznia

 • w Łodzi odbyło się sympozjum naukowe chirurgów wojskowych, na którym omawiano zagadnienia chirurgii polowej[3]

26 stycznia

LutyEdytuj

2 lutego

5 lutego

 • w Łodzi odbyło się wspólne kolegium: szefa Głównego Zarządu Politycznego WP i Głównego Kwatermistrza WP, z udziałem przedstawicieli okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, poświęcone współdziałaniu aparatu partyjno-politycznego i kwatermistrzowskiego w realizacji zadań gospodarczych w wojsku[3]

6 lutego

 • w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona omówieniu nowych form wypoczynku kadry i jej rodzin w wojskowych ośrodkach wczasowo-socjalnych[3]

11 lutego

 • w Warszawie odbyła się narada przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża i resortu Obrony Narodowej, na której omówiono zakres współpracy wojska z PCK[3]

20 lutego

 • weszło w życie zarządzenie Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 1973 roku w sprawie przodownictwa i współzawodnictwa w Siłach Zbrojnych PRL; załącznik do zarządzenia stanowiła „Instrukcja o przodownictwie i współzawodnictwie w Siłach Zbrojnych PRL”, która między innymi określała wzór i zasady nadawania odznaki „Wzorowy Żołnierz” („Wzorowy Marynarz”); dotychczasowe odznaki „Wzorowy Żołnierz” i „Wzorowy Marynarz” I, II i III stopnia, zostały zastąpione odznakami: złotą, srebrną i brązową[4]
 • weszło w życie zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 1974 roku w sprawie wprowadzenia odznaki szefa kompanii (szefa pododdziału równorzędnego - szefa baterii, eskadry, bosmana okrętowego i szefa działu okrętowego)[5]Szef pododdziału

25 lutego

27 lutego

MarzecEdytuj

23 marca

26 marca

 • w Budapeszcie odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego[3]

29 marca

 • I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek i Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz wizytowali przebywającą na poligonie jednostkę rakietową Śląskiego Okręgu Wojskowego[3]

KwiecieńEdytuj

4 kwietnia

 • we Wrocławiu odbyła się sesja naukowa polskich i radzieckich historyków, poświęcona „polsko-radzieckiemu braterstwu broni”[3]

17 kwietnia

 • w Warszawie odbyła się narada Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego; przyjęto oświadczenia: „O trwały i sprawiedliwy pokój na Bliskim Wschodzie”, „O trwały pokój w Wietnamie i zapewnienie słusznych narodowych interesów narodu wietnamskiego” i „Zaprzestać aktów bezprawia i prześladowań działaczy demokratycznych w Chile”[3][8]

19 kwietnia

 • w Warszawie odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Szefostwo Służby Zdrowia MON i Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej poświęcona dorobkowi naukowych placówek wojskowej służby zdrowia oraz ich wkładowi w rozwój medycyny polskiej[3]

25 kwietnia

 • obradował V Ogólnowojskowy Zjazd Organizacji Rodzin Wojskowych[3]

MajEdytuj

 • odbyło się spotkanie lotników radzieckich, czechosłowackich i polskich pod hasłem „Żołnierskie serca socjalistycznej wspólnocie”, którego inicjatorami były dwie bratnie redakcje: dziennika Północnej Grupy Wojsk Radzieckich „Znamia Pobiedy” i tygodnika Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju „Wiraże”[6]
 
Florian Siwicki

10 maja

 • odbyło się spotkanie kierownictw Głównego Zarządu Politycznego WP i Milicji Obywatelskiej poświęcone omówieniu dotychczasowej współpracy w różnorodnych działaniach służących umacnianiu porządku, bezpieczeństwa i dyscypliny społecznej w kraju[3]

16 maja

 • na Bliski Wschód odleciała grupa żołnierzy Jednostki Specjalnej WP zorganizowanej na bazie 7 Dywizji Desantowej, która zamieni żołnierzy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej pełniących służbę w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ[3]

17 maja

22 maja

23 maja

31 maja

CzerwiecEdytuj

7 czerwca

11 czerwca

22 czerwca

LipiecEdytuj

1 lipca

2 lipca

4 lipca

 • do Tallinna udała się grupa okrętów Marynarki Wojennej[3]

