Kumulanta to pojęcie z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki.

Kumulantami rozkładu prawdopodobieństwa nazywamy wielkości spełniające własność:

gdzie jest zmienną losową, dla rozkładu prawdopodobieństwa której obliczane są kumulanty. Innymi słowy, jest -tym współczynnikiem w rozwinięciu w szereg potęgowy logarytmu funkcji generującej momenty. Logarytm funkcji generującej momenty nazywany jest funkcją generującą kumulanty.

Problem kumulant to próba uzyskania funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa z jego ciągu kumulant. W niektórych przypadkach rozwiązanie problemu nie istnieje, w niektórych istnieje dokładnie jedno rozwiązanie, w niektórych więcej niż jedno rozwiązanie.

Niektóre własności kumulant

edytuj

Niezmienniczość

edytuj

Zachodzą następujące własności:

  •  
  •   dla  

gdzie   jest stałą.

Oznacza to, że stałą dodajemy tylko do pierwszej kumulanty, wyższe kumulanty pozostają niezmienione.

Jednorodność

edytuj

Kumulanty są jednorodne stopnia n, to znaczy:

 

Addytywność

edytuj

Jeśli   i  niezależnymi zmiennymi losowymi, zachodzi:

 

Kumulanty i momenty

edytuj

Kumulanty są powiązane z momentami następującą zależnością:

 

 -ty moment zwykły   jest wielomianem  -tego stopnia w pierwszych   kumulantach, zatem:

 
 
 
 
 
 

Aby uzyskać wzory na zależność kumulant od momentów centralnych, należy we wszystkich wzorach opuścić składniki, gdzie   występuje jako czynnik.

Kumulanty i podział zbioru

edytuj

Kumulanty mają ciekawą interpretację kombinatoryczną: współczynniki definiują określone podziały zbioru. Ogólna postać tych wielomianów to:

 

gdzie:

  •   przebiega przez wszystkie podziały zbioru  -elementowego,
  •  ” jest jednym z bloków, na które zbiór jest podzielony,
  •   jest liczebnością zbioru  

Każdy jednomian to stała pomnożona przez iloczyn kumulant, w których suma indeksów wynosi   (np. dla   suma indeksów wynosi 3 + 2 + 2 + 1 = 8, pojawia się ona w wielomianie, który wyraża ósmą kumulantę za pomocą ośmiu pierwszych kumulant). Podziałowi liczby całkowitej   odpowiadają poszczególne składniki. Współczynniki w każdym składniku to liczba podziałów  -elementowego zbioru, które łączą się w podziały   kiedy elementy zbioru stają się nierozróżnialne.

Kumulanty niektórych rozkładów prawdopodobieństwa

edytuj
  • Kumulanty rozkładu normalnego o średniej   i odchyleniu standardowym   wynoszą     i   dla  

Zobacz też

edytuj