9 lipca

10 lipca

 • I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przyjął dowódcę Jednostki Specjalnej Wojska Polskiego w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie pułkownika dyplomowanego Jerzego Jarosza i jego zastępcę do spraw politycznych podpułkownika Zdzisława Pałkę, którzy po wykonaniu zadania powrócili do kraju[3]

18 lipca

 • minister obrony narodowej spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych[3]
 • ORP „Iskra” zawinęła do portu w Kopenhadze kończąc trzydziesty siódmy rejs szkolny

20 lipca

23 lipca

25 lipca

28 lipca

 • rozpoczął działalność polski szpital polowy w Ismailii[3]

SierpieńEdytuj

1 sierpnia

 • weszła w życie ustawa z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin[10]; jednocześnie straciła moc ustawa z dnia 23 stycznia 1968 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin[11]inwalida wojenny

38 sierpnia

 • w WOSL w Dęblinie odbyła się Spartakiada Wojsk Lotniczych[12]

25 sierpnia

30 sierpnia

WrzesieńEdytuj

212 września

 • odbyły się IV zawody lotnictwa myśliwskiego WOPK o tytuł „Mistrza Walki Powietrznej”[7]

4 września

 • na Bałtyku odbyły się ćwiczenia flot Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego; ćwiczeniami kierował Naczelny Dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego marszałek ZSRR Iwan Jakubowski[1]

19 września

 • weszło w życie zarządzenie Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1974 roku w sprawie ujawniania i kształcenia szczególnie uzdolnionych słuchaczy wyższych szkół wojskowych oraz ich wykorzystywania po ukończeniu studiów; do zarządzenia zostały załączone „Wytyczne w sprawie ujawniania i kształcenia szczególnie uzdolnionych słuchaczy wyższych szkół wojskowych oraz ich wykorzystywania po ukończeniu studiów” oraz harmonogram przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Wytycznych ...”[13][3]

26 września

PaździernikEdytuj

1 października

 • weszły w życie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1974 roku:
Nr 41/MON w sprawie utworzenia prokuratur rodzajów sił zbrojnych; na mocy zarządzenia utworzono Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni i Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu w miejsce dotychczas istniejących prokuratur garnizonowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lotniczych[14]
Nr 42/MON w sprawie utworzenia Sądu Wojsk Lotniczych; Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu został utworzony w miejsce dotychczas istniejącego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu, z zachowaniem obszaru właściwości tego sądu[15]
 • w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte rozpoczęto studia zawodowe o kierunku politycznym[3]
 • z oficjalną wizytą w Polsce przebywała delegacja Jugosłowiańskiej Armii Ludowej na czele z generałem armii Nikolą Ljubicičem[3]

4 października

7 października

28 października

 • odbyła się doroczna odprawa i szkolenie kierowniczej kadry Sił Zbrojnych PRL[1]

30 października

ListopadEdytuj

11 listopada

18 listopada

 • do Moskwy odleciała delegacja Wojska Polskiego pod przewodnictwem ministra obrony narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego[3]

19 listopada

 • w Berlinie odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-sygnatariuszy Układu Warszawskiego[3]

30 listopada

GrudzieńEdytuj

 • w jednostkach wojskowych odbywała się akcja sprawozdawczo-wyborcza w organizacjach PZPR[3]

12 grudnia

 • Dowództwo Wojsk Lotniczych przekazało wojskowej służbie zdrowia pierwszy śmigłowiec Mi-2RL z urządzeniami diagnostyczno–reanimacyjnymi zaprojektowanymi przez WIML i inżynierów z Wojsk Lotniczych[7]

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 347.
 2. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 1, poz. 2.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 459-467.
 4. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 1, poz. 1.
 5. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 1, poz. 3.
 6. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 209.
 7. a b c d Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 172-177.
 8. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 98.
 9. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 5, poz. 32.
 10. Dz.U. z 1974 r. nr 21, poz. 117
 11. Dz.U. z 1968 r. nr 3, poz. 11
 12. a b c Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 210.
 13. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 9, poz. 53.
 14. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 9, poz. 57.
 15. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 9, poz. 58.
 16. Dziennik Rozkazów MON z 1974 r. Nr 11, poz. 73.
 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009, s. 154.

BibliografiaEdytuj

 • Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej z 1974 r.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 153-157. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.